Object

Title: Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu Karpat polskich ; Paleontological and stratigraphical miocene sites protection in Polish Carpathians

Creator:

Gonera, Małgorzata

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 139-141 ; ISSN 0078-3250

References:

Alexandrowicz S. W. 1962. Microfauna and Stratigraphical Position of Miocene Clays from Iwkowa and Żegocina (Western Carpathians). Bull. Acad. Pol. Sci. 10, 3: 161-167.
Alexandrowicz S. W. 1963. Stratygrafia osadów mioceńskich w Zagłębiu Górnośląskim (Stratigraphy of the Miocene Deposits in the Upper Silesian). Prace Inst. Geol. 39: 1-147.
Alexandrowicz S. W. 1964. Molasa mioceńska w Bacharowicach koło Spytkowic. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 2: 228-230.
Alexandrowicz S. W. 1975. Pozycja stratygraficzna utworów mioceńskich z poprzeczni Kunegunda w kopalni Wieliczka. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 18: 510-513.
Alexandrowicz S. W., Doktor M. 1975. Miocene molasses of the Carpathians. Marcyporęba. W: Guide to excursion. Multilateral Cooperation of Academies of Sciences of Socialist Countries, IX Problem Comitee: 13.
Alexandrowicz S. W., Ney R. 1965. Ilasto-piaszczyste osady mioceńskie w Olszanach (Karpaty Przemyskie). Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 9, 2: 464 468.
Alexandrowicz S. W., Siedlecka A. 1960. Badania nad sedymentacją i stratygrafią miocenu w Niechobrzu koło Rzeszowa. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 1: 142-144.
Alexandrowicz Z. 1967b. Znaleziska paleontologiczne a ochrona przyrody. Chronimy Przyr. ojcz. 24, 3: 34-36.
Alexandrowicz Z. 1978. Ochrona zabytków przyrody nieożywionej. Rozdz. w: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego 1: 385-426.
Alexandrowicz Z. 1991. Stanowisko dokumentacyjne jako nowa kategoria ochrony przyrody nieożywionej. (The site of scientific documentation — a new category of the inanimate nature conservation). Chrońmy Przyr. ojcz. 47, 1-2: 5-9.
Alexandrowicz Z., Drzał M. 1981. Mapa zabytków przyrody nieożywionej (Map of monuments of inanimate nature of Poland). W: Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 8.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce (A catalogue of inanimate nature reserves and monuments in Poland). Studia Naturae 26, ser. B.
Bałuk W. 1970. Dolny torton w Niskowej koło Nowego Sącza (The Lower Tortonian at Niskowa near Nowy Sącz, Polish Carpathians). Acta Geol. Pol. 20, 1: 101-150.
Bieda F. 1936. Miocen Brzozowej i Gromnika i jego fauna otwornicowa (Le Miocene de Brzozowa et de Gromnik et sa faune de Foraminiferes). Rocz. Pol. Tow. Geol. 12: 16-27.
Birkenmajer K. 1959. Zadania ochrony przyrody nieożywionej w Polsce (The protection of inanimate nature in Poland). Ochr. Przyr. 26: 16-27.
Birkenmajer K. 1962. Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasma skałkowego. Cz. II. Skałka w Rogoźniku koło Nowego Targu (Monuments of inanimate nature in the Pieniny Klippen Belt. Part II. Klippen of Rogoźnik near Nowy Targ). Ochr. Przyr. 28: 159-186.
Birkenmajer K. 1965. Ochrona przyrody nieożywionej. Rozdz. w: Ochrona Przyrody i jej zasobów — problemy i metody. T. I: 242 -260.
Cieszkowski M. 1972. Stratygrafia miocenu na lewym brzegu Dunajca koło Nowego Sącza. Praca dyplomowa.
Cieszkowski M. 1974. Charakterystyka litologiczna osadów miocenu w Niskowej koło Nowego Sącza. Kwart. geol. 18, 4: 939-940.
Cieszkowski M., Witek K., Wójcik A. 1977. Nowe stanowiska osadów miocenu kolo Dubiecka (New locality of Miocene from the vicinity of Dubiecko). Przegląd geol. 7: 363-366.
Cieszkowski M., Gonera M., Oszczypko N., Ślęzak J., Zuchiewicz W. 1988. Lithostratigraphy and Age of Upper Miocene Deposits at Iwkowa, Polish Western Carpathians. Bull. Acad. Pol. Sci. 36, 3-4 : 309-329.
Doktor M. 1977. Piaszczysto-żwirowe osady mioceńskie z Łęk Górnych (Sandy gravels of Miocene age from Łęki Górne). Rocz. Pol. Tow. Geol. 47, 3: 419-449.
Doktor M. 1983. Sedymentacja osadów żwirowych w miocenie na przedpolu Karpat (Sedimentation of Miocene gravel deposits in the Carpathian Foredeep). Studia Geologica Polonica 77, 2: 1-107.
Duff K. L. 1979. The problems of reconciling geological collecting and conservation. Special Papers in Paleontology 22: 127-135.
Friedberg W. 1903-1906. Zagłębie mioceńskie Rzeszowa. Rozprawy A.U. 43, 46.
Friedberg W. 1912. Kilka spostrzeżeń w zakresie formacji mioceńskiej Galicyi. Kosmos 37: 96-105.
Garlicki A. 1973. Wyniki badań miocenu solonośnego na południe od Przemyśla (Results of Study on the Salt-Bearing Miocene Deposits South of Przemyśl). Kwart. geol. 17, 1: 92 -104.
Gaweł A. 1962. Budowa geologiczna złoża solnego Wieliczki (The Geological Structure of the Wieliczka Salt Deposit). Prace Inst. Geol. 33: 305-330.
Golonka J. 1972. Stromatolity z gipsów mioceńskich zatoki rzeszowskiej. Kwart. geol. 16, 2: 494-495.
Golonka J. 1981. The Algae and the biosedimentation of Miocene limestones of the environs of Rzeszów. Biul. I.G. 332, 12: 5-43.
Gołąb J. 1932. Przyczynki do znajomości geologii okolic Niechobrza (Contributions a la connaissance de la geologie des environs de Niechoborz). Rocz. Pol. Tow. Geol. 8: 18-40.
Gonera M. 1980. Osady mioceńskie w Zalesiu kolo Rzeszowa (Miocene deposits from Zalesie near Rzeszów) Kwart. geol. 24, 2: 229-310.
Gonera M. 1983. Mikrofauna otwornicowa ilastych osadów miocenu z Iwkowej. Kwart. geol. 28, 2: 441-442.
Gonera M. 1985. Contribution to the Investigation of the Planctonic Foraminifera from the Carpathians. Proceeding Reports of the 13-th Congress of KBGA: 37-41.
Gonera M. 1991. Analiza taksonomiczna jako metoda określania biofacji. Materiały XVII Sympozjum: Zastosowanie metod matematycznych i informatyki w geologii : 20-24.
Gonera M. (w druku). Paleoecological diversity of Miocene Foraminifera assemblages in Carpathian paraautochtonous deposits.
Gradziński R. 1960. Z badań nad sedymentacją gruboklastycznego materiału w środkowym tortonie na przedpolu Karpat. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 1: 140-142.
Gucik S. 1967. Karty otworów wiertniczych Olszany 1-5. Archiwum Inst. Geol.
Jakubowski K. 1970. Ochrona przyrody nieożywionej i jej zasobów. Wyd. LOP. Warszawa.
Klimaszewski M. 1972. (red.) Geomorfologia Polski 1. Warszawa.
Kolasa K., Ślączka A. 1985. Sedimentary salt mega-breccias exposed in the Wieliczka mine. Fore-Carpathian Depression. Acta Geol. Pol. 35, 3-4: 221-230.
Kotlarczyk J. 1988. Geologia Karpat przemyskich — „szkic do portretu” (Geology of the Przemyśl Carpathians — „a sketch to the portrait”). Przegląd geol. 6: 325-333.
Kowalski K. 1960. Znaleziska czwartorzędowych ssaków w Polsce (Occurrence sites of Quaternary mammals in Poland). Przegląd geol. 5 : 244—246.
Krach W. 1973. Biostratygrafia miocenu Grudnej Dolnej na podstawie wierceń. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 17, 1: 190-192.
Krach W. 1974. Utwory mioceńskie w wierceniu Łęki Dolne koło Pilzna. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 18, 1: 180-181.
Kwiatkowski S. 1972. Sedymentacja gipsów mioceńskich południowej Polski (Sedimentation of Gypsum in the Miocene of Southern Poland). Prace Muzeum Ziemi 19: 1-93.
Łuczkowska E. 1958. Mikrofauna mioceńska przedgórza karpackiego (The Miocene microfauna of the Carpathian foredeep). Kwart. geol. 2: 105-125.
Łuczkowska E. 1967. Remarks on Foraminifera described from the Miocene of Wieliczka by A. E. Reuss in 1867. Bull. Inst. Geol. 211: 328-335.
Łuczkowska E. 1974. Miliolidae from the Miocene of Poland. Acta Palaeontol. Pol. 19, 1: 3-160.
Łuczkowska E. 1978. W: Chronostratigraphie und Neostratotypen. Verlag der Slowakischen Academie der Wissenschaften. 6: 148-158.
Małecki J. 1970. Glony zielone (Chlorophyta) z osadów polskiego miocenu (Chlorophyta from Miocene sediments of Poland). Rocz. Pol. Tow. Geol. 40, 1: 167—173.
Małecki J. 1965. Mszywioły tortońskie z Niechoborza koło Rzeszowa. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 2: 462-465.
Małkowski S. 1928. Cel i znaczenie ochrony zabytków przyrody nieożywionej (Buts et signification de la protection des monuments de la nature inanimée). Zabytki Przyrody nieożywionej 1: 5-7.
Małkowski S. 1951. Ochrona zabytków przyrody nieożywionej a muzea (La protection des monuments de la nature inanimée et les musées). Zabytki Przyrody nieożywionej 1, 4: 6-10.
Ney R. 1957. O miocenie na przedgórzu Karpat między Przemyślem a Chyrowem. Przegląd geol. 1: 12-18.
Ney R. 1968. Rola rygla krakowskiego w geologii zapadliska przedkarpackiego (The role of the „Cracow Bolt” in the geological history of the Carpathian fore-deep and in the distribution of oil and gas deposits). Prace geol. PAN 45.
Ney R., Burzewski W., Górecki W., Jakóbczyk K., Słupczyński K. 1974. Zarys paleogeografii i rozwoju litologiczno-facjalnego utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego (Outline of paleogeography and evolution of lithology and facies of Miocene layers on the Carpathian foredeep). Prace geol. PAN 82.
Oszczypko N. 1973. Budowa geologiczna Kotliny Sądeckiej (The geology of the Nowy Sącz Basin). Biul. Inst. Geol. 271: 101-197.
Oszczypko N. 1982. Exploratory Notes to Lithotectonic Molasse Profiles of the Carpathian Foredeep and the Polish Part of the Western Carpathians. Veröff. Zentralinst. Phys. Erde 66: 95-115.
Oszczypko N., Stuchlik L. 1972. Miocen słodkowodny Kotliny Sądeckiej. Wyniki badań geologicznych i palinologicznych (The fresh-water Miocene of the Nowy Sącz Basin. Results of geological and palynological investigations). Acta Paleobot. 13: 137-157.
Oszczypko N., Ślączka A. 1989. The evolution of the Miocene Basin in the Polish Outer Carpathians and their Foreland. Geol. Zbornik 40, 1: 23-26.
Połtowicz J., Waśniowska J. 1977. Miocen Iwkowej (Miocene rocks near Iwkowa). Rocz. Pol. Tow. Geol. 45, 3-4: 433-445.
Rajchel J. 1975. Budowa geologiczna nowych płatów miocenu okolic Dubiecka. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 19, 1 : 156-158.
Rajchel J. 1976. Litofocenoza w płatach miocenu rejonu Dubiecka. Spraw. Pos. Kom. Nauk. PAN 20, 1: 153-154.
Reuss A. E. 1867. Die fossile Fauna der Steinsalzablagerungen von Wieliczka in Galizien. Sitzber K. K. Akad. Wiss. 1, 55: 1-166.
Śmigielska T. 1973. Fish otoliths from the Lower Tortonian Deposits at Niskowa near Nowy Sącz. Rocz. Pol. Tow. Geol. 43, 1: 3-37.
Sokołowski S. 1935. Badania geologiczno-górnicze nad złożem węgla brunatnego w Grudnej Dolnej. Przegląd Górn.- -Hutn. 27: 1-13.
Syroczyński L. 1877. O kopalni węgla w Grudnej Dolnej. Kosmos 2 : 68-73.
Uhlig V. 1889. Ergebnisse geologischer Aufnahmen in der westgalizischen Karpathen. Jb. geol. Reichsanatalt 38, 1: 85-264.
Unger F. 1849. Blatterabdrücke aus dem Schwefelflötze von Swoszowice in Galizien. Abh. Haindinger’s naturwiss 3: 121-128.
Unger F. 1850. Die Pflanzenreste in salzstocke von Wieliczka. Denkschr. Acad. Wiss. Bdl. Wien.
Urbaniak J. 1977. Makrofauna utworów mioceńskich na fliszu karpackim w okolicy Dubiecka (Macrofauna of Miocene deposits overlying the Carpathian Flysch in the Dubiecko Area). Przegląd geol. 7: 367-371.
Walczak W. 1976. Jak powstawała rzeźba Polski. Warszawa.
Walter H. 1897. Zagłębie rudowęgla w Grudnie i okolicy. Kosmos 22: 324-339.
Watycha L. 1964. Budowa geologiczna okolicy Birczy, Olszan i Rybotycz. Biul. Inst. Geol. Wyd. sp.: 1-114.
Wójcik J. 1981. Konferencja Zespołu Ochrony Obiektów Paleontologicznych. Chrońmy Przyr. ojcz. 3 : 55-56.
Złonkiewicz Z. 1990. Zabytki skałkowe Roztocza (Monumental rocky forms in the Roztocze Borderland of the Lublin Upland). Ochr. Przyr. 47: 309-334.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 49, część II

Start page:

119

End page:

141

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:124064

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 21, 2020

In our library since:

May 14, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112997

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information