Obiekt

Tytuł: Uroczystości funeralne w małopolskichmiastach w świetle inwentarzy pośmiertnych (XVI–XVIII wiek)

Twórca:

Justyniarska-Chojak, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 3

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

Groicki Bartłomiej. 1953. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, oprac. K. Koranyi, Warszawa
Groicki Bartłomiej. 1958. Obrona sierot i wdów, oprac. K. Koranyi, Warszawa
Inwentarze mieszczan wojnickich 1589–1822. 1995. Inwentarze mieszczan wojnickich 1589–1822, wyd. B. Trelińska, Wojnicz
Wszyscy śmiertelni jesteśmy. 2014. „Wszyscy śmiertelni jesteśmy i dlatego rozrządzamy majętności swoje”. Wybór testamentów z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), oprac. K. Justyniarska-Chojak, Kielce
Aleksandrowicz-Szmulikowska Małgorzata. 1995. Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów, Warszawa
Bogucka Maria. 1991. Śmierć niezamożnego mieszkańca miasta u progu ery nowożytnej, [w:] Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz, M. Tymowski, Warszawa, s. 285–289
Delimata Małgorzata. 2009. Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (około 1534–1605), [w:] Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III, red. A. Karpiński, Warszawa, s. 32–36
Drążkowska Anna. 2006. Dziecięca odzież grobowa z XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIV, nr 2, s. 211–216
Drążkowska Anna, Grupa Małgorzata. 2012. Odzież z XVII i XVIII z krypt grobowych archikatedry w Lublinie. Analiza kostiumologiczna, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, nr 2, s. 319–329
Główka Dariusz. 2012. Dyspozycje pogrzebowe duchowieństwa płockiego w XVII i XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, nr 2, s. 249–256
Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2010a. Inwentarz pośmiertny „gwałtownie utonionego” Andrzeja Wikańskiego z 1640 roku, [w:] Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 11, red. M. Przeniosło, Kielce, s. 167–169
Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2010b. Testamenty i inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich województwa sandomierskiego (XVI–XVIII wiek), Kielce
Justyniarska-Chojak Katarzyna. 2016. Dziecko w rodzinie mieszczańskiej w XVI–XVIII wieku w świetle przepisów prawa magdeburskiego (pomiędzy normą a praktyką), [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, Lublin, s. 246–250
Kizik Edmund. 1996a. Ubiory żałobne w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIV, nr 2, s. 107–154
Kizik Edmund. 1996b. Uczeń, nauczyciel i Śmierć. Pogrzeb w życiu codziennym szkoły w mieście hanzeatyckim (XVI–XVIII w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIV, nr 3, s. 271–289
Kizik Edmund. 1997. Naenia funebris. Pogrzeby w Gdańsku wczesnonowożytnym (XVI–XVIII wiek), [w:] Mieszczaństwo gdańskie, red. S. Salmonowicz, Gdańsk, s. 298–299
Kizik Edmund. 2001. Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdańsk
Muszyńska Jadwiga. 1999. Testamenty mieszczan szydłowieckich z lat 1638–1645, [w:] Szydłowiec — z dziejów miasta, red. J. Wijaczka, Szydłowiec, s. 23–24
Pachoński Jan. 1956. Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku, Kraków
Popiołek Bożena. 2009. Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków
Sowina Urszula. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIX, nr 1, s. 19–22
Szromba-Rysowa Zofia. 1986. Uczta pogrzebowa w zwyczajach i wierzeniach ludowych, „Polska Sztuka Ludowa”, t. XL, z. 1–2, s. 37–38
Turnau Irena. 1999. Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX wieku, Warszawa
Wiślicz Tomasz. 1997. Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLV, nr 3–4, s. 351–369
Wiślicz Tomasz. 2001a. Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa
Wiślicz Tomasz. 2001b. Ile kosztował pogrzeb chłopa w Polsce XVII–XVIII wieku (i kto za to płacił)?, [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku, red. H. Suchojad, Warszawa,s. 273–286
Zieleniecka-Mikołajczyk Wioletta. 2012. Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

67

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

323

Strona końc.:

336

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:98557 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.3.003

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji