Obiekt

Tytuł: Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa pomorskiego = Tourism in strategic documents of rural communes in the Pomorskie Voivodeship

Twórca:

Nowicka, Klaudia : Autor

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Za cel niniejszego opracowania autorka postawiła sobie określenie, jakie znaczenie ma turystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin wiejskich województwa pomorskiego, na podstawie zapisów dokumentów strategicznych. Aby zrealizować tak postawiony cel autorka poddała analizie dostępne aktualne dokumenty strategiczne dla 74 gmin, korzystając z analizy komputerowej oraz kontekstowej wszystkich dostępnych tekstów. Szczegółowej analizie poddano wybrane fragmenty opracowań, tj. rozdziały dotyczące celów strategicznych i operacyjnych oraz analizy SWOT. Badanie dotyczyło tych celów oraz elementów analizy SWOT, które w sposób bezpośredni związane były z rozwojem turystyki w gminie. Ponadto, analiza pozwoliła na określenie, w jakim stopniu strategie rozwoju gmin wiejskich województwa pomorskiego są narzędziem przydatnym w długofalowym planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego w odniesieniu do rozwoju branży turystycznej w gminie.

Bibliografia:

Bocian A., 2003, Problemy budowy regionalnych strategii, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. Tom 1. Aspekty instytucjonalne, SGGW, Warszawa.
Bosiacki S., 2016, Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1, 33, s. 151-162. https://doi.org/10.18276/ept.2016.1.33-12
Brodziński Z., 2011, Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 172-192.
Dogru T., Bulut U., 2018, Is tourism an engine for economic recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management, 67, s. 425-434. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.06.014
Gawroński H., 2010. Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Idziak W., 2002, Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo, [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowa (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 410-427.
Klasik A., Kuźnik F., (red.), 2001, Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Kłodziński M., 2009, Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 319, 2, s. 33-47.
Kogut-Jaworska M., 2011, Procedura budowy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 142-188.
Kozak M. W., 2010, Turystyka: niewykorzystana szansa rozwoju regionów? Studia Regionalne i Lokalne, 42, 4, s. 43-59.
Lisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
Parysek J.J., 2008, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Parysek J.J., 2015, Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, s. 27-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.4
Pawlikowska-Piechotka A., 2013, Planowanie przestrzeni turystycznej, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia.
Szewczuk A., 2011, Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym, [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 89-141.
Sztando A., 2009, Przedmiot i podmiot strategii rozwoju gminy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 526, seria Ekonomiczne Problemy Usług, 29, s. 467-473.
Sztando A., 2011, Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 180, s. 45-55.
Szwacka-Mokrzycka J., 2012, Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 5, 1, s. 28-33.
Ślusarz G., 2006, Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby, wyzwania, Problemy Zarządzania, 3, s. 45-51.
UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition, 2018, http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism--highlights (07.05.2018).
Wiatrak A.P., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa, s. 25-76.
Wilkin J., 2004. Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 123, 2, s. 157-170.
Wojtasiewicz L., 2003, Powiaty w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] M. Adamowicz (red.), Strategia rozwoju lokalnego. Tom 1. Aspekty instytucjonalne, SGGW, Warszawa, s. 301-324.
Wołowiec T., Reśko D., 2012. Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 5, 2, s. 61-89.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

53

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

76

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,5 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:86627 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji