Object structure

Title:

Wulgata Lowańska a Nowy Testament w przekładzie ks. Jakuba Wujka z roku 1593 : studium Mt 16, 13-20

Subtitle:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 59 (2015)

Creator:

Nicko-Stępień, Paulina

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

p. 47-66 ; Sum. eng.

Subject and Keywords:

Wujek, Jakub (1541-1597) - criticism and interpretation ; Bible translation ; Louvain edition of the Vulgate ; Protestant Reformation ; primacy of St Peter ; Gospel according to Matthew

Abstract:

The article is devoted to the influence of the Louvain edition of the Vulgate on the workshop of Jakub Wujek, one of the most famous 16th-century translators of the Bible. This relationship is shown based on the example of the pericope concerning the promise of the primacy of St Peter from Matthew 16:13‒20. Until now, studies of the method of the Jesuit from Wągrowiec have availed themselves at random of various editions of the Vulgate (different from those used by the translator, including even modern translations), leading to erroneous conclusions about his workshop. The article comprises the exact editions on which Wujek based his work. This method enabled the discovery that the marginal notes added to the text by the translator were not compiled by him, but transcribed from the Louvain edition of the Vulgate.

References:

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece et Latine. Philippi II Reg. Cathol.Pietate Et Studio Ad Sacrosanctae Ecclesiae Usum, t. 1-8, Antverpiae 1569-1572
Biblia sacra: Quid in hac ediotione a Theologis Louaniensibus praesitum sit, paolo post indicatur, Antverpiae, K. Plantinus 1574
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu według Łacińskiego przekładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pilnośćią przełożone. Z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony Wiary święteji powszechney przeciw kacerztwom tych czasow należących. Przez D. Jakuba Wuyka z Wągrowca Theologa Societatis Iesu. W Krakowie, Roku Pańskiego M.D.XCIX, red. I. Kwilecka, H. Rothe, Padeborn-Munchen-Wien 2010
D. Bieńkowska, Jak Jakub Wujek Pismo Święte na język polski przekładał (O warsztacie tłumacza i technice przez niego stosowanej), „Bobolanum”, IX, 1998
B. Bieńkowska, Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J. Wujka, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, XXIII, 1990
B. Bieńkowska, Styl językowy przekładu Nowego Testamentu Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii), Łodź 1992
J. Czerniatowicz, Niektóre problemy naukowe grecystyki w pracach biblistów polskich XVI i XVII wieku. Teksty greckie a polskie przekłady, Wrocław 1969
M. Kossowska, Biblia w języku polskim, t. 1, Poznań 1968
D. Kuźmina, Jakub Wujek (1541-1597). Pisarz, tłumacz i misjonarz, Warszawa 2004
H. Langkammer, Przekład Biblii Wujka na tle zmagań i potrzeb religijno-teologicznych ówczesnego Kościoła w Polsce, „Bobolanum”, IX, 1998
L. Moszyński, Stworzenie świata (Gn 1,1-31) w przekładzie Wujka z Wulgaty (1599) i Budnego z hebrajskiego (1572), [w:] Jan Jakub Wujek. Tłumacz Biblii na język polski. W czterechsetną rocznicę wydania Nowego Testamentu 1593-1993. Księga referatow wygłoszonych na konferencji 26 kwietnia 1993, Łódź 1994
Nowy Testament Pana naszego IESVSA CHRISTVSA. Z nowu z Laćińskiego y z Gręckiego na Polskie wiernie a szczyrze przełożony: y Argumentami abo Summariuszami każdych Kśiąg / y Rozdźiałow / y Annotacyami po brzegach obiaśniony. Przydane są Nauki y Przestrogi mało nie za każdym Rozdźiałem: Porownanie Ewangelistow SS. Dźieie y drogi rozmaite Piotra y Pawła S. y Regestr rzeczy głownieyszych na końcu. Przez D. Iakvba Wvyka, Theologa Societatis Iesv. Z dozwoleniem Starszych. Pod rozsądek Kośćioła S. Powszechnego Rzymskiego wszytko niech podlęże, Kraków 1593
R. Pietkiewicz, W poszukiwaniu „szczyrego” Słowa Bożego. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej dobry renesansu, Wrocław 2011
S. Sawicki, Biblia Wujka w kulturze polskiej, „Studia Gnieźnieńskie”, I, 1975
E. Siatkowska, Samodzielność przekładu Nowego Testamentu przez Jakuba Wujka, Jana Blahoslava i Michała Frencla, [w:] Biblia a kultura Europy. 2000 lat chrześcijaństwa, t. 1, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992
J. Sobczykowa, Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka, Katowice 2001
G. Voste, La volgata al Concilio di Trento, „Biblica”, XXVII, 1946

Relation:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Volume:

59

Start page:

47

End page:

66

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0029-8514

Source:

IH PAN, sygn. A.512/59 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/59 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by: