Object structure

Title:

Nalewka srebrna z miednicą - atrybut elitarnej kultury stołu we wczesnonowożytnej Europie Środkowej.Uwagi wstępne

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 1 ; A silver jug with a bowl - an attribute of the elite culture of the table in Early Modern Central Europe. Introductory remarks

Creator:

Klonder, Andrzej

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

handwashing jug ; feast ; luxury ; nobility ; Central Europe ; early modern period

References:

Bilek Tomaš. 1882. Dějiny konfiskaci v Čechach po r.1618, v Praze ; Der Briefwechsel. 1984. Der Briefwechsel zwischen Philipp Hainhoferund Herzog August d.J. von Braunschweig — Lüneburg, wyd. R. Gobiet, München ; Brzustowicz Grzegorz Jacek. 2007. Ostatnia wola pana na Korytowie Jerzego Krzysztofa von der Goltza. Przyczynek do kultury szlachty nowomarchijskiej w XVII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. XXI, s. 151–164 ; Bůžek Václav, Hrdlička Josef. 1998. Rodinný život poślednich pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, Opera Historica 6, České Budějovce, s. 145–271 ; Corvinus. 1739. Frauenzimmer-Lexicon. Nutzbares, galantes und curioses, Leipzig ; Dějiny. 1995. Dějiny hmotné kultury, t. II (1), red. J. Petrán i in., Praha ; Dług. 2011. Dług śmiertelności wypłacić trzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII–XVIII wieku, oprac. E. Danowska, Kraków ; Elias Norbert. 2011. O procesie cywilizacji, Warszawa ; Gdański inwentarz. 1984. Gdański inwentarz mienia domowego Magdaleny Szumanowej z 1706 roku, wyd. A.R. Chodyński i in., Wrocław ; Główka Dariusz. 2004. Majątek osobisty duchowieństwa katolickiego w Koronie w XVII i XVIII wieku, Warszawa ; Hainhofer. 1834. Philippe Hainhofers Reise-Tagebuch, Stettin ; Historia. 1978. Historia kultury materialnej Polski, t. III: Od XVI do połowy XVII w., red. A. Keckowa i in., Wrocław ; Jankowski Rafał. 2013. Spis wyprawy Katarzyny Lubomirskiej z 1597 roku, „Miscellanea Historico- Archivistica”, t. XX, s. 213–222 ; Klint Paweł. 2001. Testament Zofii ze Smuszewskich Pogorzelskiej, „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, t. 13, s. 117–128 ; Knackfuß Hermann. 1888. Deutsche Kunstgeschichte, Bd 2, Bielefeldt ; Kodzik Joanna. 2014. Ceremoniał w Rzeczypospolitej i Francji, [w:] Rzeczpospolita w oczach cudzoziemcówz Francji i Niemiec, red. A. Mikołajewska i in. Warszawa, s. 167–187 ; Kopaliński Władysław. 1985. Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa ; Kossowicz Jan Michał. 2017. Diariusz podróży po Europie (1682–1688), wyd. A. Markiewicz, Warszawa ; Král Pavel. 2002. Mezi životem a smrtí, České Budéjovice ; Księga. 2013. Księga kryminalna miasta Krakowa 1554–1625, wyd. W. Uruszczak i in., Kraków ; Księga. 2016. Księga kryminalna miasta Krakowa 1589–1604, wyd. W. Uruszczak, Kraków ; Kunstgewerbemuseum. 1983. Kunstgewerbemuseum Berlin, Berlin ; Leitsch Walter. 2009. Das Leben am Hof Kőnig Sigismunds III von Polen, Wien ; Lemberg Margaret. 1994. Im Strudel der Bőhmischen Ständekatastrophe. Die unvollendete verlőbniss des Albrecht Johann Smiřícky mit Amelie Elisabeth von Hanau und der Kampf um die Erbe, Bohemia 35, s. 1–44 ; Listy. 1957. Listy Krzysztofa Opalińskiego do brata Łukasza z lat 1641–1653, wyd. R. Pollak, Wrocław ; Łoziński Władysław. 2006. Życie polskie w dawnych wiekach, I wyd., Lwów 1907, Warszawa ; Manikowski Adam. 1991. Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku. Społeczeństwo elitarnej konsumpcji, Warszawa ; Mączyński Józef. 1845. Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic, cz. 3, Kraków ; Neumann Piotr. 2004. Testament Władysława Strykowskiego stolnika poznańskiego z 1668 r., „Genealogia”, t. 16, s. 105–117 ; Niemcewicz Jan Ursyn. 1840. Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce, t. 5, Lipsk ; Pielas Jacek. 2004. Majątek ziemski i ruchomy zamożnej szlachcianki w końcu XVI wieku. Przyczynek do dziejów wygasłej linii Tarłów herbu Topór, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 5, s. 307–315 ; Pielas Jacek. 2013. Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku, Kielce ; Volckmar Nicolaus 2005. Viertzig Dialogi 1612, źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku, wyd. E. Kizik, Gdańsk ; Rezidence. 1999. Rezidence a dvory v ranem novověku, Opera Historica, 7, red. V. Bůžek i in., České Budějovice ; Rohr von Julius Bernhard. 1733. Ceremoniel Wissenschaft der Grossen Herren, Berlin ; Rottermund Andrzej. 1987. Dworski stół paradny — sztuka i ceremoniał (zarys problematyki), „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie”, t. 4, s. 37–72 ; Schwartz Paul. 1902. Die Neumark während des dreißigjährigen Kriegs, Theil II, Landsberg ; Skarby. 1998. Skarby Kremla. Dary Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. N.W. Raszkowan i in., Warszawa ; Słownik polszczyzny. 1979. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 14, Wrocław ; Słownik staropolski. 1965. Słownik staropolski, t. 5, Wrocław ; Śliż Natalia. 2007. Testament Piotra Kochlewskiego sędziego ziemskiego brzeskiego z 1646 roku, „Zapiski Historyczne”, t. 72, s. 91–103 ; Testamenty 1631–1655. 2008. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631–1655, wyd. P. Klint, Poznań ; Testamenty 1681–1700. 2015. Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681–1700, wyd. P. Klint, Wrocław ; Testamenty. 2013. Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, wyd. J. Kowalkowski i in., Warszawa ; Testamenty Zygmunta III. 2013. Testamenty Zygmunta III Wazy, wyd. W. Kaczorowski, Opole ; Die Testamente. 1915. Die Testamente der Kurfürsten von Brandenburg, wyd. H. Caemmerer, München ; Taźbierski Zdzisław. 1986. Ceremoniał dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacyjnej Polski z Anglią w XVI–XVIII wieku, Olsztyn ; Trawicka Zofia 1975. Memoriał Piotra Kochlewskiego, „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, t. 20, s. 185–199 ; Wasilewicz Marek. 2016. Początki polskiej «haute cuisine» — jak jadano przy królewskim stole Jagiellonów, [w:] Wiktuały, kuchnia, kultura. Jedzenie w perspektywie historycznej, red. P. Jędrzejewski i in., Kraków, s. 129–138 ; Wiśniewska Halina, Tymiakin Leszek. 2010. Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu w XVI–XVIII w., Przemyśl ; Zielecka-Mikołajczyk Wioletta. 2012. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa ; Zielińska Teresa, 1992. Kosztowności jako składnik wyposażenia kobiet w XVII i XVIII w., [w:] Miasto - Region — Społeczeństwo, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 295–305 ; Życiński Stanisław. 1989. Złotnictwo w skarbcu królewieckim Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny z roku 1680, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. 23, s. 277–301

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

1

Start page:

41

End page:

53

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.003

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: