Object

Title: „Osoba polskiego pochodzenia” : terminologiczno-prawny aspekt represji po powstaniu styczniowym na Ziemiach Zabranych

Creator:

Jurkowski, Roman Stanisław (1956– )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

“Person of Polish Origin” : the Terminological and Legal Aspectsof Reprisals after the January Uprising in the Taken Lands ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 1 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 135-146 ; Abstracts in English and Russian

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the problem dealt with by the Russian state authorities of various levels how to determine who should be punished for participating in the January Uprising in the Lithuanian-Belarusian-Ukrainian territories. All attempts to precisely define the subject of reprisals undertaken in 1865–1914 were unsuccessful. The author analyses the most important activities of the state authorities and local administration aimed at determining the characteristics of a “person of Polish descent”.

References:

Jurkowski R., Czy każdy katolik to Polak? – kresowe, narodowo-religijne dylematy rosyjskiej biurokracji w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1910 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 52 (2017), z. 2, s. 223–239.
Jurkowski R., Jeszcze o „paradoksach” imperialnej polityki Rosji w guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym, „Echa Przeszłości” 14 (2013), s. 93–107.
Jurkowski R., Rosjanie wśród Litwinów w XIX wieku jako narzędzie rusyfikacji Ziem Zabranych. Przyczynek do dziejów osadnictwa chłopów rosyjskich w guberni kowieńskiej po powstaniu styczniowym, w: Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2016, s. 81–102.
Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001.
Z korespondencji Murawjewa do ministra Zielonoja w r. 1863, „Wschód Polski” 2 (1921), nr 8–9, s. 421–433.
Горизонтов Л.Е., Парадоксы имперсеой политики. Поляки в России и русские в Польше, Москва 1999.
Законодательные акты переходного времени. 1904–1908 гг. Сборник законов, манифестов, указов Правительсвующего Сенату, рескриптов и положений комитета министров, относящихся к преобразованию государственного строя России, с приложением алфавитного предметного указателя, Изд. 3-е, пересм. и доп. по 1 сентября 1908 года, ред. пр.-доц. Н.И. Лазаревского, Санкт-Петербург 1909.
Цылов Н.И., Сборник распоряжений графа Михаила Николаевича Муравева по усмирению польского мятежа в Северо-Западных губерниях 1863–1864, Вильна 1866.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

135

End page:

146

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84208 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.1.07

Source:

IH PAN, sygn. A.453/45/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/45/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information