RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: U źródeł zjawiska odwoływania się do potencji ościennych w polskich sporach wewnętrznych – casus roku 1730

Creator:

Kosińska, Urszula ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

At the Origins of the Appealing to Neighbouring Powersin Internal Polish Disputes – the Case of the Year 1730 ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-26 ; Abstracts in English and Russian

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The study deals with the mission of Antoni Potocki to Empress Anna Ivanovna on behalf of Primate Teodor Potocki carried out in July and August of 1730. It presents the process of consolidating the practice of appealing in Polish internal disputes to the mediation of Russia, and thus the gradual loss of sovereignty by the Polish-Lithuanian Commonwealth.

References:

Grosfeld B., Potocki Antoni Michał h. Pilawa, PSB, t. 27, Wrocław 1983, s. 782–790.
Konopczyński W., Liberum veto, Kraków 2002.
Kosińska U., August II i królewicz Fryderyk August w latach 1725–1729 a problem elekcji vivente rege, „Kwartalnik Historyczny” 119 (2012), nr 2, s. 305–321.
Kosińska U., August II w poszukiwaniu sojusznika. Między aliansem wiedeńskim i hanowerskim (1725–1730), Warszawa 2012.
Kosińska U., Jak i dlaczego Rzeczpospolita przestała być podmiotem polityki międzynarodowej w XVIII wieku, „Mówią Wieki” (2018), nr 3 (698), s. 14–17.
Kosińska U., Kandydatura Emanuela Portugalskiego (Don Manuela de Bragança) do tronu polskiego w latach 1729–1733, w: Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI– XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, cz. 2, Katowice 2016, s. 430–448.
Kosińska U., Liberum veto jako narzędzie niszczenia sejmów przez państwa ościenne w czasach Augusta II, „Biblioteka Epoki Nowożytnej” 1 (2016), z. 4: Liberum veto, s. 127–161.
Kosińska U., Rosyjskie plany wywołania antyrosyjskiej konfederacji i detronizacji Augusta II w 1719 r., „Kwartalnik Historyczny” 106 (1999), nr 3, s. 53–75.
Kosińska U., Sejm 1719–1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003.
Kosińska U., Sondaż czy prowokacja? Sprawa Lehmanna z 1721 r., czyli o rzekomych planach rozbiorowych Augusta II, Warszawa 2009.
Kosińska U., Stosunki Augusta II z Rosją w latach 1730 – początek 1733 w świetle relacji saskiego posła w Moskwie i Petersburgu Jeana Le Forta, „Kwartalnik Historyczny” 121 (2014), nr 3, s. 571–592.
Kosińska U., Z dziejów stosunków polsko-pruskich w ostatnich latach panowania Augusta II: Misja Franza Moritza von Viebahna w Saksonii i Polsce w latach 1727–29, w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 483–494.
Link-Lenczowski A., Potocki Teodor Andrzej h. Pilawa, PSB, t. 28, Wrocław 1984–1985, s. 202– 213.
Rostworowski E., O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725–1733, Wrocław–Kraków 1958.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

5

End page:

26

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84201 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.01

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information