Obiekt

Tytuł: Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce = Hotel infrastructure in the rural areas of Poland

Twórca:

Napierała, Tomasz ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunków rozwoju wiejskiego zagospodarowania hotelowego w Polsce w latach 2012–2017. Przedmiotem badań są skategoryzowane hotele. Cel zrealizowano na podstawie analizy zmian wielkości i struktury bazy hotelowej, a w szczególności na podstawie analizy kartograficznej syntetycznego wskaźnika opartego na zmodyfikowanych wskaźnikach poziomu zagospodarowania turystycznego: Baretje’a-Deferta i gęstości bazy noclegowej. W badanym okresie hotele na obszarach wiejskich rozwijały się szybciej niż na obszarach zurbanizowanych. Rozwój ten dotyczył przede wszystkim obiektów luksusowych. Obszarami koncentracji wiejskiego zagospodarowania hotelowego są przede wszystkim tereny wiejskie największych obszarów metropolitalnych, jak również tradycyjne obszary wiejskie Wielkopolski, Warmii, Kaszub, Pogórza Karpackiego i doliny Pilicy. W badanym okresie wiejskie zagospodarowanie hotelowe rozwijało się przede wszystkim na południu, jak również na wschodzie Polski.

Bibliografia:

Aczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 8, 1, s. 7-28.
Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9-24.
Barke M., 2004, Rural Tourism in Spain, International Journal of Tourism Research, 6, s. 137-149. https://doi.org/10.1002/jtr.480
Cánoves G., Villarino M., Priestley G.K., Blanco A., 2004, Rural tourism in Spain: An analysis of recent evolution, Geoforum, 35, s. 755-769. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2004.03.005
Czapiewski K., 2004, Wyposażenie infrastrukturalne i potencjał gospodarczy obszarów wiejskich a pozarolnicze funkcje gmin, Studia Obszarów Wiejskich, 5, s. 57-74.
Drobek W., Gawlik A., Woś B., 2016, Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju wsi opolskiej, Studia KPZK PAN, 167, s. 172-179.
Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Durydiwka M., 2013, Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 255-266.
Egan D.J., Nield K., 2000, Towards a Theory of Intraurban Hotel Location, Urban Studies, 37, 3, s. 611-621. https://doi.org/10.1080/0042098002140
Falkowski J., 2009, Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 18, s. 49-69.
Faracik R., Kubal M., Kurek W., Pawlusiński R., 2014, The Transformation of Tourism Model in the Polish Carpathians - Reporting on the Last 20 Years of Experiences, Economic Problems of Tourism, 28, 4, s. 285-306.
Fleischer A., Tchetchik A., 2005, Does rural tourism benefit from agriculture?, Tourism Management, 26, 4, s. 493-501. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.10.003
Garrod B., Wornell R., Youell R., 2006, Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism, Journal of Rural Studies, 22, 1, s. 117-128. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.08.001
Gierańczyk W., Gierańczyk W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 31, 1, s. 45-56.
Jagusiewicz A., Byszewska-Dawidek M., 2010, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa.
Kachniewska M., 2011, Funkcja turystyczna jako determinanta życia na wsi, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 288, 64, s. 53-72.
Kastenholz E., Lima J., 2011, The integral rural tourism experience from the tourist's point of view - a qualitative analysis of its nature and meaning, Tourism & Management Studies, 7, s. 62-74.
Kosmaczewska J., 2013, Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kubal-Czerwińska M., 2017, Rynek pracy kobiet w turystyce na wsi w świetle dotychczasowych badań, [w:] M. Drewnik i M. Mika, (red.), Człowiek i jego działania: spojrzenie geografa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 161-178.
Leśniewska-Napierała K. i Napierała T., 2017, Funkcja hotelarska w rewitalizacji obszarów wiejskich. Studium przypadków w województwie pomorskim, Turyzm, 27, 2, s. 65-76. https://doi.org/10.18778/0867-5856.27.2.06
Matczak A., 2015, Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich, Studia KPZK PAN, 162, s. 63-82.
Merciu C., Cercleux L., Peptenatu D., Văidianu N., Drăghici C., Pintilii R., 2011, Tourism - an opportunity for the economic invigoration of rural areas in Romania?, Analale Universitatii Bucuresti. Seria Geografie, s. 75-90.
Napierała T., 2017, Internetization of selling hotel rooms in metropolitan area of Łódź (Poland), Journal of Geography, Politics and Society, 7, 3, s. 19-30. https://doi.org/10.4467/24512249JG.17.023.7179
Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. https://doi.org/10.18778/7525-929-2
Napierała T., Adamiak M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług noclegowych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Prace Geograficzne, 134, s. 37-50. https://doi.org/10.18778/7525-929-2
Oppermann M., 1996, Rural tourism in Southern Germany, Annals of Tourism Research, 23, 1, s. 86-102. https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00021-6
Pawlicz A., Napierała T., 2017, The determinants of hotel room rates: an analysis of the hotel industry in Warsaw, Poland, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29,1, s. 571-588. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2015-0694
Polo Peña A.I., Frías Jamilena D.M., Rodiguez Molina M.Á., Olmo J.C., 2015, Rural Lodging Establishments: Effects of Location and Internal Resources and Characteristics on Room Rates, Tourism Geographies, 17, 1, s. 91-111.https://doi.org/10.1080/14616688.2014.949294
Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy powiązań funkcjonalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Randelli F., Romei P., Tortora M., 2014, An Evolutionary Approach to the Study of Rural Tourism: The Case of Tuscany, Land Use Policy, 38, s. 276-281. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.11.009
Ryan C., 2015, Trends in hospitality management research: a personal reflection, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27, 3, s. 340-361. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2013-0544
Santana-Jiménez Y., Sun Y.Y., Hernández J.M., Suárez-Vega R., 2014, The Influence of Remoteness and Isolation in the Rural Accommodation Rental Price among Eastern and Western Destinations, Journal of Travel Research, 54, 3, s. 380-395. https://doi.org/10.1177/0047287513517423
Saxena G., Ilbery B., 2008, Integrated rural tourism: A border case study, Annals of Tourism Research, 35, 1, s. 233-254. https://doi.org/10.1016/j.annals.2007.07.010
Slee B., Farr H., Snowdon P., 1997, The Economic Impact of Alternative Types of Rural Tourism, Journal of Agricultural Economics, 48, s. 179-192. https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.1997.tb01144.x
Szromek A.R., 2011, Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźńików funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, Zastosowania Metod Matematycznych w Ekonomii i Zarządzaniu, 132, s. 91-103.
Wojciechowska J., 2007, Systematyka i wyróżniki pojęć dotyczących turystyki na obszarach wiejskich, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 297-310.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

53

Strona pocz.:

51

Strona końc.:

62

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:86626 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.4

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji