Obiekt

Tytuł: Miłość cienia : interpretacja mitu o Narcyzie w erotyku "Do Kasie" i rękopisu Zamoyskiego

Twórca:

Zimek, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Wyd. 2, popr. Kraków 2001.
2. M. Brahmer, Petrarkizm w poezji polskiej XVI wieku. Kraków 1927.
3. A. Calepinus, Diciionarium undecim linguarum. Basileae 1590.
4. J. Carlier, Narcisse. Hasło w: Dictionnaire des mytologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique. Sous la direction d’Y. Bonnefoy. T. 2. Paris 1999.
5. Corpus hermeticum. Texte établi par A.D. Nock et traduit par A.-J. Festugière. T. 1. Paris 1945.
6. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
7. Erasmus Roterodamus, De libero arbitrio diatribe. Ed. J. Walter. Leipzig 1910.
8. M. Ficin, Sur le Banquet de Platon ou de I'Amour. Par R. Marcel. Paris 1956.
9. Filozofia Odrodzenia we Włoszech. Wybór, wstęp i przypisy A. Nowicki. Warszawa 1966.
10. L. Forster, The Icy Fire. Five Studies in European Petarchism. Cambridge 1969.
11. E. Garin, Filozofia odrodzenia we Włoszech. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa 1969.
12. M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia. W: Mity przebrane. Dionizos. Narcyz. Prometeusz. Marchołt. Labirynt. Kraków 1990.
13. Ł. Górnicki, Dworzanin Polski. W: Pisma. Oprac. R. Pollak. T. 1. Warszawa 1961.
14. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław 1987.
15. R. Grześkowiak, Poeta przełomu. O sporze atrybucyjnym na przykładzie erotyków z kodeksu Zamoyskich. W zb.: Świt i zmierzch baroku. Red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński. Lublin 2002.
16. M. Hanusiewicz, Sarmackie pocałunki. Szkic z dziejów kształtowania się języka erotycznego w polskiej poezji barokowej. W zb.: Barok Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Materiały z konferencji naukowej „Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" (Warszawa, 23-25 marca 1999 r.). Red. J. Pelc, K. Mrowcewicz, M. Prejs. Warszawa 2001, s. 299-314.
17. M. Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin 1998.
18. Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór tekstów, wstęp i komentarze A. Vin c enz. Oprac, tekstów i bibliografii M. Malicki. Wrocław 1989.
19. Historia literatury włoskiej. Red. P. Salwa. T. 1: P. Salwa, K. Żaboklicki, Średniowiecze. Renesans. Barok. Warszawa 1997, s. 95-97.
20. Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań nad Historią Kultury i Literatury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 14-15 października 1998. Red. A. Nowicka-Jeżowa, P. Stępień. Warszawa 2000.
21. S. Jaworski, Narcyz. W zb.: Mit - człowiek - literatura. Wstęp S. Stabryła. Warszawa 1992, s. 133-149.
22. A. Karpiński, Sęp, Kasia i Narcyz. „Teksty Drugie” 2003, z. 1, s. 41-50.
23. Katullus, Poezje. Przeł. A. Świderkówna. Oprac. J. Krokowski. Wrocław 1956, s. 46-47. BN II 105.
24. J. Kochanowski, Do Anny. W: Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 3, przejrzane. Wrocław 1998. BN I 163.
25. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. T. 1: Psałterz Dawidów. Cz. 1. Oprac. J. Woroneża k. Wrocław 1982.
26. J. Kochanowski, Pieśń VI z Fragmentów. W: Pieśni. Oprac. L. Szczerbicka-Ślęk. Wyd. 4, zmień. Wrocław 1997, s. 123-128. BN I 100.
27. J. Kochanowski, Satyr, albo Dziki mąż. W: Dzieła polskie. Wstąp i przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2, zupełne. Warszawa 1953.
28. J. Kochanowski, Treny. Oprac. J. Pelc. Wyd. 16, popr. Wrocław 1997. BN I 1.
29. N. Korniłłowicz, Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 57-68.
30. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980.
31. J. Kotarska, Petrarkizm. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Red. T. Michałowska, przy udziale B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wrocław 1990.
32. J. Kotarska, Petrarkizm w poezji polskiego renesansu i baroku. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Michałowska, J. Śląski. Wrocław 1980, s. 29-55.
33. D. Künstler-Langner, Idea vanitas. Jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Toruń 1996.
34. J. Masenus, Speculum imaginum veritatis occultae. Coloniae Ubiorum 1664.
35. J.A. Morsztyn, Do Jana Grotkowskiego internuncjusza królewskiego w Neapolu z Lutni. W: Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski. Warszawa 1971.
36. K. Mrowcewicz, Atalanta i Narcyz. Udręka ruchu i pragnienie trwania. „Teksty Drugie” 1995, nr 2, s. 5-19.
37. K. Mrowcewicz, „Czemu wolność mamy?” Antynomie wolności u Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Wrocław 1987.
38. K. Mrowcewicz, Poeta z cyrklem. „Twórczość” 1989, nr 6, s. 75-76.
39. D. Naborowski, Cień. Przypisany ks. ks. J. M. Januszowi Radziwiłłowi, podczaszemu naonczas W. Ks. L., A. 1607. W zb.: „Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany". Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku: od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Oprac., wstęp K. Mrowcewicz. Warszawa 1993.
40. D. Naborowski, Poezje. Oprac. J. Dürr-Durski. Warszawa 1961.
41. A. Nowicka-Jeżowa, Dyskusja z platońską koncepcją miłości w erotyce Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Literatura polskiego baroku w kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, A. Karpiński, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 413-437.
42. A. Nowicka-Jeżowa, Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku. Wrocław 1978.
43. P. Ovidius Naso, Metamorphoses. Ed. W. S. Anderson. Leipzig 1977.
44. E. Panofsky, Neoplatoński ruch we Florencji i północnych Włoszech. Bandinelli i Tycjan. W: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posłowie J. Białostocki. Warszawa 1971.
45. F. Petrarca, Dal Canzoniere / Petrarque, Le Chansonnier. Paris 1969.
46. G. Pico della Mirandola, De hominis dignitate (1486) w: De hominis dignitate, Heptaplus de Ente et Uno. E scritti vari. A cura di E. Garin. Firenze 1942.
47. Platon, Oeuvres complètes. T. 7.1: La République: livres IV-VII. Texte établi et traduit par E. Chaubry. Paris 1989.
48. Platon, Dialogi. Fajdros. Uczta. Memom. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton. Fedon. Timajos. Kritias. Przeł. W. Witwicki. Wybrał, tekst przejrzał, przedmową i objaśnieniami opatrzył A. Lam. Warszawa 1993.
49. Plotinus, Opera omnia [...] cum M. Ficini „Commentariis" et eiusdem interpretatione castigata. Ed. F. Creuzer. T. 1. Oxonii 1835.
50. Plotyn, Enneady I-III. Przekład i wstęp A. Krokiewicz. Warszawa 2000.
51. Plotyn, Enneady IV-V. Przeł. A. Krokiewicz. Warszawa 2001.
52. Plotyn, Enneady VI. Przeł. A. Krokiewicz. Warszawa 2003.
53. C. Ripa, Ikonologia. Przeł. I. Kania. Kraków 1998.
54. Safona, Pieśni. Przeł., przedm. J. Brzostowska. Warszawa 1961.
55. M. K. Sarbiewski, Dii gentium. / Bogowie pogan. Wstęp, oprac., przekł. K. Stawecka. Przygotowanie wydania rozpoczął S. Skimina przy współpracy M. Skiminowej. Wrocław 1972.
56. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. / De perfecta poesi sive Vergilius et Homerus. Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954, s. 189. BPP, B 4.
57. M. Sęp Szarzyński, Poezje. Wstęp i oprac. J. S. Gruchała. Kraków 1997.
58. M. Sęp Szarzyński, Poezje zebrane. Wyd. R. Grześkowiak, A. Karpiński, przy współpr. K. Mrowcewicza. Warszawa 2001.
59. S. Skwarczyńska, Topos „Ubi sunt qui ante nos fuerant? ” oraz styczne z nim formacje treściowo-formalne w poezji europejskiego kręgu kulturowego. W: W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej. Warszawa 1985.
60. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 3. Wrocław 1968.
61. P. Stępień, Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna. „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 1, s. 125-132.
62. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996.
63. Thesaurus Graece Linguae. Ab H. Stephano constructus. T. 3. Parisiis 1835.
64. K. Twardowski, Łódź młodzi z nawalności do brzegu płynąca. Wyd. R. Grześkowiak. Warszawa 1998.
65. E. Wind, Amor as a God of Death w: Pagan Mysteries in the Renaissance. New Haven 1958.
66. Sz. Zimorowic, Cyceryna. W: Roksolanki, to jest Ruskie Panny. Wyd. R. Grześkowiak. Warszawa 1999.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

26

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121056 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113253

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji