Object

Title: Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku ; The changes induced by man in the vegetation of the Ojców National Park since the beginning of XIXth bentury to 1960

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1974

Resource type:

Text

Publisher:

Nature Conservation Research Centre of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 145-149

Type of object:

Journal/Article

References:

Adriani M. J., Van der Maarel. 1968. Voorne in de branding. Breakers on Voorne. Oostvoorne: 1—104.
Alexandrowicz S. W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Geologie structure and springs of the Prądnik River Valley in the Ojców National Park, Ochr. Przyr. 28: 187—210.
Berdau F. 1859a. Flora Cracoviensia. I—VIII, 1—448. Typis Univ. Jagiell. Cracoviae.
Berdau F. 1859 b. Kilka słów o roślinności i florze Ojcowa jako dodatek do flory Królestwa Polskiego. Bibl. Warszawska 1859 (T. 3): 496—511.
Besser W. 1809. Primitie florae Galiciae austriacae utriusque. Vol. II. I—VIII, 1—423. Sumpt. Ant. Doll. Viennae.
Czubiński Z. i współpr. 1954. Bielawskie Błoto, ginące torfowisko atlantyckie Pomorza (Bielawskie Błoto — a disapearing peatbog of the atlantic type in Pomerania). Ochr. Przyr. 22: 63—159.
Delvosalle L., Bemaret F., Lambinon J., Lawalree A. 1969. Plantes rares, disparues ou menacees de disparition en Belgique — l’appauvrissement de la flore indigene. Service des Reserves Naturelles domaniales et de la Conservation de la Nature, Travaux, No 4: 1—129. (Bez miejsca wydania).
Dobrowolska M. 1931. Studia nad osadnictwem w dorzeczu Wisłoki i Białej. Wiad. geogr. 9, 6—7: 103—108.
Domański S. 1962. Additamenta ad mycofloram lignicolam Reservati Publici ad Sanctam Crucem (Góry Świętokrzyskie) (Polonia Centralis) (Materiały do mikroflory nadrzewnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego). Fragm. flor. et geobot. 8, 4: 509—517.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika — materiały do dokumentacji form przyrody nieożywionej (Morphology of the Prądnik River Basin — materials for the documentation of the form of inaminate nature). Ochr. Przyr. 22: 42—66.
Dziubałtowski S. 1928. Etude phytosociologique du Massif de Ste Croix. I. Acta Soc. Bot. Pol., 5, 5: 1—42.
Fabijanowski J. 1954. Biologiczna zabudowa brzegów rzek i potoków w związku z ich regulacją (L’entourage et la regulation biologique des bords des rivieres et des torrents). Ochr. Przyr., 22: 1—41.
Fabijanowski J., Zarzycki K. 1965. Roślinność rezerwatu leśnego „Świnia Góra” w Górach Świętokrzyskich. Acta agr. et silv., ser. leśna, 5: 61—104.
Faliński J. B. 1966a. Antropogeniczna roślinność Puszczy Białowieskiej jako wynik synantropizacji naturalnego kompleksu leśnego. Dissert. Univers. Vars. 13: 1—256.
Faliński J. B. 1966b. Próba określenia zniekształceń fitocenozy. System faz degeneracyjnych. Dyskusje fitosocjologiczne (3). Ekol. pol. B, 12: 31—42.
Faliński J. B. 1967. Przegląd zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i jej najbliższych okolic. Mater. Zakł. Fitosoc. stos. UW, Warszawa—Białowieża, Nr 20: 1—22.
Faliński J. B. 1968. Przeobrażenia szaty roślinnej i krajobrazu Puszczy pod wpływem działalności człowieka. W: Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej, 111—129, PWRiL. Warszawa.
Faliński J. B. 1969. Zbiorowiska autogeniczne i antropogeniczne. Próba określenia i klasyfikacji. Dyskusje fitosocjologiczne (4). Ekol. pol. B, 15: 173—182.
Fukarek F., Schneider U. 1968. Verbreitungskarten zur Pflanzengeographie Mecklenburgs, 6. Reihe (Ausgestorbene oder in starkem Ruckgang befindliche Arten). Natur und Naturschutz in Mecklenburg. 6: 27—84.
Gotkiewicz M., Szafer W. i in. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Zakład Ochrony Przyrody PAN. Wyd. popularnonauk. 12.
Greszta J., Bitka R. 1961 (rkps). Mapa gleb Ojcowskiego Parku Narodowego 1 : 10 000 wykonana w latach 1958—1960 (wraz z opisem). Archiwum Dyrekcji OPN.
Gusev J. D. 1968. Izmenenie ruderal’noj flory Leningradskoj oblasti za 200 let. Botan. Żurn., Leningrad, 53, 11: 1569—1579.
Gut S. 1950. Wycięcie drzew w Dolinie Ojcowskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 6, 5—6: 47—49. Hess M. 1965. Klimat województwa Krakowskiego. W: Rozwój ekonomiczny regionu krakowskiego w dwudziestoleciu Polski Ludowej. Prace Kom. Nauk Ekonom. 7: 146—153. Kraków.
Hryniewiecki B. 1950. Kotewka czyli orzech wodny (Trapa natans L.). Chrońmy Przyr. ojcz. 6, 11/12: 3—9.
Jarosz S. 1953. Badania geograficznoleśne w Gorcach (Geographical forest research in the Gorce). Prace roln.-leśn. PAU, 16: 1—125.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1965. Rośliny naczyniowe torfowisk Pomorza Szczecińskiego (Die Moorflora von Pomorze Pommern. Erganzung I). Fragm. flor. et geobot. 11, 1: 13—22.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski (Vanishing raised and transition peat bogs in the baltic region of Poland). Ochr. Przyr. 33: 69—124.
Jelenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj Doliny. Tip. Warsz. Uczebn. Okruga. Warszawa.
Kiszka J. 1967. Porosty Beskidu Śląskiego. Rocz. Nauk dydakt. WSP, Prace bot. 28.
Klein J. 1967a. Powiązanie między pokrywą śnieżną a zbiorowiskami roślinnymi w Ojcowskim Parku Narodowym (Correlation between the Snow Cover and Plant Communities in the Ojców National Park). Fragm. flor. et geobot. 12, 1: 77—100.
Klein J. 1967b. Charakterystyka fitoklimatu badanych powierzchni na tle warunków mezoklimatycznych Ojcowa (The phytoclimatic charakter of the investigated plots in relation to mesoclimatic conditions of Ojców). Studia Naturae ser. A, 1: 25—47.
Klein J. 1974. Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae, Ser. A, 8: 7—105.
Klein J., Niedźwiedź T., Sztyler A. 1966. Badania mikroklimatu w Ojcowskim Parku Narodowym (Microclimatic investigations in the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 31: 189—201.
Kondracki J. 1937. Skutki ulewy w dniu 22 maja 1937 r. w dolinie Prądnika. Przegl. geogr. 16: 161—165.
Kornaś J. 1947. Aktualne postulaty ochrony przyrody Jury Krakowskiej. Chrońmy Przyr. ojcz. 3, 3/4: 14—19.
Kornaś J. 1959. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. Flora synantropijna. W: Szata Roślinna Pokk1, T. 1: 98—125. PWN. Warszawa.
Kornaś J. 1968. Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofitów) zadomowionych w Polsce. Mat. Zakł. Fitosoc. Stosow. U. W. 25: 43—53. Warszawa—Białowieża.
Kornaś J. 1970a. Współczesne zmiany flory polskiej. Wszechświat 9: 229—234.
Kornaś J. 1970b. Współczesne wymieranie roślin i jego przyczyny — na przykładzie badań nad florą Belgii. Kosmos, Ser. A. 19, 5: 251—254.
Kornaś J. 1971. Uwagi o współczesnym wymieraniu niektórych gatunków roślin synantropijnych w Polsce. Mater. Zakł. Fitosoc. Stosow. U. W., 27: 51—64.
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski. Flora synantropijna. W: Szata Roślinna Polski, wyd. 2, t. 1: 95—128, PWN. Warszawa.
Kornaś J. (w druku). Współczesne zmiany antropogeniczne we florze Polski. — Ukraiński bot. žur.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Szata roślinna Krakowa. Folia geogr., Ser. geogr.-phys. 1: 149—163.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1968. Występowanie gatunków zawleczonych w naturalnych i na wpół naturalnych zespołach roślinnych w Polsce. Mat. Zakł. Fitosoc. Stosow. UW 25: 55—66. Warszawa—Białowieża.
Kostrowicki A. S. 1970. Z problematyki badawczej systemu człowiek — środowisko (Problematics in the investigation of the relation: man — environment). Przegl. geogr. 52, 1: 3—18.
Kozłowska A. 1959. Rola roślin uprawnych w historycznym rozwoju kultury materialnej Polski. W: Szata roślinna Polski. T. 1: 545—586, PWN. Warszawa.
Krawiecowa A. 1954. W sprawie ochrony jezior lobeliowych na Pomorzu (Pour la protection des lacs du type Lobelia en Pomeranie). Ochr. Przyr. 22: 160—166. _
Krzysztofik E. 1959. Lasy Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W: Świętokrzyski Park Narodowy. Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochrony Przyrody PAN, 16: 35—53.
Kućmierz J. 1965. Grzyby pasożytnicze Ojcowskiego Parku Narodowego. Cz. I. Rdze (Uredinales)). Fragm. flor. et geobot. 11, 3: 465—484.
Kućmierz J. 1966. Grzyby pasożytnicze Ojcowskiego Parku Narodowego. Część II. Pragrzyby (Archimycetes), glonowce (Phycormycetes), grzyby głowniowe (Ustilaginales) (Parasitic fungi of the Ojcow National Park. Part II. Archimycetes, Phycomycetes, Ustilaginales). Fragm. flor. et geobot. 12, 4: 497—512.
Limpricht W. 1949. Vegetations Verhaltnisse der Ostsudeten und der nordwestlichen Beskiden (mit besonderer Berucksichtigung der kalkflora). Bot. J. b. 74, 1: 28—100.
Linkola K. 1916, 1921. Studien über den elnfluss der Kultur auf die Flora in Gegenden nordlich von Ladogasse. I. II. Acta Soc. pro fauna et flora fennica 45. Helsinki.
Lloyd M., Zar J. H., Karr J. R. 1968. On the Calculation of Information-theoretical Measures of Diversity. Amer. Natur. 79, 2: 257—272.
Loucks O. L. 1970. Evolution of Diversity, Efficiency, and Community Stability. Am. Zoologist, 10: 17—25.
Lustracja województwa krakowskiego 1789. Cz. I. Powiat krakowski, proszowicki i ksiąski. Mat. Kom. Nauk Histor. PAN, nr 4: 350 pp. Wrocław 1962.
Łucka M. 1950. Rośliny dziko rosnące sprzedawane na targach w Krakowie. Acta Soc. Bot. Polon. 20: 621—633.
Margalef R. 1957. La teoria de la information en ecologia. Mem. Real. Acad. Ciencias y Artes de Barcelona, 32: 373—404.
Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej. Les associations forestieres du Jura Cracovien. Ochr. Przyr. 20: 133—236.
Medwecka-Kornaś A. 1960. Poland’s steppe vegetation and its conservation. Kraków.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Termophilous beech forest Carici-Fagetum Moor 1952 emend. Hartmann, Jahn 1967, in the Cracow-Częstochowa Upland). Fragm. flor. et geobot. 20.
Michalik S. (Rkps). Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego.
Michalik S., Pancer-Koteja E. 1972. Thermophilous Beech and Fir Forests (Carici- Fagetum Moor 1952, emend. Hartmann, Jahn 1967) in Poland. Bull. de l’ Acad. Pol. des Sc. Cl. VI. 20, 6: 379—388.
Myczkowski S. 1967. Skład florystyczny, struktura i produktywność roślinności drzewiastej płatu Fagetum carpaticum (Floristic composition, structure, and productivity of woody plants in a beech stand Fagetum carpaticum). Studia Naturae, Ser. A, 1: 61—93.
Nowak J. 1960. Naskalne zespoły porostów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Saxicolous associations of the Lichens of Cracow-Częstochowa Upland). Fragm. flor. et geobot. 6, 3: 322—392.
Nowak J. 1961. Porosty Wyżyny (Jury) Krakowsko-Częstochowskiej (The Lichens of the Kraków-Częstochowa Upland). Monogr. Botan. 11, 2: 1—127.
Olech M. 1972 (w druku). Charakterystyka lichenologiczna Beskidu Sądeckiego. — Zesz. nauk. U.J.
Pałkowa A. 1961. Wątrobowce Ojcowskiego Parku Narodowego (The Liverworts of the Ojców National Park). Fragm. flor. et geobot. 7, 1: 179—193.
Pancer-Kotejowa E. 1973. Zbiorowiska leśne Pienińskiego Parku Narodowego. Fragm. flor. et geobot. 19, 2: 197—258.
Pawłowski B. 1924. Osobliwości roślinnej szaty Ojcowa i postulaty ich ochrony. Ochr. Przyr. 4: 75—82.
Pelc S. 1967. Rośliny naczyniowe Pogórza Cieszyńskiego. Rocz. nauk. dydakt. WSP w Krakowie, prac z botaniki, 28: 107—208.
Pelc S. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Cieszyńskiego (Geobotanical characteristic of the Cieszyn Foothills, Southern Poland). Fragm. flor. et geobot. 15, 4: 443—468.
Pietkiewicz K. 1961 (rkps). Plan urządzenia gospodarstwa leśnego w Ojcowskim Parku Narodowym. Archiwum Dyrekcji OPN.
Piotrowska H. 1966a. Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu (Vascular Plants of the Isles of Wolin and of South Easter Uznam). Prace Kom. Biol., Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 30, 4: 1—283.
Piotrowska H. 1966b. Stosunki geobotaniczne wysp Wolina i południowo-wschodniego Uznamu (Geobotanical study of the Wolin and South-Easter Uznam Isles). Monogr. botan., 22: 1—157.
Plenkiewicz R. 1883. Teraźniejszość i przyszłość Ojcowa. Tygodnik Ilustrowany T. 1. Warszawa.
Polakowski B. 1962. Ochrona ginących gatunków roślin torfowiskowych na Pomorzu Wschodnim (The protection of certain species of plants occurring in the peat-bogs of East Pomerania threatened). Ochr. Przyr. 28: 137—158.
Raciborski M. 1884. Zmiany zaszłe we florze okolic Krakowa w ciągu ostatnich lat dwudziestu pięciu pod względem roślin dziko rosnących. Spraw. Kom. Fizjogr. AU. 18: (99)— (126).
Richter S., Szafer W. 1924. Projekt rezerwatu w dolinie Prądnika, Ochr. Przyr. 4: 92—97.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocł. Tow. Nauk. Ser. B, 16: 1—26.
Rydzak J. 1955. Wpływ małych miast na florę porostów, cz. II (Beskidy Zachodnie). The Influence of Small Towns on Lichen Vegetation. Part II. The West Beskidy). Ann. UMCS, sec. C, 10, 2: 33—66.
Schramm W. 1930. Wpływ mrozów na szatę leśną przedgórza środkowopodkarpackiego. Rocz. Nauk roln. i leśn. 23.
Schramm W. 1958. Lasy i zwierzyna Gór Sanockich. PWN. Poznań.
Sokołowski S. 1924. W sprawie Ojcowa. Sylvan, 43: 13—15.
Sprawozdanie z podroży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa (1855, 1857). Bibl. Warszawska 1855 (T. 2): 142—172, 355—379, 1857 (T. 2): 161—227.
Suczecki K. 1924. Kilka słów o lasach Ojcowa. Sylvan 46: 6—12.
Sukopp H. 1966. Verluste der Berliner Flora wahrend der letzten hundert Jahre. Sitzungsber. Ges. Naturforsh. Freunde, Berlin, N.R.F. 6: 126—136.
Sulma T. 1958. Zagadnienie ochrony przyrody na Mierzei Wiślanej (The problem of nature protection of the Vistula Spit — Mierzeja Wiślana). Ochr. Przyr. 25: 70—95.
Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły (Etat actuel des reserves de la vegetation xerothermique dans la region de la basee Vistule). Ochr. Przyr. 29: 269—329.
Szafer W. 1928a. Guide for the excursion to the Valley of the River Prądnik (Biały Kościół — Ojców — Pieskowa Skała — Olkusz). VIPE. 1928, Guide des Excursions en Pologne. 10: 1—25.
Szafer W. 1928b. Dolina Prądnika jako teren wycieczki botanicznej. Czas. przyr. 2, 5—6: 115—123.
Szafer W. 1930. Niszczenie przyrody Doliny Ojcowskiej. Ochr. Przyr. 10: 265—266.
Szafran B. 1955. Mchy Jury Krakowsko-Wieluńskiej z uwzględnieniem rezerwatów przyrody (The mosses of the Cracow-Wieluń Jurassic Mountain Range with considerat on of natural reserves). Ochr. Przyr. 23: 213—254.
Szubert W. 1827. Opisanie drzew i krzewów Królestwa Polskiego. Warszawa.
Szulczewski J. W. 1954. Solnisko Słonawskie dawniej a dziś (Les terrains sales a Słonawy autrefois et aujourd’hui). Ochr. Przyr. 22: 195—200.
Szymkiewicz D. 1923. Etudes climatologiques. III Sur le climat local de la Vallee d’Ojców. Acta Soc. Botan. Polon. 1, 4: 244—262.
Ślaski K. 1965. Lasy a osadnictwo. W: Dzieje lasów leśnictwa i drzewnictwa w Polsce s. 43—60. PWRiL. Warszawa.
Turner S. J. 1966. The Decline of the Plants. W: The great ekstermination, 134—155. Londyn.
Westhoff V. 1956. De verarming van flora en vegetatie. Vijftig jaar Natuurbescherming in Nederland. 151—186. Amsterdam.
Waga J. 1847. Flora Polonica Phanerogama. Warszawa.
Whittaker R. H. 1969. Evolution of Diversity in Plant Communities. W: Diversity and Stability in Ecological Systems. Brookhagen Symposia in Biology, 22: 178—196.
Wiśniewski N. et al. 1969. Zur früheren und gegenwartigen Verbteitung einiger Orchideen-Arten in der Deutschen Demokratischen Republik. Arch. Naturschutz u. Landschaftsforsch. 9, 3/4: 209—249. Berlin.
Wodziczko A. i współpr. 1947. Stepowienie Wielkopolski. Cz. I. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Mat.-Przyr. Ser. B, 10, 4: 129—234.
Wojewoda W. 1970 (rkps). Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego i ich udział w zbiorowiskach roślinnych tego terenu.
Wojterscy H. i T. 1953. Roślinność Dziewiczej Góry pod Poznaniem. Prace Kom. Biol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 14, 4: 1—126.
Woszczyński S. 1949. Zanikanie jodły na wdziarach Jury Krakowsko-Wieluńskiej.— Las pol. 23, 1/2: 9—10.
Woycicki Z. 1913. Obrazy roślinności Królestwa Polskiego (Vegetationsbilder aus dem Koenigreich Polen), z. IV i V, Roślinność Ojcowa. Warszawa.
Zarzycki K. 1958. Wilgotne łąki w okolicy Czernichowa i potrzeba ich ochrony (Humid meadows in the environs of Czernichow near Cracow deserving protection). Ochr. Przyr. 25: 49—65.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 39

Start page:

65

End page:

154

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:136139

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Aug 24, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112362

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information