RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Fauna Bieszczadów Zachodnich i zagadnienia jej ochrony ; The fauna of the Western Bieszczady Mts., and problems of its conservation

Creator:

Głowaciński, Zbigniew ; Witkowski, Zbigniew

Date issued/created:

1969

Resource type:

Text

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 154-157

Type of object:

Journal/Article

References:

Bałazy S., Michalski J. 1964. Rola pasożytniczych błonkówek w ograniczaniu populacji korników Bieszczad — doniesienie wstępne (The significance of parasitic Hymenoptera in the limitation of population of barkbeetles in Bieszczady). Pol. Pismo entomol. ser. B, 34: 253—259.
Bayger J. A. 1937. Klucz do oznaczania płazów i gadów. Zesz. 2. Anczyc i Ska. Kraków.
Bayger J. A. 1948. O wężu Eskulapa (Elaphe longissima longissima Laur.) w Polsce i potrzebie jego ochrony (Aesculapius’s snake Elaphe longissima longissima Laur, in Poland and the need of its protection). Ochr. Przyr. 18: 95—104.
Bazan-Strzelecka H. 1964. Materiały do znajomości wodopójek (Hydrachnellae) Polski (The materials to the knowledge of the water-nites (Hydrachnellae) of Poland). Przegl. zool. 8, 1: 144—147.
Bodnar H. 1961. W sprawie Parku Narodowego w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 1: 37—39.
Cais L. 1965a. Niektóre gatunki ptaków obserwowane na wschodnim odcinku polskiej części Karpat w latach 1958—1964. W: Materiały do awifauny Polski, III (Some species of birds observed in 1958—1964 in the eastern part of Polish Carpathians. In: Contributions to the avifauna of Poland, III). Acta ornithol. 8, 3: 143—150.
Cais L. 1965b. Protocalliphora hirudo Shannon et Dobroscky 1924 (Diptera, Calliphoridae) w Polsce (Protocalliphora hirudo Shannon et Dobroscky 1924 (Diptera, Calliphoridae) in Poland). Fragm. faun., 12: 183—192.
Chilczuk M. 1959. Kierunki rozwoju gospodarczego Bieszczad w planie perspektywicznym. Zesz. probl. Postępów Nauk roln. 19: 37—93.
Czarnecki Z. 1954. Smużka (Sicista betulina Pall.) w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. ojcz. 10, 6: 54.
Drzał M. 1967. Konferencja w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. ojcz. 23, 3: 50—51.
Dyrcz A. 1964. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 293.
Ferens B. 1950. Ptaki Żywiecczyzny (Birds of the Żywiec district). Mat. do Fizjografii Kraju PAU, 25: 1—98.
Ferens B. 1962. Ptaki (Birds). W książce: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbior. red. W. Szafera. Wydawnictwa popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 21: 389—426 Kraków.
Głowaciński Z. rkps. Materiały do awifauny Bieszczadów Zachodnich.
Grodziński W. 1956. Świat roślin i zwierząt w Bieszczadach polskich. Wierchy 25: 167—176.
Grodziński W. 1957. Materiały do fauny kręgowców Bieszczad Zachodnich (Materials for the Study of the Vertebrate Fauna of the Western Bieszczads). Zesz. nauk. UJ, Zool. 10, 1: 177—221.
Grodziński W., Górecki A., Janas K., Migula P. 1966. Wpływ gryzoni na produktywność pierwotną połonin w Bieszczadach Zachodnich (Effect of Rodents on the Primary Productivity of Alpine Meadows in Bieszczady Mountains). Acta theriol. 11, 20: 419—431.
Gruszka S., Taborski A. 1961. W sprawie ochrony gadów. Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 5: 22—25.
Gut S. 1961. Osobliwości przyrody województwa rzeszowskiego. Wydawnictwa popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 19. Kraków.
Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich (The Vascular Plants of the Western Bieszczady Mts). Monogr. botan. 20: 1—340.
Józefik M. 1959. Niszczenie gadów i płazów w Bieszczadach (Extermination of the Amphibians and Reptiles in the Bieszczady Mountains). Chrońmy Przyr. ojcz. 15, 2: 35—36.
Józefik M. 1960a. Modyfikacje południowo-zachodniej granicy zasięgu Erythrina erythrina erythrina (Pall.) na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci (Modifications of the south-west border of the range of Erythrina erythrina erythrina (Pall.) during the last two hundred years). Acta ornithol. 5, 11: 307—324.
Józefik M. 1960b. Jeszcze o wężu eskulapa Elaphe longissima longissima Laur. w Bieszczadach (Further details about the occurrence of Elaphe longissima longissima Laur. in Bieszczady). Przegl. zool. 4, 3: 212—213.
Józefik M. 1961. Zmiany w faunie Bieszczad. Przyr. pol. 5, 4: 2—3.
Junosza A. 1967. Park narodowy w Bieszczadach. Biol. w szkole 20, 2: 29—35.
Kania W., Rafiński J. 1964. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 298.
Kaźmierczak T. 1965. Rozmieszczenie węża eskulapa Elaphe longissima longissima (Laur.) w Polsce (Distribution of the Aesculapian Snake Elaphe longissima longissima (Laur.) in Poland). Przegl. zool. 9, 4: 380—385.
Klimczyk M. 1965. Kleń (Leuciscus cephalus L.) z górnej Wisły, Soły i Sanu. (Der Döbel (Leuciscus cephalus L.) aus der Wisła, der Soła und dem San). Acta hydrobiol. 7, 2/3: 225—268.
Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. 1, red. M. Gąsowska 1962— Krągłouste i ryby; cz. 2, L. Berger i J. Michałowski 1963 — Płazy; cz. 3, M. Młynarski 1960 — Gady; cz. 4A, red. B. Ferens 1967 — Ptaki (bez Passeriformes), cz. 5, red. K. Kowalski 1964 — Ssaki. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Kraków.
Kołder W., Starmach K., Wajdowicz Z. 1960. Założenia inwestycyjne do projektu urządzeń rybackich przyszłych zbiorników wodnych w dorzeczu Sanu. Maszynopis w Bibliotece Zakładu Biologii Wód PAN, Kraków.
Kotula B. 1882. Wykaz Mięczaków zebranych w okolicach Przemyśla, tudzież w dorzeczu Strwiążu i Sanu. Spraw. Komis. fizjogr. PAU 16: 100—129.
Kowalski K. 1962. Ssaki (Mammals). W książce: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbior. pod red. W. Szafera. Wydawnictwa popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 21: 363—388. Kraków.
Krygowski W. 1957. Ochrona przyrody w Bieszczadach. Wierchy 26: 282—284.
Krygowski W. 1965. Bieszczady. Wydawn. Sport i Turystyka. Warszawa.
Kulczycki A. 1964. Występowanie niektórych gatunków ptaków w Bieszczadach w latach 1957—1963. W: Materiały do awifauny Polski, II (The occurrence of some species of birds in the Bieszczady mountains in 1957—1963). In: Contributions to the avifauna of Poland, II Acta ornithol. 8, 7: 324—325.
Lisowski S. 1957. O utworzenie Parku Narodowego w Bieszczadach Zachodnich. Chrońmy Przyr. ojcz. 13, 1: 13—27.
Manikowski S. 1967. Materiały do awifauny Polski. IV (Contributions to the avifauna of Poland IV). Acta ornithol. 10, 2: 29.
Młynarski M. 1962. Płazy i gady (Amphibians and reptiles). W książce: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbior. pod red. W. Szafera. Wydawnictwo popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 21: 427 440. Kraków.
Mrugasiewicz A. 1964a. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 292.
Mrugasiewicz A. 1964b. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 296.
Orlicz M. 1938. Podział i nomenklatura polskich Karpat Wschodnich Złoty Szlak 1, 1: 57—66.
Pałczyński A. 1962. Łąki i pastwiska w Bieszczadach Zachodnich (Meadows and pastures in the West Bieszczady Mountains). Rocz-i Nauk roln. 99, ser. D: 1—130.
Plisko J. D. 1965. Materiały do rozmieszczenia geograficznego i ekologii dżdżownic w Polsce (Oligochaeta, Lumbricidae) (Materialen zur geographischen Verbreitung und Ökologie der Regenwürmer in Polen ((Oligochaeta, Lumbricidae). Fragm. faun. 12: 57—108.
Rafalski J. 1961. Prodromus faunae Opilionum Poloniae. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komis. biolog. 25, 4: 1—48.
Rafalski J. 1967. Katalog Fauny Polski. Cz. 32, zesz. 1. Zaleszczotki Pseudoscorpionidea. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Riedel W. 1966. Chruściki (Trichoptera) potoków Bieszczad (Caddisflies (Trichoptera) of the streams of the Bieszczady Mts) Fragm. faun. 13: 51—112.
Riedl T. 1962. Wykaz gatunków Carabini zebranych w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim w latach 1958—1961 (Coleoptera, Carabidae) (A list of species of Carabini collected in Bieszczady and in Beskid Niski Mountains in the years 1958—1961 (Coleoptera, Carabidae). Przegl. zool. 6, 1: 68—69.
Schramm W. 1948. Motyle okolic Olchowy Ziemi Sanockiej stwierdzone w okresie lat pięćdziesięciu (Lepidoptera in the Olchowa region of the Sanok district collected over a period of 50 years). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komis. Matem.-przyr. ser. B, 10, 6: 269—314.
Schramm W. 1958. Lasy i zwierzyna Gór Sanockich. Państw. Wydawn. Nauk. Poznań. Skalski A. rkps. Motyle dzienne (Rhopalocera) zebrane w wyższych położeniach Bieszczad. Skuratowicz W. 1966. Materiały do fauny pcheł (Aphaniptera) Polski, Il (Contribution to the Knowledge of the Fauna of Aphaniptera in Poland. II). Fragm. faun. 13: 201—220.
Smreczyński S. 1960. Uwagi o krajowych ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae), IV. (Bemerkungen über die heimischen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae), IV). Acta zool. cracov. 5: 48—86.
Smreczyński S. 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, Zesz. 98b. Ryjkowce — Curculionidae. Podrodziny Otiorrhynchinae, Brachyderinae. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Sokołowski J. 1958. Ptaki ziem polskich. T. 1/2. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Solewski W. 1962. Pstrąg potokowy (Salmo trutta morpha fario L.) dorzecza górnego Sanu (Die Bachflorelle Salmo trutta morpha fario L. im Flussgebiete des oberen San). Acta hydrobiol. 4, 1: 47—57.
Sowa R. 1964a. Dotychczasowe wyniki badań jętek (Ephemeroptera) dorzecza Sanu. W: Materiały z IV Zjazdu Hydrobiologów Polskich. Warszawa.
Sowa R. 1964b. Drei interessante Arten der Nemoura-Gattung (Plecoptera) in Polen. Bull. Acad. Pol. Sci. CI. 2, 12: 347—349.
Sowa R. 1966. Brachyptera starmachii sp. n., plecoptere nouvellement trouvé des Carpathes. Bull. Acad. Pol. Sc. CI. 2, 14: 327—346.
Sowa R. rkps. Przyczynek do fauny widelnic (Plecoptera) Bieszczad.
Staręga W. 1966a. Kosarze (Opiliones) Bieszczad (Die Weberknechte von Bieszczady- Gebirge). Fragm. faun. 13: 145—157.
Staręga W. 1966b. Przyczynek do poznania fauny pająków (Aranei) Polski (Beitrag zur Kenntnis der Spinnen-Fauna Polens (Aranei). Fragm. faun. 13: 175—186.
Strautman F. I. 1954. Pticy sovietskich Karpat. AN. URSR. Kijev.
Strojny W. 1962. Nadobnica alpejska Rosalia alpina (L.), Cerambycidae, wymierający chrząszcz naszych lasów bukowych (Rosalia alpina (L.), Cerambycidae, a dying out beetle of our beech-woods). Przegl. zool. 6, 4: 274—286.
Szafer W. 1967. Przed utworzeniem Parku Narodowego w Bieszczadach (Before the establishment of the Bieszczady National Park). Chrońmy Przyr. ojcz. 22, 5: 14—17.
Szczęsny B. 1966. Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki chruścików Trichoptera (New and rare species of caddis-flies Trichoptera in the fauna of Poland). Acta hydrobiol. 8, 3—4: 341—346.
Szczęsny T. 1965. Problemy ochrony przyrody i krajobrazu w planowaniu i urządzaniu parków narodowych. Wydawn. Szkoły Gł. Gosp. Wiejs. Warszawa.
Szelegiewicz H. 1967. Materiały do fauny mszyc (Homoptera, Aphidodea), Polski, II (Beiträge zur Blattlaus-Fauna (Homoptera, Aphidodea) Polens, II). Fragm. faun. 14: 45—91.
Szujecki A. 1960. O występowaniu w Polsce niektórych gatunków z rodzaju Stenus Latr. (Coleoptera, Staphylinidae) (On the occurrence in Poland of certain species of the genus Stenus Latr. (Coleoptera, Staphylinidae). Fragm. faun. 8: 293—304.
Szujecki A. 1963. Materiały do poznania Staphylinidae (Coleoptera) Polski (Materialen zur Kenntnis der Staphylinidae (Coleoptera) Polens). Fragm. faun. 11: 31—39.
Szujecki A. 1965. O występowaniu w Polsce i wschodniej Europie niektórych gatunków z podrodziny Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) (On the occurrence of certain species of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) in Poland and eastern Europe). Fragm. faun. 11: 375—386.
Taborski A. 1959. Uwagi na temat węża Eskulapa Elaphe longissima longissima Laur. 1768 i jego rozsiedlenia w Polsce (Remarks upon the Aesculapian Snake Elaphe longissima longissima Laur. 1768, and its distribution in Poland). Przegl. zool. 3, 3: 188—189.
Taborski A., Gruszka S. 1964. Bieszczadzka kolonia Elaphe longissima longissima Laur. 1768 (The colony of Elaphe longissima longissima Laur. 1768 in Bieszczady). Przegl. zool. 8, 3: 268—270.
Terlak M. 1955. O Bieszczadzki Park Narodowy. Turysta 5, 34: 19.
Toll S. 1955. Lozopera adelaidae sp. n. z Polski (Lepidoptera, Tortricidae). Ann. zool. 16: 61—64.
Toll S. 1957. Trzy nowe Tortricidae z Polski (Lepidoptera). Ann. zool. 16: 349—359.
Trojanowa-Bańkowska R. 1959. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki z rodziny Syrphidae (Diptera) (New or little-known species of the family Syrphidae (Diptera) in Poland). Fragm. faun. 8: 137—157.
Wajdowicz Z. 1966. Zmiany ichtiofauny w rejonie zbiornika w Myczkowcach (Änderungen des Fischbestandes im Gebiet des Staubeckens Myczkowce). Acta hydrobiol. 8, suppl. 1: 411—424.
Węgrzecki M. 1963. Materiały do poznania rodziny Chrysomelidae (Coleoptera) (Contribution to the knowledge of the family Chrysomelidae (Coleoptera). Fragm. faun. 11: 1—19.
Witkowski J. 1964. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 292
Zalewski R. 1960. Bieszczady. Wiedza i Życie 3: 160—166.
Zarzycki K. 1963. Lasy Bieszczadów Zachodnich (The Forests of the Western Bieszczady Mts.). Acta Agraria et Silvestria, ser. leśna 3: 3—131.
Zwolski W. 1963. Nowe stanowiska Eusimulium cordreanui Serban 1958 (Simuliidae, Diptera) w Bieszczadach Zachodnich (New finds-localities of Eusimulium codreanui Serban 1958 (Simuliidae, Diptera) in the Western Bieszczady Mountains). Rocz-i Nauk roln. ser. B, 82, 3: 691—696.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 34

Start page:

127

End page:

160

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124935

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 22, 2020

Number of object content downloads / hits:

118

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111610

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information