Obiekt

Tytuł: Pozyskać Francję : zabiegi Józefa Piłsudskiego o wsparcie Francji po I wojnie światowej

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 247-263 ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim ; 23 cm

Abstrakt:

Artykuł dotyczy okresu po przyjeździe Piłsudskiego do Warszawy w listopadzie 1918 r. Francja była dla Piłsudskiego ważnym mocarstwem polityczno-militarnym. Znaczenie Francji w jego kalkulacjach wzrosło po zakończeniu I wojny, kiedy znalazła się w gronie decydentów przyszłego ładu światowego. Piłsudskiemu i jemu obozowi udało się porozumieć z Komitetem Narodowym w Paryżu i wspólnie występować wobec władz francuskich. Piłsudski wprawdzie zrealizował swój cel pozyskania Francji po I wojnie, ale stosunki z tym mocarstwem w dużym stopniu wiązały się z problemem rosyjskim i konfliktem polsko-bolszewickim.

Bibliografia:

Cienciała A., Komarnicki T., From Versailles to Locarno. Keys to Polish Foreign Policy, 1919–1925, Lawrence 1984. ; Gmurczyk-Wrońska M., Francja i jej rosyjski „sojusznik” w latach 1917–1921, w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek i in., Warszawa 2017, s. 53–68. ; Gmurczyk-Wrońska M., Francja wobec wojny i pokoju z bolszewikami (1919–1921), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2015, z. 4, s. 573–590. ; Gmurczyk-Wrońska M., Polska, bolszewicy i „biała” Rosja – z wschodniej polityki Francji (1918–1921), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, t. XLIX, nr 1, s. 73–92. ; Gmurczyk-Wrońska M., Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Warszawa 2013. ; Hovi K., Cordon sanitaire or barriere de l’Est? The Emergence of the New French Eastern European Alliance Policy 1917–1919, Turku 1975. ; Kidzińska A., Stosunki Erazma Piltza z francuskim MSZ podczas wojny, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 519–528. ; Kukułka J., Problem uznania rządu warszawskiego przez Paryż (listopad–grudzień 1918), w: Materiały i Studia, t. I, Warszawa 1960, s. 116–125. ; Leczyk M., Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone 1917–1919, Warszawa 1966. ; Libera P., Paryska misja Stanisława Hempla (1918–1919), „Zeszyty Historyczne” 2009, z. 170, s. 137–183. ; Lundgreen-Nielsen K., The Polish Problem at the Paris Peace Conference. A Study of the Policies of the Great Powers and the Poles, 1918–1919, Odense 1979. ; Łossowski P., Aktywność dyplomacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu, w: Historia dyplomacji polskiej (połowa X–XX w.), t. IV: 1918–1939, red. G. Labuda, P. Łossowski, oprac. M. Leczyk, Warszawa 1995, s. 101–115. ; Nowak A., Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918–1921). Koncepcja i realizacja, „Zeszyty Historyczne” 1994, z. 107. ; Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków–Warszawa 2001. ; Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985. ; Pajewski J., Wokół sprawy polskiej. Paryż–Lozanna–Londyn 1914–1918, Poznań 1970. ; Rojek W., Wpływ mocarstw sprzymierzonych i stowarzyszonych na historyczno-polityczną genezę II Rzeczypospolitej VIII 1914 – II/VI 1919, w: Naród – państwo. Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Puławskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. A. Patek, W. Rojek, Kraków 2006, s. 125–135. ; Schramm T., Francuskie Misje Wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987. ; Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013. ; Sierpowski S., Działalność Misji Międzysojuszniczej w Polsce w 1919 r., „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 3, s. 3–24. ; Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995. ; Szczepaniak A., Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929, Opole 2015. ; Tebinka J., Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945, Warszawa 1998. ; Waingertner P., Geneza Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i jego działalność w latach pierwszej wojny światowej oraz początki kształtowania się granic II Rzeczypospolitej, w: Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, red. R.P. Żurawski vel Grajewski, Warszawa 2014, s. 101–114.

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

247

Strona końc.:

263

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:81760 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.14

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji