Obiekt

Tytuł: Nieznośna powaga bytu : o reprezentacjach pamięci i świadomości w cylku podolskim Włodzimierza Odojewskiego

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2004)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac, przekładu, wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. N. Modzelewska. Warszawa 1970. ; 3. K. Bartoszyński, Z problematyki czasu w utworach literackich. W zb.: W kręgu zagadnień teorii powieści. Red. J. Sławiński. Wrocław 1967. ; 4. H. Bergson, Pamięć i życie. Wybór tekstów G. Deleuze. Przeł. A. Szczepańska. Warszawa 1988. ; 5. Z. Bieńkowski, Odojewszczyzna. „Nowe Książki” 1991, nr 2, s. 8-10. ; 6. Z. Bieńkowski, Ten raj jest piekłem. „Twórczość” 1965, nr 1. ; 7. J. Błoński, „Widzieć jasno w zachwyceniu". Szkic literacki o twórczości Prousta. Kraków 1985. ; 8. W. Bolecki, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1996. ; 9. W. Bolecki, [pseud.: J. Malewski], Przeszłość jako żywa rana. W: Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987. Londyn 1989. ; 10. W. Bolecki, Teksty i głosy. (Z zagadnień poetyki modernizmu). „Teksty Drugie” 1996, z. 4, s. 5-19. ; 11. L. Brinton, Percepcja uobecniona. Studium z dziedziny narracji. Przeł. M. Adamczyk-Garbowska. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 313-335. ; 12. J. Bruner, Making Stories. Law, Literature, Life. Cambridge, Mass., 2002. ; 13. J. Bruner, Życie jako narracja. „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 4. ; 14. J. Brzozowski, Budujące zejście do sklepu. W zb.: O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1993, s. 46-57. ; 15. M. Carruthers, The Poet as Master Builder: Composition and Locational Memory in the Middle Ages. „New Literary History” 1993, nr 4 (Autumn). ; 16. B. Chamot, Stereotypowe elementy struktury monologu wewnętrznego w świetle komunikacji literackiej. „Prace Literackie” t. 16 (1974). ; 17. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton 1978. ; 18. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków 2000. ; 19. M. Czermińska, Czas w powieściach Parnickiego. Wrocław 1972. ; 20. T. Czerska, Epifania jako doświadczenie pogranicza (w literaturze Kresów po 1945 roku). W zb.: O dialogu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998, s. 193-205. ; 21. G. Deleuze, Proust i znaki. Przeł. M. P. Markowski. Gdańsk 2000. ; 22. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku. Warszawa 1995. ; 23. Eternal return. Hasło w: S. Blackburn, Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford - New York 1996. ; 24. P. Fisher, The Vehement Passions. Princeton - Oxford 2002. ; 25. R. W. Gibbs Jr., The Poetics of Mind. Figurative Thought, Language and Understanding. Cambridge 1999. ; 26. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. Kot. Warszawa 2001. ; 27. M. Głowiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt. Kraków 1994. ; 28. E. Grodziński, Mowa wewnętrzna. Szkicfilozoficzno-psychologiczny. Wrocław 1976. ; 29. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci. Przeł., wstęp M. Król. Warszawa 1969. ; 30. D. Hume, O tożsamości osoby. W: Traktat o naturze ludzkiej. Przeł. Cz. Znamierowski. Wyd. 2, przejrz. T. 1. Warszawa 1963. ; 31. R. Humphrey, Strumień świadomości- techniki. Przeł. S. Amsterdamski. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 255-283. ; 32. I. Iwasiów, Autoparafraza jako sygnatura. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996. ; 33. I. Iwasiów, Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna. Szczecin 1994. ; 34. M. Janion, Cierń i róża Ukrainy. W: Wobec zła. Chotomów 1989. ; 35. M. Janion, Zbójcy i upiory. W: Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloąuia gdańskie. Gdańsk 1972. ; 36. I. Kałuża, The Functioning ofSentence Structure in the Stream-of-Consciousness Technique of William Faulkner’s „The Sound and The Fury”. A Study in Linguistic Stylistics. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” t. 46: „Prace Historycznoliterackie” z. 13 (1967). ; 37. S. Kierkegaard, Powtórzenie. Przeł., wstęp, komentarz B. Świderski. Warszawa 1992. ; 38. A. Kolańczyk, Czuję - myślę - jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym. Gdańsk 1999. ; 39. J. Kordys, Pamięć i opowiadanie. W zb.: Praktyki opowiadania. Red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski. Kraków 200l, s. 127-173. ; 40. J. Kordys, Tekst - narracja - metafora -psychoterapia w koncepcji Murray a Coxa i Alice Theilgaard. Implikacje neurosemiotyczne. W zb.: Typy tekstów. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska. Warszawa 1992, s. 59-73. ; 41. M. Korolko, Sztuka zapamiętywania, mnemonika. W: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990. ; 42. H. Krukowska, Nocna strona romantyzmu. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Seria 2. Wrocław 1974, s. 193-227. ; 43. P. Kuncewicz, Odojewski, czyli apokalipsa nawiedzonej wyobraźni. „Współczesność” 1963, nr 8. ; 45. I. Kurcz, Pamięć, uczenie się, język. Warszawa 1992. ; 46. G. Lakoff, M. Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York 1999. ; 47. W. Lebiedziński, Wybrane teorie pamięci. W: Poznanie - pamięć - przewidywanie. Olsztyn 1998. ; 48. Z. Lewicki, Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza „ Ulissesa " Jamesa Joyce 'a oraz „ Wściekłości i wrzasku ” i „ Kiedy umieram " Williama Faulknera. Warszawa 1975. ; 49. D. Lodge, Consciousness and The Novel. W: Consciousness and The Novel. Connected Essays. London 2002. ; 50. Z. Majchrowski, Sobowtór. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991. ; 51. Memory and Forgetfulness. Essays in Cultural Practice. Ed. W. Kalaga, T. Rachwał. Katowice 1999. ; 52. M. Nussbaum, Love’s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature. Oxford - New York 1990. ; 53. M. Nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions. Cambridge 2001. ; 54. W. Odojewski, Wyspa ocalenia. Przedm. T. Burek. Wyd. 2. Białystok 1990. ; 55. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje... Warszawa 1990. ; 56. W. Odojewski, Zmierzch świata. Wyd. 3. Warszawa 1995. ; 57. J. Olney, Memory & Narrative. The Weave of Life-Writing. Chicago 1998. ; 58. A. Orthony, G. L. Clore, A. Collins, The Cognitive Structure of Emotions. Cambridge 1990. ; 59. R. Ostaszewski, Trzy razy kres. „Zasypie wszystko, zawieje... ” Włodzimierza Odojewskiego - rekonesans interpretacyjny. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1999. ; 60. Pamięć a świadomość. Hasło w: Z. Chlewiński, A. Hankała, M. Jagodzińska, B. Mazurek, Psychologia pamięci. Warszawa 1997, s. 134-135. ; 61. G. Poulet, Czas i przestrzeń Prousta. Przeł. J. Błoński. W zb.: Proust w oczach krytyki światowej. Wybór, red., przedm. J. Błoński. Warszawa 1970. ; 62. M. Proust, Pamięć i styl. Wybór, oprac., wstęp M. P. Markowski. Przekł. M. Bieńczyk, J. Margański, M. P. Markowski. Kraków 2000. ; 63. M. Rabizo-Birek, Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego. Warszawa 2002. ; 64. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas. Kraków 2003. ; 65. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia. „Teksty Drugie” 1999, nr 3, s. 7-15. ; 66. E. Rybicka, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. Kraków 2000. ; 67. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. (Barokowa struktura postaci Słowackiego). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Seria 3. Wrocław 1981, s. 65-107. ; 68. W. Sadkowski, Od Conrada do Becketta. Warszawa 1989. ; 69. J. P. Sartre, Czasowość u Faulknera. W: Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. Tatarkiewicz. Przeł. J. Lalewicz. Wstęp T. M. Jaroszewski. Warszawa 1968. ; 70. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego. Przeł. P. Wawrzyszko. W zb: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 1998, s. 71-140. ; 71. J. Sławiński, Jaskółka? „Twórczość” 1958, nr 11, s. 123-126. ; 72. A. Sobolewska, Polska proza psychologiczna (1945-1950). Wrocław 1979. ; 73. R. C. Solomon, The Philosophy of Emotions. W zb.: Handbook of Emotions. Ed. M. Lewis, J. Haviland-Jones. New York - London 2000. ; 74. F. K. Stanzel, Historia komplementarna. Zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powieści. Przeł. M. Lukasiewicz. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 1, s. 205-222. ; 75. A. Stoff, Zbaraż i jego obrońcy. Funkcjonowanie pamięci wewnątrz powieściowej w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. „Ruch Literacki” 1997, nr 5, s. 629-642. ; 76. E. Szczepkowska, Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego. Postacie. Krajobrazy. Obszary pamięci. Warszawa 2002. ; 77. W. Tomasik, Od Bally'ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowiepozornie zależnej”. Bydgoszcz 1992. ; 78. W. Tomasik, Odojewski: literatura bliska wyczerpania. „Teksty Drugie” 1991, nr 1/2, s. 133-153. ; 79. W. Tomasik, rec.: D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 345-357. ; 80. E. Wiegandt, Andrzeja Stojowskiego i Włodzimierza Odojewskiego „szlacheckie apokalipsy". W: Austria Felix, czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Poznań 1988. ; 81. A. Więckowski, Metafizyka pamięci. „Odra” 1992, nr 4, s. 2-6. ; 82. Z. Włodarski, Z tajemnic ludzkiej pamięci. Warszawa 1984. ; 83. W. N. Wołoszynow [M. Bachtin], Z historii form wypowiedzi w konstrukcjach języka. W zb.: Rosyjska szkoła stylistyki. Wybór, oprać. M. R. Mayenowa, Z. Saloni. Warszawa 1970, s. 413-477. ; 84. S. Wysłouch, Problematyka symultanizmu w prozie. Poznań 1981. ; 85. F. Yates, Memory. Hasło w: Encyclopedia of Rhetoric and Composition. Ed. T. Enos. New York - London 1996. ; 86. F. Yates, Sztuka pamięci. Przekł. W. Radwański. Posł. L. Szczucki. Warszawa 1977. ; 87. M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawieniach przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa 1996. ; 88. S. Zalewska, Pamięć i czas w opowiadaniach Włodzimierza Odojewskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, z. 1, s. 77-101. ; 89. J. Ziomek, Pamięć i wykonanie. W: Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

55

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120292 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-04-09

Data dodania obiektu:

2020-04-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112785

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji