polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Publication structure:
 • Studia Obszarów Wiejskich
  • t. 44 (2016) : Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi
   • Spis treści
   • Wprowadzenie
   • Bański J. : Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego = Identification and use of local resources in building a competitive advantage; on the example of the Lublin region
   • Wolski O., Sykała Ł. : Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności = Local resources, village renewal and rural development concepts. An attempt to theoretical view on relations
   • Sołtys J. : Zasoby rzadkie w planach strategicznych peryferyjnych gmin wiejskich = Rare resources in the strategic plans of peripheral rural communes
   • Falkowski J. : Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa kujawsko-pomorskiego = Classification of resources, values and factors of local development on the example of selected communes of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
   • Biegańska J. i in. : Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych = Youth of former State Agricultural Farm estates as local human resources
   • Czapiewska G. : Zasoby lokalne regionu pomorskiego i przykłady ich wykorzystania dla wzmocnienia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich = Local resources of the Pomeranian region and examples of their use for enhancing socio-economic development of rural areas
   • Suliborski A., Kulawiak A. : Niewykorzystany potencjał kultu religijnego miejscowości wiejskiej. Przykład Świnic Warckich w województwie łódzkim = Untapped religious potential of rural locality. Example of Świnice Warckie in the Łódzkie Voivodeship
   • Kołodziejczak A. : Rolnictwo czy węgiel brunatny – utylitarność zasobów w rozwoju lokalnym gminy Krobi = Agriculture or brown coal: usability of resources in the local development of Krobia commune
  • t. 36 (2014) : Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski = Impact of socio-economic transformation on population potential in the Eastern Poland
  • t. 35 (2014) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional dimension of changes in Polish rural areas - social and environmental aspects
  • t. 34 (2013) : Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne
  • t. 33 (2013) : Polska wieś w perspektywie 2050 roku
  • vol. 32 (2013) : European land use patterns
  • t. 31 (2013) : Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne
  • t. 30 (2012) : Wykorzystanie ICT w rolnictwie Mazowsza - ujęcie przestrzenne
  • t. 29 (2012) : Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • vol. 28 (2012) : Diagnosis and perspectives for argriculture of Vojvodina
  • vol. 27 (2012) : Local and regional development - challenges and policy issues
  • t. 26 (2011) ; Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji
  • t. 25 (2010) : Infrastruktura techniczna a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w regionie Płocka
  • t. 24 (2010) : Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 23 (2010) : Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny
  • t. 22 (2010) : Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim
  • t. 21 (2010) : Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego
  • vol. 20 (2009) : Socio-economic disparities and the role of local development
  • t. 19 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość
  • t. 18 (2009) : Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym
  • t. 17 (2009) : Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej
  • vol. 16 (2009) : Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku
  • vol. 15 (2008) : Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe
  • t. 14 (2008) : Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego
  • t. 13 (2008) : Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce
  • t. 12 (2007) : Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 11 (2006) : Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich
  • t. 10 (2006) : Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego
  • t. 9 (2005) : Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi
  • t. 8 (2005) : Obszary sukcesu na polskiej wsi
  • t. 7 (2005) : Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce
  • t. 6 (2004) : Polska przestrzeń wiejska : procesy i perspektywy
  • t. 5 (2004) : Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich
  • t. 4 (2003) : Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi
  • t. 3 (2002) : Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce
  • t. 2 (2002) : Problemy społeczne wsi
  • t. 1 (2001) : Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej