Object structure
Title:

Siedlung der Przeworsk Kultur aus der jüngeren römischen Keiserzeit in Sobków, Fst. 1/16, Gde. Loco, Woiwodschaft Świętokrzyskie

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 59 (2007) ; Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu wpływów rzymskich w Sobkowie, stan. 1/16, gm. loco, woj. świętokrzyskie

Creator:

Czernek, Daniel

Contributor:

Ryba, Kinga ; Jachym, Barbara : Translator

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

P. 417-471 : ill. ; 25 cm ; Bibliography p. 449-453 ; Text paralel in German and Polish

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Roman period -- Poland ; Przeworsk culture ; Przeworsk culture settlement ; Przeworsk culture huts ; Przeworsk culture dwelling architecture ; Przeworsk culture pottery ; review of archaeological finds ; Sobków (Poland)

References:

1. Andrzejewski J. 2001. Późnorzymska zapinka z Łubnic, woj. świętokrzyskie. Wiadomości Archeologiczne 55, 55-63
2. Barczyk W. 1980. Brachiopoda. In L. Malinowska (Hrsg.), Budowa Geologiczna Polski 3. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Teil. 2b. Mezozoik. Jura. Warszawa, 350-358
3. Barska K. 2001. Warsztat tkacki z Ożarowa. Z otchłani wieków 56(1-2), 69-73
4. Dąbrowska T. 1973. Wschodnia granica kultury przeworskiej w późnym okresie lateńskim i wczesnym okresie rzymskim. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 2, 383-531
5. Dąbrowscy I. und K. 1967. Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Wesołkach, pow. Kalisz (= Polskie Badania Archeologiczne 15). Wrocław
6. Dębowski T. 1968. Dziennik badań powierzchniowych na terenie powiatów: Jędrzejów i Włoszczowa, przeprowadzonych w 1968 r.. Kraków (Maschinenschrift im Archiv des Woiwodschaftsdenkmalpflegeamtes in Kielce)
7. Dębowski T. und Myszka M. 1970. Materiały z badań powierzchniowych przeprowadzonych na terenie powiatu Jędrzejów w latach 1968-1970. Kraków (Maschinenschrift im Archiv des Woiwodschaftsdenkmalpflegeamtes in Kielce)
8. Dobrzańska H. 1980. Zagadnienie datowania ceramiki toczonej w kulturze przeworskiej. Archeologia Polski 24, 87-152
9. Dobrzańska H. 1990a. Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Teil I. Materiały. Wrocław
10. Dobrzańska H. 1990b. Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Teil II. Kraków
11. Gajewski L. 1974. Odkrycia i wykopaliska archeologiczne w Ciuślicach, pow. Kazimierza Wielka. Sprawozdania Archeologiczne 26, 73-90
12. Garbacz K. 2002. Osadnictwo kultury przeworskiej we wschodniej części Niecki Nidziańskiej. Teil I und II. Zielona Góra (Arbeit publizierte auf der CD)
13. Gedl M. 1954. Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie powiatu jędrzejowskiego. Kraków (Manuskript im Privatarchiv von M. Gedl)
14. Gedl M. 1960. Nowe stanowiska archeologiczne w pow. Jędrzejów. Wiadomości Archeologiczne 26,327
15. Gliński W. 1987. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej –fortalicja w Sobkowie. Kielce (Maschinenschrift im Archiv des Woiwodschaftsdenkmalpflegeamtes, Aktentasche 1308/IV)
16. Gliński W. 1988. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej –fortalicja w Sobkowie. Kielce (Maschinenschrift im Archiv des Woiwodschaftsdenkmalpflegeamtes, Aktentasche 1308/V)
17. Godłowski K. 1969. Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku. Wiadomości Archeologiczne 34, 305-331
18. Godłowski K. 1970. The Chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 11). Kraków
19. Godłowski K. 1977. Materiały do poznania kultury przeworskiej na Górnym Śląsku, cz. II. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 4, 7-237
20. Godłowski K. 1985. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie wpływów rzymskich. Wrocław
21. Godłowski K. 1988. Problemy chronologii okresu rzymskiego. In Scripta Archaeologica. Kraków, 27-47
22. Godłowski K. 1992. Jakuszowice, Woiwodschaft Kielce, Gemeinde Kazimierza Wielka, Fundstelle 2, Siedlung der Trzciniec- und Przeworsk-Kultur und des Mittelalters. Recherches Archéologiques de 1990, Kraków, 36-53
23. Godłowski K. und Wichman T. 1998. Chmielów Piaskowy. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im Świętokrzyskie-Gebirge (= Monumenta Archaeologica Barbarica 5). Kraków
24. Gucwa M. 1980. Sobków. Informator Archeologiczny. Badania 1979, Warszawa, 251-252
25. Gucwa M. 1981. Sobków. Informator Archeologiczny. Badania 1980, Warszawa, 244-245
26. Jadczykowa 1.1981. Budownictwo mieszkalne ludności kultury przeworskiej na obszarze Polski. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 28,109-247
27. Kaczanowski P., Madyda-Legutko R. und Poleski J. 1984. Cmentarzysko kultury przeworskiej w Górce Stogniewskiej kolo Proszowic. Sprawozdania Archeologiczne 36, 83-121
28. Kaczanowski P. und Poleski J. 1990. Materiały grobowe kultury przeworskiej z Marzęcina, woj. Kielce. Sprawozdania Archeologiczne 42, 281-292
29. Kaczanowski P. und Rodzińska-Nowak J. 2004. Die Siedlung mehrerer Kulturen in Jakuszowice, FSt. 2, Gde. Kazimierza Wielka, Woiw. Świętokrzyskie. Recherches Archeologiques de 1993-1998. Kraków, 115-125
30. Kempisty A. 1968. Ciałopalne cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego w miejscowości Korzeń, pow. Gostynin. Materiały Starożytne 11, 303-416
31. Kokowski A. 1981. Pochówki kowali w Europie od IV w. p.n.e. do VI w. n.e.. Archeologia Polski 26, 191-218
32. Kordecki J. und Okoński J. 1999. Mikroregion osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby. In S. Czopek und A. Kokowski (Hrsg.), Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Materiały z Konferencji, Rzeszów 20-21.XI.1997. Rzeszów, 181-215
33. Kordecki J. und Okoński J. 2001. Piece garncarskie z osady na stanowisku 13 w Strzelcach Małych, gmina Szczurowa. Rocznik Bocheński 5, 277-309
34. Lechowicz Z. 1976. Badania archeologiczne na stanowisku 2 w Tokarni, gmina Chęciny, woj, kieleckie. Kielce (Maschinenschrift im Archiv des Woiwodschaftsdenkmalpflegeamtes)
35. Lechowicz Z. 1979- Sprawozdanie z badań na późnorzymskiej osadzie w Tokarni, gm. Chęciny, woj. Kielce, stan 2. Sprawozdania Archeologiczne 31,151-166
36. Lechowicz Z. 1983. Późnorzymska chata ze stanowiska 2 w Tokarni, gm. Chęciny, woj. kieleckie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 4, 95-105
37. Madyda R. 1974. Wyniki badań przeprowadzonych w Lisowie, pow. Opatów. Wiadomości Archeologiczne 39, 385-395
38. Maik J. 1977. Tkaniny z okresu rzymskiego z terenu Polski. Pomorania Antiqua 7, 77-145
39. Marciniak J. 1966. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Korytnicy, pow. Jędrzejów, na stan. II, w 1964 roku. Sprawozdania Archeologiczne 18, 338-351
40. Marciniak J. 1969. Wyniki badań archeologicznych w Korytnicy (stan. II), pow. Jędrzejów, w 1966 r. Sprawozdania Archeologiczne 20, 361-367
41. Matoga A. 2004. Weryfikacja stanowisk archeologicznych badanych przez księdza Stanisława Skurczyńskiego (przeprowadzone w latach 2001-2004). Kielce (Maschinenschrift im Archiv des Woiwodschaftsdenkmalpflegeamtes)
42. Mączyńska M. 1973. Uwagi o chronologii i rozprzestrzenieniu paciorków w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów w Polsce. Archeologia Polski 17, 349-390
43. Miśkiewicz J. 1962. Materiały kultury łużyckiej z międzyrzecza Pilicy i środkowej Wisły. Materiały Starożytne 8, 327-353
44. Miśkiewicz M. 1961. Osada z okresu rzymskiego w Mierzanowicach, pow. Opatów. Materiały Starożytne 7, 255-287
45. Okoński J. 1996. Mikroregion osadniczy kultury przeworskiej na prawobrzeżu dolnego biegu Raby. Sprawozdanie z badań 1 1995 roku. Rocznik Bocheński 4, 333-353
46. Okoński J. 2000. Osada na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, na tle nadrabskiego mikroregionu osadniczego. Acta Archaeologica Carpathica 35,113-167
47. Orzechowski S. und Suliga I. 2006. Materials for analysis of post-reduction slages of metallurgical processing at the ancient iron production site at the Góry Świętokrzyskie (Holy Cross Mountains). In Orfèvres et forgerons. L'approche expérimentale en Archéologie minière et métallurgiques. Colloque internacional et démonstrations éxperimentales, Toulouse
48. Przychodni A. 2002. Ośrodek starożytnej metalurgii żelaza nad Nidą. In Sz. Orzechowski (Hrsg.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Kielce, 45-60
49. Przychodni A. 2005. Die Bestattungen der Schmiedehandwerker aus dem Gräberfeld der Przeworsk- Kultur in Korytnica, Kr. Jędrzejów, Woiw. świętokrzyskie, Fundstelle 1/22. Acta Archaeologica Carpathica 40, 79-107
50. Przychodni A. 2006. Starożytne hutnictwo nad Nidą jako potencjalna enklawa świętokrzyskiego centrum dymarskiego. In S. Orzechowski und I. Suliga (Hrsg.), 50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim. Archeologia — Metalurgia — Edukacja. Kraków-Kielce, 103-123
51. Rodzińska-Nowak J. 2006. Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek ludów (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Archeologiczne 61). Kraków
52. Skurczyński S. Korytnica... Korytnica, Niziny, Karsy, Włoszczowice. Kielce (Manuskript des „Tagebuches" im Archiv der Archäologischen Abteilung des Nationalen Museums)
53. Skurczyński S. 1947. Archeolog na probostwie. In Pamiętnik Kielecki. Przeszłość kulturalna regionu. Kielce, 9-40
54. Skurczyński S. 1956. Szaniec, pow. Busko. Z otchłani wieków 24,43
55. Stawiarska T. 1999. Naczynia szklane z okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologiczno-technologiczne. Warszawa
56. Suliga I., Karbowniczek M., Góra M. und Orzechowski S. 2002. Studia porównawcze żużli dymarskich i miseczkowatych z Pokrzywnicy, stan. 1, gm. Pawłów, woj. świętokrzyskie. In Sz. Orzechowski (Hrsg.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Kielce, 183-190
57. Suliga I., Orzechowski S., Góra M. und Cieśla W. 2004. Żużle miseczkowate ze starożytnego centrum hutniczego w Górach Świętokrzyskich. Hutnik 71 (10), 512-517
58. Tempelmann-Mączyńska M. 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum (= Römisch-Germanische Forschungen 43). Mainz
59. Wielowiejski J. 1960. Przemiany gospodarczo-społeczne u ludności południowej Polski w okresie późnolateńskim i rzymskim. Materiały Starożytne 6,1-426
60. Zielińska M. 2004. Bursztyniarstwo, obróbka kości i poroża oraz tkactwo w młodszym okresieprzedrzymskim i okresie wpływów rzymskich na stan. 2 w Jakuszowicach, gm. KazimierzaWielka, woj. świętokrzyskie. Kraków (Maschinenschrift der Magisterarbeit im Archiv des Archäologischen Institutes der Jagiellonen-Universität)
61. Żygadło L. 2002. Narzędzia żelazne związane z obróbką metali w kulturze przeworskiej. In Sz. Orzechowski (Hrsg.), Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Kielce, 167-176

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

59

Start page:

417

End page:

471

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

ger ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: