Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Qui legit, intelligat : refleksje o retorycznych modelach lektury w kulturze i literaturze dawnej

Twórca:

Gorzkowski, Albert

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. R. Assunto, Ipotesi epostille sull'estetica medievale con alcuni rilievisu Dante teorizzatore dellapoesia. Milano 1975.
2. E. Auerbach, Literaturspreche und Publikum in der lateinischen spatantike und in Mittelalter. Bern 1958.
3. J. Axer, Tradycja klasyczna w polskojęzycznej poezji renesansowej a mechanizmy odbioru tej poezji. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 2, s. 207-216.
4. W. Babilas, Tradition und Interpretation. München 1961.
5. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki. Kraków 1990.
6. J. Balogh, Voces paginorum. „Philologus” t. 82 (1926-1927).
kliknij tutaj, żeby przejść
7. H. S. Bennett, English Books and Readers 1475 to 1557. Cambridge 1969.
8. Bibbia ebraica. A cura di D. Disegni. Firenze 1995.
9. H. Blumenberg, O aktualności retoryki w wymiarze antropologicznym. W: Rzeczywistości, w których żyjemy. Przeł. W. Lipnik. Warszawa 1997.
10. H. S. Bojarski, Prolegomena. W: Ioannis de L udzisk o, Orationes. Ed. ... 1971.
11. G. L. Bruns, The Originality of Texts in a Manuscript Culture. „Comparative Literature” t. 32 (1980), s. 113-129.
kliknij tutaj, żeby przejść
12. A. Buck, Die humanistische Tradition in der Romania. Berlin 1968.
13. Ph. Callimachus, Vita et mores Gregorii Sanocei. / Żywot i obyczaje Grzegorza z Sanoka. Transl. I. Lichońska. Varsoviae 1963.
14. M. D. Chenu, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Tłum. H. Rosner. Warszawa 1974.
15. T. Cieślikowska, Tekst intertekstualny. Tekst - kontekst - intertekst. (Sytuacje graniczne). W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa-Łódź 1995.
16. N. Contieri, La fortuna di Petrarca in Polonia nei secoli XIV e XV. „Istituto Universitario [Napoli], Annali, Sezione Slava” t. 4 (1961), s. 139-166.
17. M. Corti, Dante a un nuovo crocevia. Firenze 1981.
18. B. Couture, Toward a Phenomenological Rhetoric. Writing, Profession and Altruism. Carbondale and Edwardsville 1998.
kliknij tutaj, żeby przejść
19. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
20. Desiderius Erasmus Roterodamus, Ratio seu methodes verae theologiae. W: Ausgewählte Werke. Hrsg. H. Holborn. München 1964.
21. Didascalion. Ed. Ch. H. Butimer. Washington 1939.
22. J. Domański, Erazm i filozofia. Studium o koncepcjifilozofii Erazma z Rotterdamu. Wrocław 1973.
23. J. Domański, Metafizyczne aspekty tak zwanej disputa delle arti. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” z. 22 (1977), s. 5-25.
24. J. Domański, O dwu znaczeniach metafory pszczoły. „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” t. 42 (1997), s. 57-72.
25. J. Domański, Początki humanizmu. Wrocław 1982.
26. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkice z dziejów myśli o piśmie i książce. Wyd. 2. Kęty 2002.
27. K. Dmitruk, Funkcje zespołu instytucji literackich w mieście. W zb.: Społeczne funkcje tekstów literackich i paraliterackich. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, K. Rudzińska. Wrocław 1974, s. 305-344.
28. K. Dmitruk, Wprowadzenie do teorii publiczności literackiej. W zb.: Problemy publiczności literackiej. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Warszawa 1982.
29. S. Dresden, Presence d’Erasme. W zb.: Actes du Congrès Erasme [...}, Rotterdam, 27-29 octobre 1969. Amsterdam 1971.
30. H. Dziechcińska, „Być pisarzem” - w mniemaniu własnym i w świadomości społecznej. W: Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1994.
31. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Kraków 1997.
32. Erazm z Rotterdamu, Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny. Przeł., wstęp, oprac. J. Domański. Przedmowa L. Kołakowski. Warszawa 1965.
33. J. Etienne, La Meditation des Ecritures selon Erasme. W zb.: Scrinium Erasmianum. Ed. J. Copnes. T. 2. Leiden 1969.
34. R. Fawtier, La Vie de Saint Samson. Essai de critique hagiographique. Paris 1912.
35. A. Fulińska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. Wrocław 2000.
36. J. Glomski, The Imitation of Non-classical Models in the Renaissance: Italian NeoLatin Writing and the Early Cracow Humanists. Referat przedstawiony na kongresie neolatynistycznym w Hiszpanii, zorganizowanym przez Socictas Intemationalis Studiis NeoLatinis Provehendis, Avila 1997.
37. A. Gorzkowski, wstęp w zb.: Fontes NeoLatini. Materiały źródłowe do dziejów renesansowej prozy nowołacińskiej w Polsce. (XV-XVI w.). Wstęp, wybór, oprac.... Kraków 1999, s. 9-27.
38. A Greek-English Lexicon. Ed. H. G. Liddell, R. Scott. Oxford 1953.
39. P. Guilhiermoz, Enquetes et proces. Étude sur la procedure et le fonctionnement du parlement au XIVe siècle. Paris 1892.
40. A. Hauser, Społeczna historia literatury i sztuki. Przeł. J. Ruszczycówna. Warszawa 1974.
41. G. L. Hendrickson, E. C. McCartney, Notes on Reading and Proving. „Classical Philology” t. 43 (1948).
kliknij tutaj, żeby przejść
42. R. Hollander, Dante theologus-poeta. W: Studies in Dante. Ravenna 1980.
43. M. Hopfinger, Kodowanie jako problem odbioru. W zb.: Problemy publiczności literackiej. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Warszawa 1982.
44. B. Hrabal, Zbyt głośna samotność. Przeł. P. Godlewski. Wrocław 1996.
45. E. Javal, Essai sur la physiologie de la lecture. „Annales d’Oculustique” 82 (1979).
46. G. A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric. Princeton - New Jersey 1994.
47. J. Kennedy, Renaissance Eloquence. Studies in the Theory and Practice of Renaissance Rhetoric. Ed. J. J. Murphy. Berkeley - Los Angeles - London 1983.
48. J. Kennedy, Rhetorical Norms in Renaissance Literature. New Haven - London 1978.
49. P. A. Kolers, Eye Movements in Search and Reading. „Processing Visible Language” t. 1 (1979).
kliknij tutaj, żeby przejść
50. M. Kowalczyk, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku. Wrocław 1970.
51. P. O. Kristeller, Renaissance Thought and Its Sources. New York 1979.
52. Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza. Red. B. Geremek. Wrocław 1978.
53. M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I. II i X. Wrocław 1951. BN II 62.
54. A. de Laborde, Étude sur la „Bible ” moralisèe illustrée. Paris 1911-1927.
55. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł. i oprac. A. Gorzkowski. Kraków- Bydgoszcz 2002.
56. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986.
57. A. O. Lovejoy, The Great Chain of Being. Cambridge 1936.
58. H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. Warszawa 1989.
59. M. P. Markowski, Występek. Kraków 2001.
60. H. Marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique. Paris 1958.
kliknij tutaj, żeby przejść
61. D. Menager, Introduction à la vie littéraire du XVI siècle. Paris 1968.
kliknij tutaj, żeby przejść
62. T. Michałowska, Oryginalność. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze - renesans - barok). Red. ... przy udziale B. Otwinowskiej, E. Samowskiej-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 540-541.
63. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982.
64. M. Montaigne, Próby. Przeł., wstęp T. Żeleński (Boy). Ks. II. Warszawa 1957.
65. K. Morawski, wstęp w: F. Petrarca, Wybór pism. Wrocław 1983, s. III-CVIII. BN II 206.
66. J. Pepin, Dante et la tradition de Vallegorie. Montreal-Paris 1970.
67. B. Pez, Thesaurus novissimus anecdotorum, I 11. Augsburg 1721.
68. G. Pianko, Cycero w oczach Petrarki. „Meander” t. 4 (1949), s. 265-280.
69. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 2, poprawione. Poznań- Warszawa 1971.
70. Robert de Sorbon, De conscientia et De tribus dietis. Ed. F. Chambon. Paris 1903.
71. P. Saenger, Silent Reading: Its Impact on Late Mediaeval Script and Society. „Viator” t. 13 (1982).
kliknij tutaj, żeby przejść
72. Salmi. Tehillim. Introduzione, traslitterazione, traduzione italiana e note a cura di F. Monti Amoroso. Presentazione di C. M. Martini. Milano 2000.
73. J. Sławiński, Dzieło - język - tradycja. Warszawa 1974.
74. J. Sławiński. Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim. W zb.: Problemy publiczności literackiej. Red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger. Warszawa 1982.
75. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. / Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Red. M. Plezia [i in.]. T. 5. Wrocław 1978-1984.
76. Słownik łacińsko-polski. Red. J. Korpanty. T. 2. Warszawa 2003.
77. G. Steiner, Zerwany kontrakt. Przeł. O. Kubińska. Warszawa 1994.
78. Thesaurus linguae Latinae. T. 7, 9. Lipsiae 1900-1910.
79. Tomasz a Kempis, Opera omnia. Ed. M. J. Pohl. T. 5. Friburgi 1902.
80. Totius Latinitatis lexicon. Opera et studio A. Forcellini lucubratum. T. 4. Prati 1858-1875.
82. N. Valois, De arte scribendi epistolas apud Gallicos medii aevi scriptores rhetoresque. Paris 1880.
83. G. de Vellous, Le Monachisme clunisien des origines au XVe siècle. Wyd. 2. Paris 1970.
84. P. P. Vergerio. De ingenuis moribus et liberalibus studiis adolescentiae. Ed. A. Gnesotto. „Atti e Memorie delia Reale Accademia di Padova” t. 24 (1918).
85. J. Vough, Writer and Public in France: From the Middle Ages to the Present Day. Oxford 1978.
85. H. Weinrich, Linguistik der Luge. Heidelberg 1966.
86. F. A. Yates, Sztuka pamięci. Przeł. W. Radwański. Posłowie L. Szczucki. Warszawa 1977.
87. I. Zarębski, Okres wczesnego humanizmu. W zb.: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1464-1964. Red. K. Lepszy. Kraków 1964.
88. J. Ziomek, Retoryka opisowa. Wrocław 1990.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

24

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120699 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

57

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113131

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji