Obiekt

Tytuł: Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy = Delimitation and characteristics of natural landscape kinds and variations of the Chełmno-Dobrzyń Lakeland, Urszulewo Plain and neighbouring Vistula and Drwęca valleys

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 3 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Andrzejewski L., 1994, Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistulianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 2. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 1980, Geografia gleb, PWN, Warszawa. ; 3. Bednarek R., Prusinkiewicz Z., 2001, Zróżnicowanie i rozmieszczenie gleb, [w:] A. Przystalski (red.), Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Bydgoszcz, s. 33–40. ; 4. Bednarek R., Jankowski M., 2006, Gleby, [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak (red.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza, UMK, Toruń, s. 153–175. ; 5. Borowiec S., 1968, Zadania, treść i przydatność map siedliskowo-rolniczych, Biuletyn KPZK PAN, 50, Warszawa, s. 30–50. ; 6. Ceynowa-Giełdon M., 1984, Roślinność, [w:] R. Galon (red.), Województwo toruńskie: przyroda–ludność–osadnictwo–gospodarka, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 207–239. ; 7. Churska Z., Kwiatkowska E., 1964, Rozwój osadnictwa i stosunki gospodarcze okolic Czernikowa w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym, Zeszyty Naukowe UMK, Geografia, 3, s. 135–168. ; 8. Churski Z., Liberacki M., Kotarbiński J., Niewiarowski W., Wójcik C., 1978, Mapa Geologiczna Polski 1:200 000, arkusz Brodnica, wyd. A, Instytut Geologiczny, Warszawa. ; 9. Galon R., 1984, Typy krajobrazu naturalnego i regiony fizycznogeograficzne, [w:] R. Galon (red.), Województwo toruńskie: przyroda–ludność–osadnictwo–gospodarka, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń, s. 251–259. ; 10. Instrukcja do Szczegółowej Mapy Geomorfologicznej Polskiego Niżu 1:50 000, Zakład Geomorfologii i Hydrografii Niżu IG PAN, Toruń 1962. ; 11. Kalinowska K., 1961, Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 33, 3, s. 511–518. ; 12. Kępczyński K., 1965, Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej, UMK, Toruń. ; 13. Kępczyński K., 1973, Szata roślinna doliny dolnej i środkowej Drwęcy oraz terenów do niej przyległych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 9, s. 123–158. ; 14. Kondracki J., 1960, Typy krajobrazu naturalnego (środowiska geograficznego) w Polsce, Przegląd Geograficzny, 32, 1–2, s. 23–33. ; 15. Kondracki J., 1981, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa. ; 16. Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 17. Kondracki J., Richling A., 1983, Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej, Przegląd Geograficzny, 55, 1, s. 201–207. ; 18. Kot R., 2006, Georóżnorodność – problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 11, 2, Toruń. ; 19. Kotarbiński J., 1966, Budowa i wiek moren czołowych w okolicy Gozdowa na Wysoczyźnie Płockiej, Przegląd Geograficzny, 38, 1, s. 107–115. ; 20. Liberacki M., 1969, Mapa Geomorfologiczna Polski 1:50 000, arkusz Lipno, IG PAN, Toruń. ; 21. Mrózek W., 1958, Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, [w:] R. Galon (red.), Wydmy śródlądowe Polski, t. 2, PWN, Warszawa, s. 7–59. ; 22. Nechay W., 1927, Utwory lodowcowe Ziemi Dobrzyńskiej, Sprawozdania PIG, 4, 1–2, Warszawa. ; 23. Niewiarowski W., 1957, Wybrane zagadnienia z badań geomorfologicznych na arkuszu „Mazowsze” mapy 1:25 000, Dokumentacja Geograficzna, 3, Warszawa, s. 24–37. ; 24. Niewiarowski W., 1959, Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 4, 1, Toruń. ; 25. Niewiarowski W., 1968, Morfologia i rozwój pradoliny i doliny dolnej Drwęcy, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 6, 6, Toruń. ; 26. Niewiarowski W., 1986, The phases of transformation of subglacial channel into river valleys: a case study of the Lower Vistula Region, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia, 19, s. 3–30. ; 27. Olszewski A., 1994, Zbójeński obszar drumlinowy, [w:] E. Wiśniewski (red.), Formy, osady i procesy subglacjalne. Sympozjum, Toruń-Górzno 28-29.09.1994, Instytut Geografii UMK, Toruń, s. 44–53. ; 28. Olszewski A., 1997, Drumlins of the northwestern Dobrzyń Moraine Plateau: location, structure and morphogenesis, Quaternary Studies in Poland, 14, s. 71–83. ; 29. Podgórski Z., 1996, Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 10, 4, Toruń. ; 30. Rejewski M., 1971, Lasy liściaste Ziemi Chełmińskiej, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria D, 9, 3, Toruń. ; 31. Richling A., 1972, Struktura krajobrazowa Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, Prace Instytutu Geografii UW, 10, Geografia Fizyczna 4, Warszawa. ; 32. Richling A., 1984, Typology of natural landscape in Poland on the scale 1:500 000, Miscellanea Geographica, Warszawa, s. 27–32. ; 33. Richling A., 1992, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa. ; 34. Richling A., Dąbrowski A., 1995, Typy krajobrazów naturalnych, plansza 53.1, [w:] Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Geodeta Kraju, IGiPZ PAN, PPWK im. E. Romera S.A., Warszawa. ; 35. Richling A., Malinowska E., Lechnio J., 2005, Typologia i regionalizacja krajobrazów terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego, [w:] A. Richling, J. Lechnio (red.), Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych, UW, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29–54. ; 36. Rutkowski L., 2006, Szata roślinna, [w:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, S. Burak (red.), Toruń i jego okolice: Monografia przyrodnicza, UMK, Toruń, s. 177–189. ; 37. Sinkiewicz M., 1998, Rozwój denudacji antropogenicznej w środkowej części Polski Północnej, Wydawnictwo UMK, Toruń. ; 38. Solon J., 2008, Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu, [w:] J. Lechnio, S. Kulczyk, E. Malinowska, I. Szumacher (red.), Klasyfikacja krajobrazu: Teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 25–33. ; 39. Starkel L., 1977, Paleogeografia holocenu, PWN, Warszawa. ; 40. Starkel L., 1999, Rola holocenu w ewolucji środowiska i jego stratygrafia, [w:] L. Starkel (red.), Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 103–105. ; 41. Weckwerth P., 2004, Morfologia wybranych obszarów Kotliny Toruńskiej a problem jej roli w układzie hydrograficznym podczas górnego vistulianu, Instytut Geografii UMK, Toruń, maszynopis. ; 42. Wiśniewski E., 1976, Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy Kotliną Płocką a Kotliną Toruńską, Studia Societatis Scientiarum Torunensis, seria C, 8, 4-6, Toruń. ; 43. Wysota W., 1994, Geneza drumlinów w środkowo-wschodniej części Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Przegląd Geograficzny, 65, 3-4, s. 335–361. ; 44. www.eea.europa.eu/themes/landuse/clc-download – strona internetowa European Environment Agency (09.01.2010).

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

82

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

335

Strona końc.:

365

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:967 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.3.2

Źródło:

CBGiOŚ, sygn. Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji