Object structure
Title:

The Globular Amphora Culture in the Writings of Jan Kowalczyk

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 57 (2019)

Creator:

Bronicki, Andrzej

Contributor:

Leligdowicz, Andrzej : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Globular Amphora culture ; genesis ; chronology ; economy ; funeral rites ; Neolithic demographics ; research methodology ; Jan Kowalczyk

Abstract:

The present paper discusses the scientific and popular science publications by Jan Kowalczyk referring to the Globular Amphora culture and presents the scholar’s achievements in acquiring and popularising knowledge about this taxonomic unit.

References:

Balcer, B. 1971. O stanie i potrzebach w zakresie badań krzemieniarstwa neolitu i wczesnej epoki brązu. Wiadomości Archeologiczne 36: 51–70.
Balcer, B. 1998. Jubileusz osiemdziesięciolecia docenta dr. hab. Jana Kowalczyka. Archeologia Polski 43(1–2): III–V.
Bronicki, A. 2000.Grób kultury amfor kulistych w Kolonii Czułczyce, stan. 6, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5: 181–192.
Bronicki, A. 2016. Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej. In P. Jarosz, J. Libera and P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, 45–256. Kraków.
Bronicki, A. 2019. Chronologia podgrupy wschodniolubelskiej kultury amfor kulistych w świetle oznaczeń radiowęglowych. In M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak and P. Makarowicz (eds), Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko. Poznań, 201–228. Archaeologia Bimaris. Dyskusje 5.
Childe, V. G. 1925. The Dawn of European Civilisation. London.
Chmielewski, W., Jażdżewski, K. and Kostrzewski, J. 1965. Pradzieje Polski. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Dzierżykraj-Rogalski, T. 1948. Szczątki kostne z grobu kultury amfor kulistych w Stoku w powiecie puławskim. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F, vol. 2(1947): 235–254.
Dzierżykraj-Rogalski, T. 1955. Długość trwania życia człowieka neolitycznego na ziemiach polskich. Rocznik Akademii Medycznej w Białymstoku 1: 77–90.
Gabałówna, L. 1958. Pochówki bydlęce kultury amfor kulistych ze stanowiska 4 w Brześciu Kujawskim w świetle podobnych znalezisk kultur środkowoeuropejskich. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 3: 63–107.
Gimbutas, M. 1956. The Prehistory of Eastern Europe, Part I, Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in Russia and the Baltic Area. Cambrige, Massachusetts. Bulletin, No 20.
Halicki, M. 1970. Cmentarzyska kultury amfor kulistych i kultury pucharów lejkowatych w Klementowicach, pow. Puławy na stanowisku IV. Wiadomości Archeologiczne 35: 303–326.
Jażdżewski, K. 1937. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych na Kujawach w r. 1937. Z otchłani wieków 12(7–8): 95–106.
Kossinna, G. 1910. Der Ursprung der Urfinnen und Urindogermanen und ihre Ausbreitung nach Osten. Mannus 2: 58–108.
Kostrzewski, J. 1930. Neolityczny grób skrzynkowy ze Skoczki w pow. szubińskim. In J. Kostrzewski (ed.), Księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr. Włodzimierza Demetrykiewicza, 93–100. Poznań.
Kostrzewski, J. 1939–1948. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. Prehistoria ziem polskich. Kraków. Encyklopedia polska, t. IV.
Kowalczyk, J. 1949. Nowe odkrycia prehistoryczne. Województwo lubelskie. Nowe stanowiska archeologiczne na Lubelszczyźnie. Z otchłani wieków 18(9–10): 155–156.
Kowalczyk, J. 1951. Obrządek pogrzebowy w młodszej epoce kamiennej na ziemiach polskich. Unpublished PhD thesis, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
Kowalczyk, J. 1953. Dwa groby kultury amfor kulistych z Lasu Stockiego i Stoku, pow. Puławy. Sprawozdania P.M.A. 5(1–2): 38–47.
Kowalczyk, J. 1957. Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Klementowice, powiat Puławy. Materiały Starożytne 2: 175–202.
Kowalczyk, J. 1959. rec.: M. Gimbutas: The Prehistory of Eastern Europe, Part I, Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in Russia and the Baltic Area, “Bulletin No 20”, Cambrige Massacchusets 1956. Rocznik Olsztyński 2: 268–269.
Kowalczyk, J. 1959. “Złoty wiek” Lubelszczyzny w młodszej epoce kamienia. Z otchłani wieków 25(3): 172–176.
Kowalczyk, J. 1962. Uwagi o problematyce i postulatach badawczych neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 27: 271–282.
Kowalczyk, J. 1962. Zagadnienie grobów zbiorowych w neolicie Polski. Wiadomości Archeologiczne 28: 1–12.
Kowalczyk, J. 1963. Niektóre problemy polskiego neolitu w świetle nowszych badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 10: 65–75.
Kowalczyk, J. 1964. Lud kultury amfor kulistych, część I. Z otchłani wieków 30(3): 146–155.
Kowalczyk, J. 1964. Lud kultury amfor kulistych, część II. Z otchłani wieków 30(4): 217–225.
Kowalczyk, J. 1966. Neolit. In Wielka encyklopedia PWN, t. 7, 282–283. Warszawa.
Kowalczyk, J. 1968. Dwa zespoły neolityczne datowane radiowęglem. Wiadomości Archeologiczne 33: 368–376.
Kowalczyk, J. 1968. Radiowęglowe datowania neolitu Małopolski. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie: 21–22.
Kowalczyk, J. 1968. Zagadnienie przeobrażeń kulturowych w neolicie. In A. Nadolski (ed.), Na granicach archeologii, 77–85. Łódź. Acta Archaeologica Lodziensia 17.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34(1): 3–69.
Kowalczyk, J. 1971. Główne problemy polskiego neolitu. Sprawozdania Archeologiczne 23: 405–409.
Kowalczyk, J. 1971.W związku z dyskusją nad początkami neolitu. Wiadomości Archeologiczne 36: 243–252.
Kowalczyk, J. 1971. Zmierzch epoki kamienia. Wrocław.
Kowalczyk, J. 1973. Źródłoznawcza problematyka archeologii. In Z badań nad neolitem i wczesną epoką brązu w Małopolsce: 9–18. Prace Komisji Archeologicznej 12.
Kowalczyk, J. 1974 [unsigned]. Kultura amfor kulistych. In A. Gogut, G. Hartwig and A. Dulewicz (eds), Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka, 48–49. Warszawa.
Kowalczyk, J. 1974 [unsigned]. Neolit. In A. Gogut, G. Hartwig and A. Dulewicz (eds), Encyklopedia sztuki starożytnej. Europa, Azja, Afryka, Ameryka, 337. Warszawa.
Kowalczyk, J. 1975. Postulaty badawcze neolitu Lubelszczyzny. In J. Gurba [unsigned]. XXX lat archeologicznych prac badawczych i konserwatorskich w Lublinie, 29–31. Lublin.
Kowalczyk, J. 1976. Die Gliederungsprobleme des polnischen Neolithikums. Archaeologia Polona 17: 177–183.
Kowalczyk, J. 1977. Wstęp. In J. Kowalczyk (ed.), Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Złotej Sandomierskiej, 7–8. Wrocław.
Kozłowski, L. 1921. Groby megalityczne na wschód od Odry. Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 2: 1–63.
Krzak, Z. 1983/1989. Nowe stanowiska neolityczne i wczesnobrązowe w dorzeczu Gierczanki na Wyżynie Sandomierskiej. Wiadomości Archeologiczne 49(2): 261–271.
Maringer, J. 1942–1945. Menschenopferim Bestattungsbrauch Alteuropas. Anthropos 37–40: 1–112.
Niklasson, H. 1925. Studienüber die Walternieburg-Bernburger Kultur. Jahresschriftfür die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischenLänder 13: 1–185.
Nosek, S. 1951. Obrządek pogrzebowy w młodszej epoce kamiennej na ziemiach polskich. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 52: 931–933.
Nosek, S. 1954–1955. Kultura amfor kulistych na Lubelszczyźnie. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio F, vol. V (1950): 55–158.
Nosek, S. 1967. Kultura amfor kulistych w Polsce. Wrocław.
Priebe, H. 1938. Die Westgruppe der Kugelamphoren. Jahresschrift für die Vorgeschichte der sächsischthüringische Länder 28: 1–144.
Reimer, P. J., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J. W., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Buck, C. E., Cheng, H., Edwards, R. L., Friedrich, M., Grootes, P. M., Guilderson, T. P., Haflidason, H., Hajdas, I., Hatté, C., Heaton, T. J., Hoffmann, D. L., Hogg, A. G., Hughen, K. A., Kaiser, K. F., Kromer, B., Manning, S. W., Niu, M., Reimer, R. W., Richards, D. A., Scott, E. M., Southon, J. R., Staff, R. A., Turney, C. S. M. and von der Plicht, J. 2013. IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0–50.000 Years cal BP. Radiocarbon 55(4): 1869–1887.
Sawicki, L. 1920. Groby megalityczne w Potyrach, pow. płoński ziemi warszawskiej. Wiadomości Archeologiczne 5: 125–141.
Sprockhoff, E. 1926. Die Kulturen der jüngeren Steinzeit in der Mark Brandenburg. Vorgeschichtliche Vorschungen 1: 1–183.
Sprockhoff, E. 1938. Die nordische Megalithkultur. Berlin-Leipzig. Handbuch der Urgeschichte Deutschlands 3.
Sulimirski, T. 1957–1959.Polska przedhistoryczna, cz. II. Londyn.
Tymieniecki, K. 1952. Migracje w Europie środkowo-wschodniej w starożytności. Slavia Antiqua 3: 1–47.
Uzarowiczowa, A. and Kowalczyk, J. 1973. Cmentarzysko kultury amfor kulistych w Bieniewie, pow. Pruszków. Wiadomości Archeologiczne 38: 169–179.
Weber, V. 1964. Die Kugelamphorenkultur in Sachsen. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 13: 73–192.
Wiślański, T. 1963. Próba wyświetlenia genezy tzw. kultury amfor kulistych, Archeologia Polski 8(2): 222–245.
Wiślański, T. 1966. Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej. Wrocław. Polskie Badania Archeologiczne 13.
Wiślański, T. 1966. Über die territorialen und chronologischen Einteilungen der Kugelamphorenkultur. Archaelogia Polona 9: 7–26.
Włodarczak, P. 2016. Chronologia absolutna cmentarzysk późno- i schyłkowoneolitycznych na Wyżynie Lubelskiej. In P. Jarosz, J. Libera and P. Włodarczak (eds), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, 537–548. Kraków.
Zakościelna, A. 1997. Bibliografia prac archeologicznych i publicystyki katolickiej Doc. Dra hab. Jana Kowalczyka byłego kierownika Katedry Archeologii UMCS. Lublin. Archeologiczne Listy 1 (50).
Zakościelna, A. and Gurba, J. 2007. Doc. Dr. hab. Jan Kowalczyk (23.10.1918–25.01.2007). Archeologia Polski Środkowowschodniej 9: 384–387.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

57

Start page:

157

End page:

175

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924 ; doi:10.23858/APa57.2019.011

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: