Object structure

Title:

Rocznice narodowe jako medium pamięci kulturowej

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Piotrowska, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rocznice ; media pamięci ; cultural performances

References:

1. Assmann A., O medialnej historii pamięci kulturowej, tłum. K. Sidowska, w: eadem, Między historią a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013.
click here to follow the link
2. Assmann A., Was sind kulturelle Texte?, w: Literaturkanon – Medienereignis – kultureller Text: Formen interkultureller Kommunikation und Ubersetzung, red. A. Poltermann, E. Schmidt, Berlin 1995.
3. Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, red. R. Traba, Warszawa 2008.
4. Assmann J., Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, tłum. S. Dyroff, R. Żytyniec, „Borussia. Kultura – Historia– Literatura” 2003, nr 29.
5. [b.a.], O Adamie Mickiewiczu w pięćdziesiątą rocznicę zgonu poety (1855–1905). Opowiedział J. A. S., Cieszyn 1935.
6. Bończa-Tomaszewski N., Źrodła narodowości. Powstanie i rozwoj polskiej świadomości w II połowie XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2006.
7. Borzyszkowska-Szewczyk M., Kilka refleksji o dynamice i porządku dyskursu pamięcioznawczego, „Studia Kulturoznawcze” 2017, nr 1.
8. Cejrowski F., Święty Adam. Powiastka, w: Szlakiem wieszcza. Pamiątka drugiego dnia wstrzemięźliwości i ofiary urządzonego w rocznicę śmierci Adama Mickiewicz dnia 26-go listopada 1916, Poznań 1916.
9. Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. i wstęp M. Napiórkowski, Warszawa 2012.
click here to follow the link
10. „Czytelnia Ludowa. Kwartalnik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu”.
11. „Dziennik Poznański” 1899, nr 48.
12. Erll A., Kultura pamięci. Wprowadzenie, tłum. A. Teperek, posłowie i red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2018.
click here to follow the link
13. Erll A., Literatura jako medium pamięci kulturowej, w: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Wspołczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.
14. Grzęda E., „Będziesz z chlubą wskazywać synow twoich groby…”: mitologizacja mogił bohaterow w literaturze i kulturze polskiej lat 1795–1863, Wrocław 2011.
15. Jankowska M., Media pamięci. Tekst kulturowy i jego transpozycje, „Studia Kulturoznawcze” 2017, nr 1.
16. Jaworska J., Moda żałobna przed wybuchem powstania styczniowego, „Przegląd Humanistyczny” 2013, t. 57, nr 1.
17. Jedynak B., Dziedzictwo obyczaju narodowego Polakow, Lublin 2004.
18. Kolankiewicz L., Antropologia widowisk: subdyscyplina czy nowa perspektywa antropologii kulturowej?, „Kultura Współczesna” 2007, nr 1.
19. Kolankiewicz L., Wstęp: ku antropologii widowisk, w: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybor tekstow, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.
20. Micińska M., Między Krolem Duchem a mieszczaninem: obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX w. (1890–1914), Wrocław 1995.
21. Molenda P., Methode mnemonique polonaise. Antoni Jaźwiński (1789–1870) i jego sztuka pamięci, Poznań 2013.
22. Leyko M., Teatr Maxa Reinhardta i niemiecka kultura święta, „Performer” 2017, nr 13.
23. Leyko M., Teatralizacja życia publicznego w Niemczech w XIX wieku, w: Teatr masowy – teatr dla mas, red. M. Leyko, Łódź 2011.
24. Napiórkowski M., Do czego służą nam rocznice?, https://mitologiawspolczesna.pl/do-czego-sluza-rocznice/(stan z 17 lipca 2019 r.).
25. [Nawrowski E.], Wspomnienia z wycieczki do Lwowa przez Ewana, „Dziennik Poznański” 1894, nr 215.
26. Olaveson T., Collective Effervescence and Communitas: Processual Models of Ritual and Society in Emile Durkheim and Victor Turner, „Dialectical Anthropology” 2001, nr 26.
click here to follow the link
27. Pakier M., Saryusz-Wolska M., Media pamięci, hasło w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.
28. Pamięć, język a dyskursy medialne [z prof. A. Erll, prof. B. Witosz i prof. R. Trabą rozmawia W. Czachur, tłum. W. Czachur], „Tekst i Dyskurs” 2014, z. 7, s. 12, http://docplayer.pl/67394986-Pamiec-jezyka-dyskursy-medialne-rozmowa-z-prof-astrid-erll-prof-bozena-witosz-i-prof-robertem-traba.html (stan z 17 lipca 2019 r.).
29. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Wspołczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009.
30. Piotrowska M., Narodowe widowiska kulturowe. Uroczystości żałobne i rocznicowe w Wielkopolsce [1815–1914], Poznań 2011.
31. Piotrowska M., Wiek XIX w obrazach świetlanych, „Wiek XIX” R XI (LIII) 2018.
click here to follow the link
32. „Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych”.
34. Skórzyńska I., Muzeum historyczne: teatr – widowisko, aktor – świadek, w: Historia polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, red. R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa 2014.
35. Szacka B., Historia i pamięć zbiorowa, w: eadem, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006.
36. Szacka B., Pamięć zbiorowa, w: Wobec przeszłości – pamięć przeszłości jako element kultury wspołczesnej, red. A. Szpociński, Warszawa 2005.
37. Szpociński A., Nośniki pamięci, hasło w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.
38. Tabaszewska J., Od literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci. Kategoria pamięci kulturowej w badaniach nad literaturą, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3.
click here to follow the link
39. Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, tłum. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008.
40. Turner V., Proces rytualny: struktura i antystruktura, tłum. E. Dżurak, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2010.
41. Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010.
42. Wargacki S., Zbiorowe uniesienie (effervescence collective) i communitas, czyli od Durkheima do Turnera, „Przegląd Kulturoznawczy” 2009, nr 2.
43. Wójcicka M., Media i nośniki pamięci zbiorowej w praktykach wcielania i zapisu, „Forum Socjologiczne” 2015, nr 6.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

249

End page:

266

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.16

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: