Object

Title: Contemporary development of peripheral parts of the Czech-Polish borderland: Case study of the Javorník area

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 3 (2013)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Ares, 2013. Automated Register of Economic Subjects. Praha: CR Ministry of Finance, wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. [12 July 2013].
2. Bański J., 2008. Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 2, pp. 199-222.
3. Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010. Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 21, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 165 pp.
4. Boruta T., Ivan I., 2010. Public transport in rural areas– case study of the Jeseník region. Moravian Geographical Reports, vol. 18, no. 2, pp. 2-15.
5. Bufon M., 2007. Border regions in a re-integrated Europe. Moravian Geographical Reports, vol. 15, no. 1, pp. 2-13.
6. Bukała A., 2008. Współpraca polsko-czeska na pograniczu nysko-jesenickim w zakresie propagowania wspólnego dziedzictwa historycznego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nysie. Nysa: Powiat Nyski, 17 pp. http://www.powiat.nysa.pl/files/editor/P_I.pdf [28 August 2013].
7. Champion A.G., 1989. Counterurbanization: The changing pace and nature of population deconcentration. London: Edward Arnold, 266 pp.
8. Christaller W., Baskin C.W (transl.), 1966. Central places in Southern Germany. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 230 pp.
9. Ciok S., DOŁZBŁASZ S., RACZYK A., 2006. Dolny Śląsk: problemy rozwoju regionalnego. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 2942. Studia Geograficzne, vol. 79, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 302 pp.
10. Copus A., 2001. From core-periphery to polycentric development: Concepts of spatial and aspatial peripherality. European Planning Studies, vol. 9, no. 4, pp. 539-552.
-
-
11. CSO, 2011. Census 2011. Czech Statistical Office, Public Database http://vdb.czso.cz/vdbvo/en/uvod.jsp?vo=mapa [28 August 2013].
12. Czapiewski K., 2010. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 22, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 218 pp.
13. David L., Toth G., Bujdoso Z., Remenyik D., 2011. The role of tourism in the development of border regions in Hungary. Revista Romana de Economie, vol. 33, iss. 2(42), pp. 109-124.
14. Dołzbłasz S., 2013. Cross-border co-operation in theEuroregions at the Polish-Czech and Polish-Slovak borders.European Countryside, vol. 5, no. 2, pp. 102-114.
15. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2011. Projekty współpracy transgranicznej na zewnętrznych i wewnętrznych granicach Unii Europiejskiej – przykład Polski. Studia Regionalne i Lokalne, no. 3 (45), pp. 59-80.
16. Ferrão J., Lopes R., 2004. Understanding peripheral rural areas as contexts for economic development. [in:] L. Labrianidis (ed.), The future of Europe’s rural peripheries, Aldershot: Ashgate, 318 pp.
17. Friedmann J., 1966. Regional development policy: A case study of Venezuela. Cambridge (Mass.): Massachusetts Institute of Technology, 279 pp.
18. Fujita M., Krugman P.R., 2003. The new economic geography: Past, present and the future. Papers in Regional Science, vol. 83, no. 1, pp. 139-164.
-
19. Gosnell H., Abrams J., 2011. Amenity migration: Diverse conceptualization of drivers, socioeconomic dimensions and emerging challenges. GeoJournal, vol. 76, no. 4, pp. 303-322.
-
20. Hampl M., 2000. Pohraniční regiony České republiky: Současné tendence rozvojové diferenciace. Geografie, vol. 105, no. 3, pp. 241-254.
21. Heffner K., 1996. Regiony przygraniczne. Zmieniająca się rola granicy – od bariery do katalizatora rozwoju społeczno-gospodarczego. [in:] K. Heffner (ed.), Region Opawa-Racibórz. Historia i perspektywy w Unii Europejskiej, Opole: Instytut Śląski, pp. 120-140.
22. Heffner K., 1998. Kluczowe problemy demograficzno- -osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy. Opole: Instytut Śląski, 144 pp.
23. Heffner K., Drobek W., 1996. Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju. Materiały z konferencji międzynarodowej Opole-Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. Opole: Panstwowy Instytut Naukowy. Instytut Slaski, 307 pp.
24. Heley J., Jones L., 2013. Growing older and social sustainability: considering the "serious leisure" practices of the over 60s in rural communities. Social and Cultural Geography, vol. 14, no. 3, pp. 276-299.
-
25. Hudečková H., Lošťák M., 2002. Czech farmers facing agricultural policy in the period of revitalization. Agricultural Economics, vol. 48, no. 6, pp. 233-243.
26. Jeřábek M., 2002. Cross-border cooperation and development in the Czech borderland. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, vol. 37, no. 1, pp. 45-60.
27. Kladivo P., Ptáček P., Roubínek P., Ziener K., 2012. The Czech-Polish and Austrian-Slovenian borderlands – similarities and differences in the development and typology of regions. Moravian Geographical Reports, vol. 20, no. 3, pp. 22-37.
28. Kłosowski F., Prokop R., Runge J., 2004. Territorial socio-economic system of borderland in the Silesian Region and Moravian-silesian region and strategies for its development in the period of political and economic transformation. Moravian Geographical Reports, vol. 12, no. 2, pp. 35-45.
29. Krugman P.R., 1991. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, vol. 99, no. 3, pp. 483-499.
-
30. Kubeš J., Kraft S., 2011. Periferní oblasti jižních Čech a jejich sociálně-populační stabilita. Sociologický časopis, vol. 47, no. 4, pp. 805-829.
31. Leimgruber W., 2004. Between global and local: Marginality and marginal regions in the context of globalization and deregulation. Aldershot: Ashgate, 321 pp.
32. Ładysz J., 2006. Chosen aspects of sustainable development on the Polish, Czech and German borderland. GeoJournal, vol. 67, no. 1, pp. 1-7.
-
33. Mikšátková A., 2005. Vývoj přeshraničních aktivit v periferní oblasti Jesenicka a Bruntálska ve druhé polovině dvacátého století. [in:] M. Novotná (ed.), Problémy periferních oblastí, Praha: Univerzita Karlova, pp. 130-138.
34. Minghi J.V., 1991. From conflict to harmony in border landscapes. [in:] D. Rumley, J.V. Minghi (eds.), The geography of border landscapes, London: Routledge, pp. 15-30.
35. Oleszek J., 2007. Próba oceny form funkcjonowania oraz możliwości rozwoju wsi przygranicznych rejonu Gór Złotych. Acta Scientarium Polonorum – Administratio Locorum, vol. 6, no. 1, pp. 47-57.
36. Perkman M., 2007. Policy entrepreneurship and multilevel governance: A comparative study of European cross-border regions. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 25, no. 6, pp. 861-879.
-
37. Perlín R., Šimčíková A., 2008. Criteria of a successful rural municipality. Europa XXI, vol. 17, pp. 29-44.
38. Ptáček J., Mintálová T., 2012. Perception of crossborder cooperation in the Czech and Polish border area on the example of the Jeseník region. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, vol. 43, no. 1, pp. 31-49.
39. Raggatt P., Edwards R., Small N., 2000. The learning society. Challenges and trends. London-New York: Routledge in association with Open University, 302 pp.
40. Runge J. (ed.), 2003. Terytorialny system społeczno-ekonomiczny pogranicza województwa śląskiego i Północnych Moraw oraz strategie jego rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 310 pp.
41. Salgado A.R., 2010. La cooperación transfronteriza y sus consecuencias: hacia a la reestructuración territorial en Europa. Investigaciones Regionales, no. 18, pp. 141-152.
42. Schmidt M.H., 1998. An integrated systemic approach to marginal regions: From definition to development policies. [in:] H. Jussila, W. Leimgruber, R. Majoral (eds.), Perception of marginality. Theoretical issues and regional perceptions of marginality in geographical space, Aldershot: Ashgate, pp. 45-66.
43. Vaishar A., Cetkovský S. MARTINÁT S., NOSKOVÁ H., ZAPLETALOVÁ J., 2007. Cross-border region Králíky Międzylesie. Moravian Geographical Reports, vol. 15, no. 2, pp. 40-54.
44. Vaishar A., Šťastná M., Trnka P., Dvořák P., Zapletalová J., 2013. The South Moravian rural borderland. European Countryside, vol. 5, no. 2, pp. 115-132.
-
45. Vaishar A., Zapletalová J., 2009. Small towns as centres of rural micro-regions. European Countryside, vol. 1, no. 2, pp. 70-81.
-
46. Vodeb K., 2012. Competitiveness of frontier regions and tourism destination management. Managing Global Transitions, vol. 10, no. 1, pp. 51-68.
47. Wallerstein I., 1976. Semi-peripheral countries and the contemporary world crisis. Theory and Society, vol. 3, no. 4, pp. 461-483.
-
48. Weidenfeld A., 2013. Tourism and cross-border innovation systems. Annals of Tourism Research, vol. 42, pp. 191-213.
-
49. Więckowski M., 2008. Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce. [in:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (eds.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, no. 36, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 242-247.
50. Więckowski M., 2010. Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica, vol. 83, no. 2, pp. 67-81.
-
51. WILAM P., 2001. Česko-polský pohraniční prostor ve výzkumu Grantové agentury. [in:] V. Janeč ková , V. Lednický , A. Wahla (eds.), Euroregionální přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici: sborní k z meziná rodní konference. Ostrava 25-26.10.2001 EU CBC Phare – společ ný fond malý ch projektů : Zapojení vysoký ch š kol Č eské republiky a Polské republiky do př eshranič ní spoluprá ce na č eskopolské stá tní hranici, Ostrava: Ostravská unviverzita, pp. 57-59.
52. Woods M., Mcdonagh J., 2011. Rural Europe and the world: Globalization and rural development. European Countryside, vol. 3, no. 3, pp. 153-163.
-
53. Wójcik M., 2011. Wiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznych. [in:] M. Wesołowska (ed.), Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, vol. 26, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 19-34.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

3

Start page:

237

End page:

253

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2013.21 ; oai:rcin.org.pl:38761

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information