Obiekt

Tytuł: Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej

Twórca:

Kaczyńska, Barbara (1992- )

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Rozprawy

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 47-97 : tab.

Abstrakt:

Tematem artykułu jest wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej na ziemiach polskich. Przedstawiona została analiza słownictwa zawartego w wokabularzu, jego makrostruktura, źródła i geneza. Omówiono związki słownika z formularzem trydenckim, w którym został zapisany, a także możliwe powiązania z postacią księcia i biskupa Aleksandra mazowieckiego oraz członkami jego świty. Podjęto próbę określenia prawdopodobnego celu powstania i funkcji wokabularza.

Bibliografia:

Bańkowski A., Wyrazy trudne w Wokabularzu trydenckim, „Prace Filologiczne”, 36, 1991, s. 245–253 ; Bargieł M., Cechy dialektyczne polskich zabytków rękopiśmiennych pierwszej połowy XVI wieku, Prace Językoznawcze Komitetu Językoznawstwa PAN, t. 55, Wrocław 1969 ; Bąkowski L., Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki, Przegl. Hist., 16, 1913, nr 1, s. 1–34 ; Bąkowski L., Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki (dokończenie), Przegl. Hist., 16, 1913, nr 2, s. 129–163 ; Belcarzowa E., Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 3, Kraków 1997 ; Boulanger J.-C., Les inventeurs de dictionnaires. De l’eduba des scribes mésopotamiens au scriptorium des moines médiévaux, Ottawa 2003 ; Bourgain P., La fin du moyen âge. Le recul du latin, w: Le Latin médiéval, Turnhout 2005, s. 63–65 ; Brückner A., Neue Quellen zur Geschichte des polnischen Sprache und Literatur, „Archiv für slavische philologie”, 14, 1892, s. 481–511 ; Brückner A., Z rękopisów petersburskich, cz. 2: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne”, 5, 1895, s. 4–48 ; Buridant C., Lexicographie et glossographie médiévales. Esquisse de bilan et perspectives de recherche, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 9–46 ; Burkhanov I., Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology, Rzeszów 2010 ; Daly L.W., Daly B.A., Some Techniques in Mediaeval Latin Lexicography, „Speculum”, 39, 1964, nr 2, s. 229–239 ; Domański J., Leksykografia łacińska a kultura umysłowa średniowiecza [rec.: La lexicographie du latin médiéval et ses rapports avec les recherches actuelles sur la civilisation du moyen âge. Colloque international du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 18–21 octobre 1978, Paris 1981], „Przegląd Tomistyczny”, 3, 1987, s 217–223 ; Klimecka G., Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski, Warszawa 1997 ; Koczerska M., Fikcja i rzeczywistość w formularzach polskich, w: Literatura i kultura polskiego średniowiecza, red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc, Warszawa 1995, s. 23–38 ; Kozłowska-Budkowa Z., Jakub z Zaborowa, w: PSB, t. 10, Wrocław 1962–1964, s. 368–369 ; Larczyńska A., Prawdziwe czy zmyślone? Źródła epistolarne i dokumentowe w formularzu księcia mazowieckiego Aleksandra. Próba rekonesansu badawczego, „Studia z Dziejów Średniowiecza”, 18, 2014, s. 141–154 ; Leńczuk M., Polskie glosy w XV-wiecznych łacińskich rękopisach jako problem historycznojęzykowy, w: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 79–101 ; Leńczuk M., Problemy terminologiczne w opisywaniu glos polskich na przykładzie XV-wiecznych tłumaczeń kanonu mszy św., „Kwartalnik Językoznawczy”, 2010, nr 2, s. 19–37 ; Leńczuk M., Zapisy polskie w słownikach i glosariuszach XV w. – terminy, źródła, perspektywy badawcze, „Polonica”, 35, 2015, s. 103–114 ; Lindsay W.M., Note on the Use of Glossaries for the Dictionary of Medieval Latin, „ALMA” („Bulletin Ducange”) 1, 1924, s. 16–19 ; Masłej D., Słownik a tekst. Problem znaczenia odpowiedników leksykalnych w staropolskich przekładach Psalmu 50, w: Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 103–117 ; McArthur T., Thematic Lexicography, w: The History of Lexicography, red. R.R.K. Hartmann, Amsterdam–Philadelphia 1986, s. 157–166 ; Michałowska T., Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa 2011 ; Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995 ; Miethaner-Vent K., L’alphabétisation dans la lexicographie médiévale; ordre alphabétique, ses différents emplois, ses formes et son développement, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 111–112 ; Mika T., Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 68, 2013, s. 131–145 ; Murray J.A.H., The Evolution of English Lexicography, London 1900 ; Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001 ; Plezia M., Dzieje leksykografii łacińskiej w Polsce, w: Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1959, s. V–XXXIV ; Rossebastiano Bart A., Alle origini della lessicografia italiana, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 113–156 ; Rychterová P., The Manuscripts of Grünberg and Königinhof. Romantic Lies about the Glorious Past of the Czech Nation, w: Manufacturing a Past for the Present. Forgery and Authenticity in Medievalist Texts and Objects in Nineteenth-Century Europe, red. J.M. Bak, P.J. Geary, G. Klaniczay, Leiden–Boston 2014, s. 1–30 ; Schnell B., Le Vocabularius Ex quo, principal dictionnaire latin-allemand de la fin du Moyen Âge, „Lexique 4. La lexicographie au Moyen Âge”, 1986, s. 81–82 ; Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990 ; Steffen A., Biga Słowniczka trydenckiego, „Język Polski”, 45, 1965, nr 4, s. 239–241 ; Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów, Warszawa 1977 ; Thomas G., The Role of diglossia in the Development of the Slavonic Literary Languages, „Slavistična revija”, 37, 1989, nr 1, s. 273–282 ; Tov E., Glosses, Interpolations, and Other Types of Scribal Additions in the Text of the Hebrew Bible, w: tenże, The Greek and Hebrew Bible, Leiden–Boston 1999, s. 53–74 ; Urbańczyk S., O poprawne odczytanie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski”, 44, 1964, nr 5, s. 299–310 ; Urbańczyk S., Pokłosie Wokabularza trydenckiego, „Język Polski”, 42, 1962, nr 5, s. 385–386 ; Urbańczyk S., Słowniki, ich rodzaje i użyteczność, Wrocław 1964 ; Voleková K., Česká lexikografie 15. století, Praha 2015 ; Weijers O., Les dictionnaires et autres répertoires, w: Méthodes et instruments du travail intellectuel au moyen âge. Études sur le vocabulaire intellectuel du moyen âge, red. O. Weijers, Turnhout 1990, s. 197–208 ; Weijers O., Dictionnaires et répertoires au moyen âge. Une étude du vocabulaire, Turnhout 1991 ; Weijers O., Lexicography in the Middle Ages, „Viator – Medieval and Renaissance Studies”, 20, 1989, s. 139–153 ; Woś J.W., Aleksander Mazowiecki – biskup trydencki (1423–1444), „Saeculum Christianum”, 6, 1999, nr 2, s. 17–31 ; Woś J.W., Alessandro di Masovia, vescovo di Trento (1423–1444), Trento 2001 ; Woś J.W., Alessandro di Masovia, vescovo di Trento e patriarca di Aquilea (1400–1444), Roma–Trento 1998 ; Zygner L., Piastowie mazowieccy na stolicach biskupich, w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. Mrozowski, Warszawa 2017, s. 141–158 ; Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2009

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

57

Strona pocz.:

47

Strona końc.:

97

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116146 ; 0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.03

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ;

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji