Object

Title: Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych

Creator:

Chachaj, Jacek

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Długosz Jan. 1974. Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7 i 8, tłum. J. Mrukówna, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, Warszawa ; Długosz Jan. 1975. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. septimus, lib. octavus, wyd. S. Budkowa, J. Garbacik, A. Kamieński, J. Mitkowski, M. Plezia, K. Pieradzka, W. Semkowicz-Zaremba, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, Warszawa ; Florek Marek. 2015. Zamek w Lublinie, [w:] Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, Skarby z przeszłości, t. XVI, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 17-38 ; Koziejowski Wojciech. 1975. Romański charakter stylowy architektury wieży na zamku w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne”, t. XXIII, z. 5, s. 103–112 ; Koziejowski Wojciech. 1982. Późnoromańskie formy stylowe w architekturze na zamku lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 9, s. 51–103 ; Kronika. 2017. Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wyd. i oprac. D. Dąbrowski, A. Jusupović, współpr. I. Juriejew, A. Majorow, T. Wiłkuł, Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica), seria II, t. 16, Kraków–Warszawa ; Kuraś Stanisław. 1986. Kiedy zbudowano okrągłą wieżę zamku lubelskiego, [w:] Problemy historii i archiwistyki, red. T. Mencel, Lublin, s. 13–14 ; Kutyłowska Irena. 1987. Nowe spojrzenie na dzieje Zamku lubelskiego w średniowieczu, „Region Lubelski”, R. 2 (4), s. 153–162 ; Myśliński Kazimierz. 1966. Najstarszy Lublin — proces tworzenia się średniowiecznego miasta, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 145–188 ; Myśliński Kazimierz. 2000. Problemy terytorialne w stosunkach między Polską i księstwem halicko-włodzimierskim w XIII wieku, [w:] Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań, s. 229–236 ; Rocznik. 1996. Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica), seria II, t. 12, Kraków ; Rozwałka Andrzej. 1999. Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin ; Rozwałka Andrzej. 2015. Cylindryczna wieża na wzgórzu zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXXVI, s. 217–230 ; Rozwałka Andrzej. 2017. Przed powstaniem miasta lokacyjnego. Stan badań archeologicznych średniowiecznego Lublina. Wybrane problemy, [w:] Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin, s. 11–35 ; Rozwałka Andrzej, Niedźwiadek Rafał, Stasiak Marek. 2006. Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa ; Sułowski Zygmunt. 1965. Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, Lublin, s. 30–42 ; Szczygieł Ryszard. 2008a. Lokacja miasta na prawie niemieckim i jego rozwój do końca XVI wieku, [w:] R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin. Dzieje miasta, t. I: Od VI do końca XVIII wieku, Lublin, s. 23–89 ; Szczygieł Ryszard. 2008b. W dobie przedlokacyjnej, [w:] R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin. Dzieje miasta, t. I: Od VI do końca XVIII wieku, Lublin, s. 9–21 ; Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga. 1995. „Zamek lubelski”, maszynopis w Bibliotece Muzeum Lubelskiego

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

3

Start page:

307

End page:

322

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:98556 ; oai:rcin.org.pl:98556 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.002

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information