Object

Title: Fauna Bieszczadów Zachodnich i zagadnienia jej ochrony ; The fauna of the Western Bieszczady Mts., and problems of its conservation

Creator:

Głowaciński, Zbigniew ; Witkowski, Zbigniew

Date issued/created:

1969

Resource type:

Text

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 154-157

References:

Bałazy S., Michalski J. 1964. Rola pasożytniczych błonkówek w ograniczaniu populacji korników Bieszczad — doniesienie wstępne (The significance of parasitic Hymenoptera in the limitation of population of barkbeetles in Bieszczady). Pol. Pismo entomol. ser. B, 34: 253—259. ; Bayger J. A. 1937. Klucz do oznaczania płazów i gadów. Zesz. 2. Anczyc i Ska. Kraków. ; Bayger J. A. 1948. O wężu Eskulapa (Elaphe longissima longissima Laur.) w Polsce i potrzebie jego ochrony (Aesculapius’s snake Elaphe longissima longissima Laur, in Poland and the need of its protection). Ochr. Przyr. 18: 95—104. ; Bazan-Strzelecka H. 1964. Materiały do znajomości wodopójek (Hydrachnellae) Polski (The materials to the knowledge of the water-nites (Hydrachnellae) of Poland). Przegl. zool. 8, 1: 144—147. ; Bodnar H. 1961. W sprawie Parku Narodowego w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 1: 37—39. ; Cais L. 1965a. Niektóre gatunki ptaków obserwowane na wschodnim odcinku polskiej części Karpat w latach 1958—1964. W: Materiały do awifauny Polski, III (Some species of birds observed in 1958—1964 in the eastern part of Polish Carpathians. In: Contributions to the avifauna of Poland, III). Acta ornithol. 8, 3: 143—150. ; Cais L. 1965b. Protocalliphora hirudo Shannon et Dobroscky 1924 (Diptera, Calliphoridae) w Polsce (Protocalliphora hirudo Shannon et Dobroscky 1924 (Diptera, Calliphoridae) in Poland). Fragm. faun., 12: 183—192. ; Chilczuk M. 1959. Kierunki rozwoju gospodarczego Bieszczad w planie perspektywicznym. Zesz. probl. Postępów Nauk roln. 19: 37—93. ; Czarnecki Z. 1954. Smużka (Sicista betulina Pall.) w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. ojcz. 10, 6: 54. ; Drzał M. 1967. Konferencja w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Chrońmy Przyr. ojcz. 23, 3: 50—51. ; Dyrcz A. 1964. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 293. ; Ferens B. 1950. Ptaki Żywiecczyzny (Birds of the Żywiec district). Mat. do Fizjografii Kraju PAU, 25: 1—98. ; Ferens B. 1962. Ptaki (Birds). W książce: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbior. red. W. Szafera. Wydawnictwa popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 21: 389—426 Kraków. ; Głowaciński Z. rkps. Materiały do awifauny Bieszczadów Zachodnich. ; Grodziński W. 1956. Świat roślin i zwierząt w Bieszczadach polskich. Wierchy 25: 167—176. ; Grodziński W. 1957. Materiały do fauny kręgowców Bieszczad Zachodnich (Materials for the Study of the Vertebrate Fauna of the Western Bieszczads). Zesz. nauk. UJ, Zool. 10, 1: 177—221. ; Grodziński W., Górecki A., Janas K., Migula P. 1966. Wpływ gryzoni na produktywność pierwotną połonin w Bieszczadach Zachodnich (Effect of Rodents on the Primary Productivity of Alpine Meadows in Bieszczady Mountains). Acta theriol. 11, 20: 419—431. ; Gruszka S., Taborski A. 1961. W sprawie ochrony gadów. Chrońmy Przyr. ojcz. 17, 5: 22—25. ; Gut S. 1961. Osobliwości przyrody województwa rzeszowskiego. Wydawnictwa popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 19. Kraków. ; Jasiewicz A. 1965. Rośliny naczyniowe Bieszczadów Zachodnich (The Vascular Plants of the Western Bieszczady Mts). Monogr. botan. 20: 1—340. ; Józefik M. 1959. Niszczenie gadów i płazów w Bieszczadach (Extermination of the Amphibians and Reptiles in the Bieszczady Mountains). Chrońmy Przyr. ojcz. 15, 2: 35—36. ; Józefik M. 1960a. Modyfikacje południowo-zachodniej granicy zasięgu Erythrina erythrina erythrina (Pall.) na przestrzeni dwóch ostatnich stuleci (Modifications of the south-west border of the range of Erythrina erythrina erythrina (Pall.) during the last two hundred years). Acta ornithol. 5, 11: 307—324. ; Józefik M. 1960b. Jeszcze o wężu eskulapa Elaphe longissima longissima Laur. w Bieszczadach (Further details about the occurrence of Elaphe longissima longissima Laur. in Bieszczady). Przegl. zool. 4, 3: 212—213. ; Józefik M. 1961. Zmiany w faunie Bieszczad. Przyr. pol. 5, 4: 2—3. ; Junosza A. 1967. Park narodowy w Bieszczadach. Biol. w szkole 20, 2: 29—35. ; Kania W., Rafiński J. 1964. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 298. ; Kaźmierczak T. 1965. Rozmieszczenie węża eskulapa Elaphe longissima longissima (Laur.) w Polsce (Distribution of the Aesculapian Snake Elaphe longissima longissima (Laur.) in Poland). Przegl. zool. 9, 4: 380—385. ; Klimczyk M. 1965. Kleń (Leuciscus cephalus L.) z górnej Wisły, Soły i Sanu. (Der Döbel (Leuciscus cephalus L.) aus der Wisła, der Soła und dem San). Acta hydrobiol. 7, 2/3: 225—268. ; Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. 1, red. M. Gąsowska 1962— Krągłouste i ryby; cz. 2, L. Berger i J. Michałowski 1963 — Płazy; cz. 3, M. Młynarski 1960 — Gady; cz. 4A, red. B. Ferens 1967 — Ptaki (bez Passeriformes), cz. 5, red. K. Kowalski 1964 — Ssaki. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa—Kraków. ; Kołder W., Starmach K., Wajdowicz Z. 1960. Założenia inwestycyjne do projektu urządzeń rybackich przyszłych zbiorników wodnych w dorzeczu Sanu. Maszynopis w Bibliotece Zakładu Biologii Wód PAN, Kraków. ; Kotula B. 1882. Wykaz Mięczaków zebranych w okolicach Przemyśla, tudzież w dorzeczu Strwiążu i Sanu. Spraw. Komis. fizjogr. PAU 16: 100—129. ; Kowalski K. 1962. Ssaki (Mammals). W książce: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbior. pod red. W. Szafera. Wydawnictwa popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 21: 363—388. Kraków. ; Krygowski W. 1957. Ochrona przyrody w Bieszczadach. Wierchy 26: 282—284. ; Krygowski W. 1965. Bieszczady. Wydawn. Sport i Turystyka. Warszawa. ; Kulczycki A. 1964. Występowanie niektórych gatunków ptaków w Bieszczadach w latach 1957—1963. W: Materiały do awifauny Polski, II (The occurrence of some species of birds in the Bieszczady mountains in 1957—1963). In: Contributions to the avifauna of Poland, II Acta ornithol. 8, 7: 324—325. ; Lisowski S. 1957. O utworzenie Parku Narodowego w Bieszczadach Zachodnich. Chrońmy Przyr. ojcz. 13, 1: 13—27. ; Manikowski S. 1967. Materiały do awifauny Polski. IV (Contributions to the avifauna of Poland IV). Acta ornithol. 10, 2: 29. ; Młynarski M. 1962. Płazy i gady (Amphibians and reptiles). W książce: Tatrzański Park Narodowy. Praca zbior. pod red. W. Szafera. Wydawnictwo popularnonaukowe Zakładu Ochrony Przyrody PAN 21: 427 440. Kraków. ; Mrugasiewicz A. 1964a. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 292. ; Mrugasiewicz A. 1964b. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 296. ; Orlicz M. 1938. Podział i nomenklatura polskich Karpat Wschodnich Złoty Szlak 1, 1: 57—66. ; Pałczyński A. 1962. Łąki i pastwiska w Bieszczadach Zachodnich (Meadows and pastures in the West Bieszczady Mountains). Rocz-i Nauk roln. 99, ser. D: 1—130. ; Plisko J. D. 1965. Materiały do rozmieszczenia geograficznego i ekologii dżdżownic w Polsce (Oligochaeta, Lumbricidae) (Materialen zur geographischen Verbreitung und Ökologie der Regenwürmer in Polen ((Oligochaeta, Lumbricidae). Fragm. faun. 12: 57—108. ; Rafalski J. 1961. Prodromus faunae Opilionum Poloniae. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komis. biolog. 25, 4: 1—48. ; Rafalski J. 1967. Katalog Fauny Polski. Cz. 32, zesz. 1. Zaleszczotki Pseudoscorpionidea. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Riedel W. 1966. Chruściki (Trichoptera) potoków Bieszczad (Caddisflies (Trichoptera) of the streams of the Bieszczady Mts) Fragm. faun. 13: 51—112. ; Riedl T. 1962. Wykaz gatunków Carabini zebranych w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim w latach 1958—1961 (Coleoptera, Carabidae) (A list of species of Carabini collected in Bieszczady and in Beskid Niski Mountains in the years 1958—1961 (Coleoptera, Carabidae). Przegl. zool. 6, 1: 68—69. ; Schramm W. 1948. Motyle okolic Olchowy Ziemi Sanockiej stwierdzone w okresie lat pięćdziesięciu (Lepidoptera in the Olchowa region of the Sanok district collected over a period of 50 years). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komis. Matem.-przyr. ser. B, 10, 6: 269—314. ; Schramm W. 1958. Lasy i zwierzyna Gór Sanockich. Państw. Wydawn. Nauk. Poznań. Skalski A. rkps. Motyle dzienne (Rhopalocera) zebrane w wyższych położeniach Bieszczad. Skuratowicz W. 1966. Materiały do fauny pcheł (Aphaniptera) Polski, Il (Contribution to the Knowledge of the Fauna of Aphaniptera in Poland. II). Fragm. faun. 13: 201—220. ; Smreczyński S. 1960. Uwagi o krajowych ryjkowcach (Coleoptera, Curculionidae), IV. (Bemerkungen über die heimischen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae), IV). Acta zool. cracov. 5: 48—86. ; Smreczyński S. 1966. Klucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 19, Zesz. 98b. Ryjkowce — Curculionidae. Podrodziny Otiorrhynchinae, Brachyderinae. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Sokołowski J. 1958. Ptaki ziem polskich. T. 1/2. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Solewski W. 1962. Pstrąg potokowy (Salmo trutta morpha fario L.) dorzecza górnego Sanu (Die Bachflorelle Salmo trutta morpha fario L. im Flussgebiete des oberen San). Acta hydrobiol. 4, 1: 47—57. ; Sowa R. 1964a. Dotychczasowe wyniki badań jętek (Ephemeroptera) dorzecza Sanu. W: Materiały z IV Zjazdu Hydrobiologów Polskich. Warszawa. ; Sowa R. 1964b. Drei interessante Arten der Nemoura-Gattung (Plecoptera) in Polen. Bull. Acad. Pol. Sci. CI. 2, 12: 347—349. ; Sowa R. 1966. Brachyptera starmachii sp. n., plecoptere nouvellement trouvé des Carpathes. Bull. Acad. Pol. Sc. CI. 2, 14: 327—346. ; Sowa R. rkps. Przyczynek do fauny widelnic (Plecoptera) Bieszczad. ; Staręga W. 1966a. Kosarze (Opiliones) Bieszczad (Die Weberknechte von Bieszczady- Gebirge). Fragm. faun. 13: 145—157. ; Staręga W. 1966b. Przyczynek do poznania fauny pająków (Aranei) Polski (Beitrag zur Kenntnis der Spinnen-Fauna Polens (Aranei). Fragm. faun. 13: 175—186. ; Strautman F. I. 1954. Pticy sovietskich Karpat. AN. URSR. Kijev. ; Strojny W. 1962. Nadobnica alpejska Rosalia alpina (L.), Cerambycidae, wymierający chrząszcz naszych lasów bukowych (Rosalia alpina (L.), Cerambycidae, a dying out beetle of our beech-woods). Przegl. zool. 6, 4: 274—286. ; Szafer W. 1967. Przed utworzeniem Parku Narodowego w Bieszczadach (Before the establishment of the Bieszczady National Park). Chrońmy Przyr. ojcz. 22, 5: 14—17. ; Szczęsny B. 1966. Nowe i rzadkie w faunie Polski gatunki chruścików Trichoptera (New and rare species of caddis-flies Trichoptera in the fauna of Poland). Acta hydrobiol. 8, 3—4: 341—346. ; Szczęsny T. 1965. Problemy ochrony przyrody i krajobrazu w planowaniu i urządzaniu parków narodowych. Wydawn. Szkoły Gł. Gosp. Wiejs. Warszawa. ; Szelegiewicz H. 1967. Materiały do fauny mszyc (Homoptera, Aphidodea), Polski, II (Beiträge zur Blattlaus-Fauna (Homoptera, Aphidodea) Polens, II). Fragm. faun. 14: 45—91. ; Szujecki A. 1960. O występowaniu w Polsce niektórych gatunków z rodzaju Stenus Latr. (Coleoptera, Staphylinidae) (On the occurrence in Poland of certain species of the genus Stenus Latr. (Coleoptera, Staphylinidae). Fragm. faun. 8: 293—304. ; Szujecki A. 1963. Materiały do poznania Staphylinidae (Coleoptera) Polski (Materialen zur Kenntnis der Staphylinidae (Coleoptera) Polens). Fragm. faun. 11: 31—39. ; Szujecki A. 1965. O występowaniu w Polsce i wschodniej Europie niektórych gatunków z podrodziny Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) (On the occurrence of certain species of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) in Poland and eastern Europe). Fragm. faun. 11: 375—386. ; Taborski A. 1959. Uwagi na temat węża Eskulapa Elaphe longissima longissima Laur. 1768 i jego rozsiedlenia w Polsce (Remarks upon the Aesculapian Snake Elaphe longissima longissima Laur. 1768, and its distribution in Poland). Przegl. zool. 3, 3: 188—189. ; Taborski A., Gruszka S. 1964. Bieszczadzka kolonia Elaphe longissima longissima Laur. 1768 (The colony of Elaphe longissima longissima Laur. 1768 in Bieszczady). Przegl. zool. 8, 3: 268—270. ; Terlak M. 1955. O Bieszczadzki Park Narodowy. Turysta 5, 34: 19. ; Toll S. 1955. Lozopera adelaidae sp. n. z Polski (Lepidoptera, Tortricidae). Ann. zool. 16: 61—64. ; Toll S. 1957. Trzy nowe Tortricidae z Polski (Lepidoptera). Ann. zool. 16: 349—359. ; Trojanowa-Bańkowska R. 1959. Nowe dla Polski lub mniej znane gatunki z rodziny Syrphidae (Diptera) (New or little-known species of the family Syrphidae (Diptera) in Poland). Fragm. faun. 8: 137—157. ; Wajdowicz Z. 1966. Zmiany ichtiofauny w rejonie zbiornika w Myczkowcach (Änderungen des Fischbestandes im Gebiet des Staubeckens Myczkowce). Acta hydrobiol. 8, suppl. 1: 411—424. ; Węgrzecki M. 1963. Materiały do poznania rodziny Chrysomelidae (Coleoptera) (Contribution to the knowledge of the family Chrysomelidae (Coleoptera). Fragm. faun. 11: 1—19. ; Witkowski J. 1964. Materiały do awifauny Polski, II (Contributions to the avifauna of Poland, II). Acta ornithol. 8, 7: 292 ; Zalewski R. 1960. Bieszczady. Wiedza i Życie 3: 160—166. ; Zarzycki K. 1963. Lasy Bieszczadów Zachodnich (The Forests of the Western Bieszczady Mts.). Acta Agraria et Silvestria, ser. leśna 3: 3—131. ; Zwolski W. 1963. Nowe stanowiska Eusimulium cordreanui Serban 1958 (Simuliidae, Diptera) w Bieszczadach Zachodnich (New finds-localities of Eusimulium codreanui Serban 1958 (Simuliidae, Diptera) in the Western Bieszczady Mountains). Rocz-i Nauk roln. ser. B, 82, 3: 691—696.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 34

Start page:

127

End page:

160

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124935

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 22, 2020

In our library since:

May 22, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111610

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information