Object structure

Title:

Panegiryk à rebours. Hugona Kołłątaja mentalna topografia Moskwy z 1807 / 1808 roku

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Nalepa, Marek

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Hugo Kołłątaj ; Moskwa ; przestrzeń miejska ; laudacja à rebours ; estetyka

References:

1. [b.a.], Opisanie miasta Moskwy, dodatek do „Gazety Poznańskiej” 1812, nr 81.
2. Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni życia, Poznań 1997.
3. Białas S., Hugona Kołłątaja „Opisanie miasta Moskwy”, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1954, Warszawa, nr 4 (9).
4. Bochen A., Historia wodociągow, czyli jak dawniej bywało z wodą, w: Skarby ziemi: woda, red. A. Bochen, Bydgoszcz 2013.
5. Czerwieniec M., Lewińska J., Zieleń w mieście, Kraków 1996.
6. Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), red. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2015.
7. Czytanie Trembeckiego, [cz.] 1, red. J. Snopek, W. Kaliszewski, B. Mazurkowa, Warszawa 2016 (seria Czytanie poetow polskiego oświecenia, t. 4).
8. Figiel G., „Nil desperandum”. Uwagi Hugona Kołłątaja na temat powstania i perspektyw Księstwa Warszawskiego, „Annales Univeristatis Mariae Curie-Skłodowska” 2007, t. 62, sectio F.
9. Gordon J., Moskwa. Pamiętniki Polaka z Korony, obywatela Stanow Zjednoczonych Ameryki, Paryż 1961.
10. Janik M., Hugo Kołłątaj. W setną rocznicę śmierci, „Pamiętnik Literacki” 1912, nr 1/4.
11. Kijas A., Moskwa w relacjach polskich XVI i pierwszej połowy XVII wieku, w: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań 1999.
12. Kraushar A., O rękopisach ks. Kołłątaja, w: idem, Towarzystwo Warszawskie Przyjacioł Nauk 1800–1832.
13. Monografia historyczna osnuta na źrodłach archiwalnych, ks. 3: Czasy Krolestwa Kongresowego, t. 3: Czterolecie przedostatnie: 1824–1828, Kraków–Warszawa 1905.
14. Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Skrypt dla studentow Ochrony Środowiska, Poznań 2006.
15. Nalepa M., Listy Hugona Kołłątaja do księgarza i wydawcy krakowskiego Jana Maja ze stycznia i lutego 1807 roku, „Tematy i Konteksty” 2012, nr 2 (7): Z archiwum polonisty, red. M. Stanisz, Z. Ożóg.
16. Olszewski A., Przegląd piśmiennictwa polskiego z zakresu historii sztuki za okres od 1951–1954 r., „Ochrona Zabytków” 1957, nr 10/3 (38).
17. Pamiętniki Wincentego Płaczkowskiego porucznika dawnej gwardii cesarsko-francuskiej spisane w roku 1845, Żytomierz 1861.
18. Piotrowski I., Diogenes spogląda na Ateny. U źrodeł eseju warszawskiego, „Teksty Drugie” 2014, z. 6.
19. Richter J.P., Opisanie miasta Moskwy, „Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik Historyczny, Polityczny, tudzież Nauk i Umiejętności” 1801, kwartał czwarty, październik.
20. Sobczyńska K., Zieleń jako element wspołczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania, maszynopis pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. PP T. Bardzińskiej-Bonenberg, Politechnika Poznańska, 2014.
21. Stankiewicz-Kopeć M., Miasto i cywilizacja w kontekście sporow modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800–1830, Kraków 2018.
22. Strojny A., Z dziejow postrzegania państwa moskiewskiego w Polsce i Europie (od średniowiecza po koniec wieku XVII), https://docplayer.pl/15154605-Strojny-aleksander-z-dziejow-postrzegania-panstwa-moskiewskiego-w-polsce-i-w-europie-od-sredniowiecza-po-koniec-wieku-xvii.html (stan z 12 lutego 2019 r.).
23. Tarnowski S., Z Moskwy. Do Stanisława Koźmiana, „Przegląd Polski” 1875, z. 5.
24. Tomkowicz S., Kołłątajowski plan Krakowa z roku 1785, „Rocznik Krakowski” 1907, t. 9.
25. Tuan Y.-F., Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987.
26. Vigarello G., Historia czystości i brudu. Higiena ciała od czasow średniowiecza, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 2012.
27. Żbikowski P., Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty, Wrocław 1993.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

267

End page:

287

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.17

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: