Object

Planned object

Title: Archaeology and Art: the Relationship of Karel Absolon (1877–1960) and Czechoslovak Artists in the Period Between the World Wars

Creator:

Kostrhun, Petr

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Miller, Sean Mark. Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

The article in the introductory section maps the connection of the production of the leading Czech artists in the services of archaeology from the middle of the 19th century and their role with the national emancipation before World War I. The main part of the text comes from a source study of the archive of Karel Absolon, who was one of the central personalities in the fields of archaeology and speleology in Czechoslovakia in the interwar period. Absolon’s scientific activities aroused interest with a number of Czech painters, men of letters, photographers, filmmakers and philosophers, who reflected on the results of archaeological research both in cooperation with Karel Absolon and in their own artistic production

References:

Absolon, K. 1905–1911. Kras moravský a jeho podzemní svět. Monografie krasového fenoménu v devonských vápencích planiny Drahanské [The Moravian Karst and its Underground World: A monograph of the Karst phenomenon in the Devonian limestone plateau of Drahan], Prostějov ; Absolon, K. 1946. A Royal Funerals of 2500 Years ago – magnificent Discoveries near Brno, The Illustrated London News 5609, 432–437 ; Absolon, K. 1970. Moravský kras 1 a 2 [The Moravian Karst 1 and 2], Praha ; Barkan, L. 2001. Unearthing the Past: Archaeology and Aesthetics in the Making of Renaissance Culture, New Haven ; Bass, E. 1956. Povídky [Short Stories], Praha ; Coufalík, E., Hedges, J., Ondroušek, V. 1982. Tajemství Macochy, The World`s First Speleological Documentary Film with Sound, NSS Bulletin, Quarterly Journal of The National Speleological Society 44 (1), 3–5 ; Guth-Jarkovský, J.S. 1914. Společenský katechismus: rady a pokyny, kterak chovati se ve společnosti, na ulici i na místech veřejných a kterak vésti sobě při různých příležitostech společenských [Social Catechism], Díl 1, Praha ; Hofmeister, R.R. 1921–1929. Pravěk Čech I–III [Prehistory of Bohemia], Praha ; Hofmeister, R.R. 1922. V jeskynním bludišti moravském [In the maze of caves Moravian], Praha ; Hýsek, M. 1942. Moravský kras v krásném písemnictví [The Moravian Karst in Literature], Brno ; Ivanov, M. 2000. Tajemství Rukopisů královedvorského a zelenohorského [The Secrets of the Manuscripts of Dvůr Králové and of Zelená Hora], Brno ; Kostrhun, P. 2003. Mamutí projekty prof. Karla Absolona [Sum. Karel Absolon’s mammoth Projects], Archeologické rozhledy 55 (3), 76–129 ; Kostrhun, P. 2007. Třetí expedice Karla Absolona na dno Macochy v roce 1905 v rukopisném deníku učitele Aloise Krále [The Third Expedition of Karel Absolon to the Bottom of Macocha in 1905 in the manuscript diary of the teacher Alois Král], Sborník muzea Blansko 2007, 115–133 ; Kostrhun, P. 2009. Karel Absolon (1877–1960) and the research of significant Palaeolithic sites in Moravia, Archaeologia Polona 47, 91–139 ; Kostrhun, P. 2014. Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky [Sum. The Path of Moravian Palaeolithic Archaeology at the Time of the Czechoslovak Republic 1918–1938], Brno ; Kostrhun, P. 2015a. Mezinárodní kongres Asociace pro výzkum kvartéru v Leningradě v roce 1932. Dokumenty k účasti Karla Absolona a recepci sovětské meziválečné paleolitické archeologie a ideologické propagandy [Sum. International Congress of the Association for the study of European Qaternary in Leningrad in 1932. Documents on the participation of Karel Absolon and the reception of Soviet interwar Palaeolithic archaeology and ideological propaganda], Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales C (2), 179–206 ; Kostrhun, P. 2015b. Američtí archeologom a antropologové na Moravě v období mezi světovými válkami [Sum. American archaeologists and anthropologists in Moravia between the two world wars], Archeologické rozhledy 67 (4), 594–626 ; Kostrhun, P. and Oliva, M. 2011. Digitalizace fotografického fondu z pozůstalosti Karla Absolona [Sum. Digitalisation of the stock of Photographs from the legacy of Karel Absolon], Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales 96 (1), 59–70 ; Loriš, J. 1943. Maxe Švabinského pravěk Čech [Max Švabinský The Prehistory of Bohemia], Umění: Sborník pro českou výtvarnou práci, 1942–1943 (XIV),311 ; Mahen, J. 1921. Rybářská knížka [Fishing Booklet], Brno ; Matějček, A. 1925. Josef Mánes a české starožitnosti [Josef Mánes and Czech Antiquities], Obzor praehistorický IV, 141–150 ; Neustupný, J., Schäfer, J. and Turek, R. 1954. Pravěké náměty v umění (průvodce výstavou) [Prehistoric Subjects in Art – guidebook to the exhibition], Praha ; Oliva, M. 2014. Dolní Věstonice I (1922–1942). Hans Freising – Karel Absolon – Assien Bohmers, Brno, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology 37 (N.S. 29) ; Oliva, M., Golec, M., Kratochvíl, R. and Kostrhun, P. 2015. Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích [Sum. Býčí skála Cave: History and Prehistory], Brno, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology 39 (N.S. 31) ; Opatrná, M. 2014. Archeologie v umění. Poznámky k historii zobrazování pravěku v českém uměleckém prostředí v kontextu Národního muzea [Archaeology in Art: Notes on the history of the depiction of prehistoric times in the Czech artistic milieu in the context of the National Museum], Muzeum 52 (1), 29–35 ; Prokop, V. 1993. Ilustrátor Zdeněk Burian [The Illustrator Zdeněk Burian], Praha ; Prokop, V. 2005. Zdeněk Burian, Praha ; Scheufler, P. 2013. Osobnosti fotografie v českých zemích do roku 1918 [Personalities of Photography in the Czech Lands to 1918], Praha ; Sklenář, K. 2003. Bohové, Hroby a učitelé. Cesty českých spisovatelů do pravěku [Gods, graves, teachers. Journeys of Czech writers to prehistory], Praha ; Sklenář, K. 2014. Pravěká a raně středověká archeology v dějinách Národního muzea [Sum. Prehistoric and Early Medieval Archaeology in the History of National Museum], Fontes Archaeologici Pragenses 40, 1–332 ; Slezák, M. 2008. K nálezům nákolních osad a jejich odezvě v českých ilustracích v 1. polovině 20. Století [On the Finds of Lake Settlements and their Echoes in Czech Illustrations in the 1st Half of the 20th Century], Živá archeologie 8, 93–98 ; Slezák, M. 2013. Počátky rekonstrukčních zobrazení pravěkých a raně středověkých objektů v české literatuře (do poloviny 20. století) [The beginnings of the reconstruction depictions of prehistory and early medieval objects in Czech literature – to the middle of the 10th century], Živá archeologie 15 (II), 45–53 ; Svoboda, B. 1947. Počátky lidstva ve světle anthropologie, archeologie a umění [The Beginnings of Humankind in Light of Anthropology, Archaeology and Art], Časopis Národního muzea – Oddíl duchovědný 116, 206–207 ; Teyrovský, V. and Absolon, K. 1939. Jiří Mahen, básník a přírodopisec [Jiří Mahen, Poet and Naturalist], Příroda XXXII (7), 237–239 ; Trnková, P. 2010. Světlopis ve službách vědy [Photography in the Services of Science]. In P. Kostrhun and M. Oliva (eds), K. Absolon – fotografie z evropských jeskyň a krasů, Brno, 26–30 ; Turek, R. 1947. Dar Františka Kupky Národnímu museu [Gift of František Kupka to the National Museum], Časopis Národního muzea – Oddíl duchovědný 116, 94–95 ; Valoch, K. 2008. Poznámky k problematickým uměleckým předmětům z Dolních Věstonic [Zus. Bemerkungen zu den problematischen Kunstgegenständen von Dolní], Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales XCIII, 99–114

Start page:

455

End page:

470

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information