Object structure
Title:

Pamięć o heroicznych czynach i cnotach rycerskich sławnych obrońców ojczyzny utrwalona w kazaniach funeralnych Fabiana Birkowskiego OP

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Kuran, Michał ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

memory ; Fabian Birkowski ; funerary sermon

References:

1. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac., wstęp i przypisy M. Plezia, wyd. 6, Wrocław 1989.
2. Assmann A., Pamięć miejsc – autentyzm i upamiętnienie, tłum. J. Górna, w: eadem, Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497
3. Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.
4. Assmann J., Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, tłum. S. Dyroff, R. Żytyniec, „Borussia. Kultura – Historia – Literatura” 2003, z. 29.
5. Axerowa A., Łacińskojęzyczne wtręty jako element struktury znaczeniowej tekstow staropolskich, „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 2.
6. Biblia Tysiąclecia, w przekł. z jęz. oryginalnych, oprac. Zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań–Warszawa 1980.
7. Birkowski F., Jan Karol Chodkiewicz, wojewoda wileński, wielki hetman koronny i W [ielkiego] Ks[ięstwa] Litewskiego, w: idem, Jan Karol Chodkiewicz i Jan Wejher, wielmożni, waleczni, pobożni wojewodowie pamięcią pogrzebną wspomnieni, Kraków 1627.
8. Birkowski F., Jan Zamoyski abo na mszy zadusznej za Jego M [o]ść Pana Hetmana i Kanclerza Koronnego, na Zamku Krakowskim, w Kościele Świętego Stanisława kazanie, roku Pańskiego 1605 Iunii 22, w: Jozue za kolędę dany, roku Pańskiego 1613. Jan Zamoyski na mszy zadusznej u ś [więtego] Stanisława na Zamku Krakowskim wspomniany, roku Pańskiego 1605, Kazania dwoje, Kraków 1613.
9. Birkowski F., Kawaler maltański na pogrzebie Jego Mości Pana Zygmunta Śrzedzińskiego kawalera z Malty, w Warszawie, w roku Pańskim 1616, dnia maja 21 wspomniony, Kraków 1623.
10. Birkowski F., Krzyż kawalerski albo pamięć wysoce urodzonego J [ego] M [ości] Pana brata Bartłomieja Nowodworskiego z Nowodwora, komandora pozn[ańskiego] z Kawaleryjej Maltańskiej, Warszawa 1625.
11. Birkowski F., Książę Krzysztof Zbaraski, koniuszy koronny. Na pogrzebie wspomniany […] w Krakowie, w Kościele Trojcy Przenaświętszej, roku 1627, dnia 5 maja, [Kraków 1627].
12. Birkowski F., Pamięć sprawiedliwego abo na pogrzebie Jaśnie Wielmożnego Pana, Pana Jana Wejhera, wojewody chełmińskiego, puckiego, słuchowskiego, radzińskiego, sobowickiego etc. starosty, w: idem, Jan Karol Chodkiewicz i Jan Wejher, wielmożni, waleczni, pobożni wojewodowie pamięcią pogrzebną wspomnieni, Kraków 1627.
13. Birkowski F., Stefan Chmielecki albo nagrobek Jaśnie Wielmożnego Jego M [o]ści Pana P [ana] Stefana Chmieleckiego wojewody kijowskiego, pobożnego, rycerskiego, szczęśliwego. Pamięcią pogrzebną wspomniony, Warszawa 1632.
14. Birkowski F., Syn koronny abo na pogrzebie Wielmożnego Pana, Jego M [ości] P [ana] Joachima Ocieskiego z Ocieszyna w Cerekwi 23 April [is] roku P [ańskiego] 1613 kazanie, Kraków 1613.
15. Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.
16. Górski K. et al., Zasady wydawania tekstow staropolskich. Projekt, przykłady oprac. J. Woronczak, Wrocław 1955.
17. Herman S., Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji (do roku 1648). Szkice z dziejów literatury polskiej i obcej, Zielona Góra 1983.
18. Hirsch M., Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.
19. Jahołkowska B., Emocjonalność kazań Fabiana Birkowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Polska” 1997, z. 38.
20. Jurkowski M., Historyje świeże i niezwyczajne, wyd. M. Kazańczuk, Warszawa 2004.
21. Kałążny J., Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3 (53).
22. Kochanowski J., Muza, w: idem, Dzieła polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1980.
23. Kochanowski J., Pamiątka wszytkiemi cnotami hojnie obdarzonemu Janowi Baptyście, hrabi na Tęczynie, bełskiemu wojewodzie i lubelskiemu staroście, w: idem, Poematy okolicznościowe, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2018, „Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej”, t. 37.
24. Korzeniewski B., Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci o przeszłości, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3 (53).
25. Krzywy R., Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego, Warszawa 2008.
26. Le Goff J., Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007.
https://doi.org/10.31338/uw.9788323526629
27. Lenart M., „Miles pius et iustus”. Żołnierz chrześcijański w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009.
28. Nora P., Czas pamięci, tłum. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.
29. Platt D., Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, Wrocław 1992.
30. Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006.
31. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2007.
32. Rybicka E., Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008, z. 1/2.
33. Sadowski M.M., Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim, „Acta Erasmiana” 2014, t. 7.
34. Skwara M., Wstęp, w: idem, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia, Gdańsk 2009.
35. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 23, red. prowadzący F. Pepłowski, Warszawa 1995.
36. Szpociński A., Miejsca pamięci („lieux de memoire”), „Teksty Drugie” 2008, z. 4.
37. Szpociński A., Miejsca pamięci, „Borussia. Kultura – Historia – Literatura” 2003, z. 29.
38. Ubertowska A., Praktykowanie postpamięci. Marianne Hirsch i fotograficzne widma z Czernowitz, „Teksty Drugie” 2013, z. 4.
39. Wichowa M., „Jako pamięć o przeszłości i dobrą sławę o sobie czynić”. Staropolscy autorzy o upływie czasu, pielęgnowaniu tradycji i kreowaniu własnego wizerunku dla potomnych, od Galla Anonima do Benedykta Chmielowskiego, „Literaturoznawstwo” 2014/2015, nr 8/9.
40. Wichowa M., Refleksje o przemijaniu i o pamięci przeszłości. Staropolski dialog z tradycją antyczną (na podstawie „Nowych Aten” ks. Benedykta Chmielowskiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 2015, zeszyt specjalny.
41. Wilk S., Kompozycja kazań Fabiana Birkowskiego wobec tradycji kaznodziejstwa średniowiecznego, w: Staropolskie teksty i konteksty, t. 5, red. J. Malicki, T. Banasiowa, Katowice 2004.
42. Yates F.A., Sztuka pamięci, tłum. W. Radwański, posł. L. Szczucki, Warszawa 1977.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

37

End page:

63

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: