Obiekt

Tytuł: Mendykanci wobec reformacji w Prusach Królewskich i Zakonnych do 1526 roku

Twórca:

Kubicki, Rafał

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce T. 63 (2019) ; Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w jęz. angielskim. Abstrakt w jęz. angielskim i polskim ; s. 91-118 : ilustracja

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba prześledzenia reakcji wspólnot mendykanckich na wydarzenia związane z wystąpieniem Marcina Lutra. Problem ten zaprezentowano na przykładzie klasztorów w Prusach Krzyżackich i Zakonnych. Jako datę końcową opracowania przyjęto rok 1526. Obok perspektywy dziejów instytucjonalnych poszczególnych zgromadzeń zagadnienie to przedstawione zostało również z punktu widzenia szeregowych zakonników oraz ich indywidualnych decyzji i motywacji.

Bibliografia:

Andrews F., The Other Friars. The Carmelite, Augustinian, Sack and Pied Friars in the Middle Ages, Woodbridge 2006 ; Biskup M., Historia Torunia, t. 2, cz. 1: U schyłku średniowiecza i w początkach odrodzenia (1454–1548), Toruń 1992 ; Biskup M., Średniowieczna sieć klasztorów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (do 1525 r.), „Zapiski Historyczne”, 64, 1999, 1, s. 35–61 ; Bogucka M., Przemiany społeczne i walki społeczno-polityczne, w: Historia Gdańska, t. 2, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982 ; Borawska T., Svenichen (Schweinichen) Aleksander (ok. 1480–1529), franciszkanin, kustosz pruski, kaznodzieja gdański, PSB, 46, 2009, s. 114–115 ; Borawska T., Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika, Toruń 1996 ; Borawska T., Rietz H., Aleksander Svenichen (zm. 1529 r.) – franciszkanin z Prus zagubiony w zamęcie reformacji, w: Mikołaj Kopernik i jego świat. Środowisko, przyjaciele, echa wielkiego odkrycia, Toruń 2014, s. 207–221 ; Buława J., Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu w I połowie XVI wieku, Toruń 1971 ; Carstenn E., Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937 ; Chaunu P., Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250–1550), tł. J. Grosfeld, Warszawa 1989 ; Doelle F., Die Martinianische Reformbewegung in der Sächsischen Franziskanerprovinz (Mittelund nordostdeutschland) im 15. und 16. Jahrhundert, Münster 1921 ; Freytag H., Die Beziehungen Danzigs zu Wittenberg in der Zeit der Reformation, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 38, 1898, s. 1–114 ; Gause F., Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen, Bd. 1, Köln–Graz 1965 ; Glemma T., Dzieje stosunków kościelnych w Toruniu, w: Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta, red. K. Tymieniecki, Toruń 1933 ; Hoogeweg H., Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, Bd. 2, Stettin 1925 ; Kantak K., Franciszkanie polscy, t. 1, Kraków 1937 ; Kolberg J., Ermland im Kriege des Jahres 1520, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, 15, 1905, s. 1–208, 481–704 ; Kopiczko A., Reformacja na Warmii – uwarunkowania i zakres oddziaływania (do 1530 r.), w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI–XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 85–106 ; Kościelak S., Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012 ; Kratochwil Z., Augustianie w Chojnicach (1356–1819), „Rocznik Gdański”, 49, 1989, 1, s. 26–32 ; Kubicki R., Franciszkanie w Gdańsku – zaplecze społeczne klasztoru oraz jego związki z miastem w XV i pierwszej połowie XVI w., „Nasza Przeszłość”, 115–116, 2011, s. 163–182 ; Kubicki R., Próby reformy konwentu gdańskiego dominikanów na tle reformy innych klasztorów mendykanckich Prus Królewskich w XV w., w: Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, red. T. Gałuszka, T. Graff, G. Ryś, Kraków 2013, s. 515–534 ; Kubicki R., Die Rolle der Bettelorden im Ordensland Preußen, w: Cura animarum, Seelsorge im Deutschordensland des Mittelalters, hrsg. S. Samerski, Köln–Weimar–Wien 2013 (Forschungen und Quellen zur Kirchenund Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 45), s. 74–91 ; Kubicki R., Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007 ; Kubicki R., Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2018 ; Kunzelmann A., Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, t. 5: Die Sächsisch-Thüringische Provinz und die Sächsische Reformkongregation bis zum Untergang der Beiden, Würzburg 1974 ; Maciejewski T., Wilkierze miasta Torunia, Toruń 1997 ; Maercker H., Eine polnische Starostei und ein preussischer Landrathskreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1466–1873, „Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”, 19, 1888, s. 1–597 ; Małłek J., Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych (sekularyzacja państwa zakonu krzyżackiego w Prusach a problem ponownej ewangelizacji), w: idem, Opera selecta, t. 4: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), Toruń 2012, s. 230–240 ; Małłek J., Rozwój reformacji na Pomorzu, w: idem, Opera selecta, t. 4: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), Toruń 2012, s. 120–132 ; Moorman J., A History of the Franciscan Order from its Origins to the Year 1517, Oxford 1968 ; Możdżeń J., The Beginnings of the Reformation in the Light of Gdańsk and Königsberg Chroniclers of the First Half of the 16th Century, „Zapiski Historyczne”, 82, 2017, 1, s. 71–96 ; Możdżeń J., Die Vision der fortschreitenden Reformation in Preußen aus der Sicht des Dominikaners Simon Grunau (*1455–1465/1470–+1529/1530), „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission”, 7, 2012, s. 361–387 ; Myszka Ł., Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, Kraków 2015 (Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 15) ; Nowak Z., Svenichen Aleksander, w: Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 4, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 301–302 ; Nyhus P. L., The Franciscan Observant Reform in Germany, w: Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenwesen, hrsg. K. Elm, Berlin 1989 (Berliner Historische Studien, Bd. 14, Ordenstudien, 6), s. 207–217 ; Pawlak M., Reformacja i kontrreformacja. Kościoły i wyznania, w: Historia Elbląga, t. 2, cz. 1, red. A. Groth, Gdansk 1996, s. 173–181 ; Poschmann A., Das Augustinerkloster in Rössel, „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”, 24, 1932, s. 81–189 ; Saak E. L., Martin Luther and the Monastic World of the Later Middle Ages, w: Oxford Research Encyclopedia of Religion, http://religion.oxfordre.com/ (2 II 2017) ; Schmidt P., Die Gedenkbücher der Danziger Trinitatiskirche, „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 5, 1906, 4, s. 72–74 ; Schmidt P., Pater Dr. Alexander, ein Nachtrag zur Geschichte der Danziger Trinitatiskirche, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 44, 1902, s. 217–224 ; Schmidt P., Die St. Trinitatis=Kirche zu Danzig nach Vergangenheit und Gegenwart, Danzig 1901 ; Simson P., Geschichte der Stadt Danzig, Bd. 2, Danzig 1918 ; Simson P., Wann hat der Danziger Priester Jakob Knothe geheiratet?, „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins”, 14, 1915, 1, s. 2–4 Spuren franziskanischer Geschichte. Chronologischer Abriß der Geschichte der ; Sächsischen Franziskanerprovinzen von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, bearb. B. Schmies, K. Rakemann, hrsg. D. Berg, Werl 1999 (Saxonia Franciscana, Sonderband) ; Stamm H.-M., Luthers Stellung zum Ordensleben, Wiesbaden 1980 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Bd. 101) ; Todd J. M., Reformacja, tł. J. S. Łoś, T. Szafrański, Warszawa 1974 ; Uth G., Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków 1930 ; Wąs G., Teoria i praktyka życia klasztornego na terenach protestanckich w okresie nowożytnym, w: Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, s. 1: Geneza kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego, red. M. Derwich, Wrocław 2014, s. 43–59 ; Weigel-Schieck P., Landesherren und Observanzbewegung. Studien zur Reformverständnis des sächsischen Provinzialminister Matthias Döring (1427–1461), w: Könige, Landesherren und Bettelorden. Konflikt und Kooperation in Westund Mitteleuropa bis zur Frühen Neuzeit, hrsg. D. Berg, Werl 1998 (Saxonia Franciscana Beiträge zur Geschichte der Sächsischen Franziskanerprovinz, Bd. 10), s. 361–390 ; Wernicke M. K., Die Augustiner-Eremiten, w: Orden und Klöster im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform 1500–1570, Bd. 2, hrsg. F. Jürgensmeier, R. E. Schwerdtfeger, Münster 2006, s. 49–72 ; Wolgast E., Die Einführung der Reformation und das Schicksal der Klöster im Reich und in Europa, Gütersloh 2015 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, Bd. 89) ; Zdrenka J., Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814. Biogramy, Gdańsk 2008 ; Zins H., Początki reformacji na Warmii, w: idem, W kręgu Mikołaja Kopernika, Lublin 1966, s. 124–142 ; Zins H., Rewolta w Elblągu w 1525 r., w: idem, W kręgu Mikołaja Kopernika, Lublin 1966, s. 146–203 ; Zonenberg S., Kronika Szymona Grunaua, Bydgoszcz 2009 ; Zonenberg S., Wizerunek heretyka w „Preußische Chronik” dominikanina Szymona Grunaua, w: Persona, gestus habitusque insygnium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej w średniowieczu, red. J. Banaszkiewicz, J. Maciejewski, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 103–116

Czasopismo/Seria/cykl:

Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom:

63

Strona pocz.:

91

Strona końc.:

118

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116052 ; 0029-8514 ; 2450-8349 ; 10.12775/OiRwP.2019.03

Źródło:

IH PAN, sygn. A.512/63 Podr. ; IH PAN, sygn. A.513/63 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji