Obiekt

Tytuł: Czas podjęcia budowy wieży zamkowej w Lublinie w świetle najnowszych badań archeologicznych

Twórca:

Chachaj, Jacek

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Długosz Jan. 1974. Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 7 i 8, tłum. J. Mrukówna, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, Warszawa ; Długosz Jan. 1975. Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. septimus, lib. octavus, wyd. S. Budkowa, J. Garbacik, A. Kamieński, J. Mitkowski, M. Plezia, K. Pieradzka, W. Semkowicz-Zaremba, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, Warszawa ; Florek Marek. 2015. Zamek w Lublinie, [w:] Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, Skarby z przeszłości, t. XVI, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 17-38 ; Koziejowski Wojciech. 1975. Romański charakter stylowy architektury wieży na zamku w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne”, t. XXIII, z. 5, s. 103–112 ; Koziejowski Wojciech. 1982. Późnoromańskie formy stylowe w architekturze na zamku lubelskim, „Studia i Materiały Lubelskie”, t. 9, s. 51–103 ; Kronika. 2017. Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wyd. i oprac. D. Dąbrowski, A. Jusupović, współpr. I. Juriejew, A. Majorow, T. Wiłkuł, Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica), seria II, t. 16, Kraków–Warszawa ; Kuraś Stanisław. 1986. Kiedy zbudowano okrągłą wieżę zamku lubelskiego, [w:] Problemy historii i archiwistyki, red. T. Mencel, Lublin, s. 13–14 ; Kutyłowska Irena. 1987. Nowe spojrzenie na dzieje Zamku lubelskiego w średniowieczu, „Region Lubelski”, R. 2 (4), s. 153–162 ; Myśliński Kazimierz. 1966. Najstarszy Lublin — proces tworzenia się średniowiecznego miasta, „Rocznik Lubelski”, t. 9, s. 145–188 ; Myśliński Kazimierz. 2000. Problemy terytorialne w stosunkach między Polską i księstwem halicko-włodzimierskim w XIII wieku, [w:] Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań, s. 229–236 ; Rocznik. 1996. Rocznik świętokrzyski, wyd. A. Rutkowska-Płachcińska, Pomniki Dziejowe Polski (Monumenta Poloniae Historica), seria II, t. 12, Kraków ; Rozwałka Andrzej. 1999. Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin ; Rozwałka Andrzej. 2015. Cylindryczna wieża na wzgórzu zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXXVI, s. 217–230 ; Rozwałka Andrzej. 2017. Przed powstaniem miasta lokacyjnego. Stan badań archeologicznych średniowiecznego Lublina. Wybrane problemy, [w:] Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin, s. 11–35 ; Rozwałka Andrzej, Niedźwiadek Rafał, Stasiak Marek. 2006. Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego, Warszawa ; Sułowski Zygmunt. 1965. Przedlokacyjny Lublin w świetle źródeł pisanych, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, Lublin, s. 30–42 ; Szczygieł Ryszard. 2008a. Lokacja miasta na prawie niemieckim i jego rozwój do końca XVI wieku, [w:] R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin. Dzieje miasta, t. I: Od VI do końca XVIII wieku, Lublin, s. 23–89 ; Szczygieł Ryszard. 2008b. W dobie przedlokacyjnej, [w:] R. Szczygieł, H. Gmiterek, P. Dymmel, Lublin. Dzieje miasta, t. I: Od VI do końca XVIII wieku, Lublin, s. 9–21 ; Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga. 1995. „Zamek lubelski”, maszynopis w Bibliotece Muzeum Lubelskiego

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

67

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

307

Strona końc.:

322

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98556 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.002

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji