Object

Title: From the History of Polish Archaeology. In the Search for the Beginnings of Polish Nation and Country

Creator:

Szczerba, Adrianna

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

29 cm

Abstract:

The objective of this article is to discuss the role of archaeology in the search for Polish national roots. Questions regarding who we are, where the course of our history begins, have been important already during the Middle Ages. For several centuries, so-called ethnogenetic legends satisfied this curiosity. It was not until 18th century’s ‘intellectual upheaval’ and subsequent partitions of Poland that a significant change in the mentality of Polish people occurred and a new theory of the origins of our nation was formed – the Slavic, what resulted in the development of archaeology, ethnography, history of Middle Ages and Slavic researches in general. After World War II, due to the need for commemorating the 1000-year existence of Poland, the years following 1945 witnessed a return to the search for the roots of Polish national identity. This time, the beginnings of our nation’s history were marked by the year 966, the date of Mieszko I’s baptism, the first historical Polish ruler

References:

Abramowicz, A. 1967. Wiek archeologii. Problemy polskiej archeologii dziewiętnastowiecznej, Warszawa ; Abramowicz, A. 1991. Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Warszawa–Łódź ; Antoniewicz, W. 1966. Niektóre zagadnienia historiografii dawnych Słowian XIX i XX stulecia, Światowit 27, 24–93 ; Boroń, P. 2000. Gminowładztwo i słowiańska sielanka według słowianofilów. Obraz wieców plemiennych w historiografii wieku XIX, Historie-Historica, Sbornik praci filozofické fakulty Ostravské Univerzity 8, 111–128 ; Boroń, P. 2004. Między uczciwością, fałszerstwem a nadmiarem fantazji. Postawy etyczne dziewiętnastowiecznych badaczy wczesnych dziejów Słowiańszczyzny, Historyka. Studia metodologiczne 24, 35–43 ; Boroń, P. 2005. Słowianie – my i nasi przodkowie. Etyczne aspekty poszukiwania pradawnej chwały ludów słowiańskich w pracach historyków polskich I połowy XIX wieku. In L. Koczanowicz, R. Nahirny and R. Włodarczyk (eds), Narracje – (Autobiografia) – Etyka, Wrocław, 267–277 ; Boroń, P. 2012. Ku pradawnej Słowian wielkości. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego. In J. Olko (ed.), Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, Warszawa, 19–38 ; Chomentowska, B. 1983. Starożytności w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, Światowit XXXV, 95–102 ; Davies, N. 1981. God’s Playground. A History of Poland, Vol. 2: 1795 to the Present, Oxford, Oxford University Press ; Dybiec, J. 2004. Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków ; Fertacz, S. 2000. Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice ; Francew, A. 1906. Polskoje slawianowiedienieje konca XVIII i pierwoj czetwierti XIX st., Praga ; Gąssowski, J. 1970. Z dziejów polskiej archeologii, Warszawa ; Gieysztor, A. 1953. Kierownictwo Badań nad początkami Państwa Polskiego w latach 1949–195, Warszawa ; Grabski, A. 2006. Dzieje historiografii, Poznań ; Hensel, W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy, Poznań ; Hensel, W. 1950. Polskie tysiąclecie, Sprawozdanie Państwowego Muzeum Archeologicznego III (1–4), 27–46 ; Herder, J.G. 1962. Myśli o filozofii dziejów. Tłum. J. Gałecki. Wstęp i komentarz E. Adler 2, Warszawa, 324–328 ; Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polski Ksiąg Dwanaście. 1867, Ks. I, Mecherzyński, T. (trans.), Kraków ; Kaczmarek, J. 2004. Archaeology in the dispute over the national character of Great Poland (Wielkopolska) region in the 19th and early 20th century, Archaeologia Polona 42, 21–64 ; Klarnerówna, Z. 1926. Słowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800 do 1848, Warszawa ; Kostrzewski, J. 1970. Z mego życia: pamiętnik, Wrocław–Warszawa–Kraków ; Kraushar, A. 1902. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Czasy Księstwa Warszawskiego 1807–1815, II (2),Warszawa, 218–227 ; Kulecka, A. 1997. Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832–1856, Warszawa ; Kurnatowska, Z. 1997. Badania nad Początkami Państwa Polskiego. Próba bilansu, Slavia Antiqua XXXVIII, 26–37 ; Kurnatowska, Z. 1999. Program badań nad Początkami Państwa Polskiego. Aspekty poznawcze i konserwatorskie. In Z. Kobyliński and J. Wysocki (eds), Tadeusz Roman Żurowski i konserwatorstwo archeologiczne w Polsce XX wieku, Warszawa, 159–172 ; Kurnatowska, Z. 2007. Archeolodzy wobec politycznej wymowy swoich źródeł. In J. Axer and J. Olko (eds), Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Warszawa, 37- 47 ; Kurczak, J. 2000. Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie, Łódź ; Kürbis, B. 2003. Wstęp. In B. Kürbis (trans. and ed.), Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, Wrocław, LXXXIII–LXXXI ; Labuda, G. 1968. Słowianie w historiografii niemieckiej XIX wieku, Przegląd Zachodni 3, 3–60 ; Labuda, G. 2002. Słowianie w wizjach historiograficznych I. Kanta, J.G. Herdera i G.W.F. Hegla. In B. Koszel and J. Kiwerska (eds), Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem. Studia ofiarowane prof. Stanisławowi Sierpowskiemu, Poznań, 59–67 ; Lech, J. 1997–1998. Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century, Archaeologia Polona 35–36, 25–222 ; Lech, J. 2004. Polish-German relations in archaeology in a short outline: a view from Warsaw, Archaeologia Polona 42, 21–64 ; Lehr–Spławiński, T. MCMXLVIII. Zarys dziejów słowianoznawstwa polskiego, Kraków ; Miersuae Chronicon. 1872. In. A. Bielowski (ed.), Monumenta Poloniae Historica. Pomniki Dziejowe Polski II, Lwów ; Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska. 2003. B. Kürbis (trans. and ed.), Wrocław ; Naruszewicz, A. 1780. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, T. 2, Panowanie Piastów, Warszawa ; Naruszewicz, A. 1781. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, T. 3, Panowanie Piastów, Warszawa ; Naruszewicz, A. 1783. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, T. 4, Panowanie Piastów, Warszawa ; Naruszewicz, A. 1784. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, T. 5, Panowanie Piastów, Warszawa ; Naruszewicz, A. 1785. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, T. 6, Panowanie Piastów, Warszawa ; Naruszewicz, A. 1786. Historya narodu polskiego od początku chrześcijaństwa, T. 7, Panowanie Węgrów, Warszawa ; Naruszewicz, A. 1836–1837. Historya narodu polskiego przez… Wydanie nowe, Vol. 3, Lipsk ; Noszczak, B. 2002. ‘Sacrum’ czy ‘Profanum’? – spór o istotę obchodów Milenium Polskiego (1949–1966), Warszawa ; Odezwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w sprawie Prospektu historii narodu polskiego. 1809, Pamiętnik Warszawski, czyli dziennik nauk i umiejętności 3 (9),251–265 ; Pomian, K. 1968. Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecznej, Warszawa ; Pomian, K. 2002. Archeologia, historia, naród. In B. Wawrzykowska (ed.), Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, Toruń, 9–15 ; Piotrowska, R. 1968. Początki zainteresowań przeszłością Słowian wśród członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Z polskich studiów slawistycznych, seria 3, Prace na VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze, Warszawa, 113–120 ; Sarnicki, S. 1587. Roczniki, czyli o pochodzeniu i dziejach Polaków i Litwinów ksiąg osiem (Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum libri octo), Kraków ; Serejski, M.H. 1963. Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775–1918, Warszawa ; Serejski, M.H. and Abramowicz, A. 1972. Rozwój koncepcji i metod w badaniach nad początkami Słowiańszczyzny w XIX wieku w Polsce, I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej VII, Wrocław, 26–59 ; Słupecki, L.P. 2007. Chrzest Polski w 966 roku. Mit początków kraju?. In J. Axer and J. Olko (eds), Dawne Kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Warszawa, 11–22 ; Stobiecki, R. 2007. Historia i archeologia w pierwszych latach po II wojnie światowej. In M. Głosek and J. Maik (eds), Od pradziejów po współczesność. Archeologiczne wędrówki, Acta Archaeologica Lodziensia 53, 106–112 ; Surowiecki, W. 1807. Korespondencja w materiach obrazu kraju i narodu polskiego objaśniających, Warszawa ; Szczerba, A. 2012. Problem ochrony zabytków archeologicznych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim, Łódź ; Szczerba, A. 2015. Z dziejów polskiej archeologii. Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego, Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki XXIV (1), 7–44 ; Ujejski, J. 1931. Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, Lwów ; Urbańczyk, P. 2007. Słowianie a sprawa polska. In J. Axer and J. Olko (eds), Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Warszawa, 23–36 ; Wierzbicki, A. 1999. Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław ; Wierzbicki, A. 2010. Spór o duszę polską. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku, Warszawa ; Witkowska, A. 1969. Słowiański mit początku, Pamiętnik Literacki LX (2), 3-39

Start page:

355

End page:

361

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:130400

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Jun 30, 2020

In our library since:

Jun 30, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/103366

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information