Obiekt

Tytuł: Wybrane aspekty transformacji funkcji i stopnia przenikalności granicy polsko-rosyjskiej = Selected aspects of the transformation in function, and permeability, of the Polish-Russian border

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 91 z. 4 (2019)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Granica polsko-rosyjska jest granicą wyjątkową, a jej niezwyczajność wynika z roli obwodu kaliningradzkiego względem Rosji kontynentalnej oraz Unii Europejskiej (UE). Charakteryzuje ją znacząca dynamika zmian funkcji i stopnia przenikalności. Niewątpliwie powodów tych transformacji należy poszukiwać w zmiennych relacjach polsko-rosyjskich, ale również unijno-rosyjskich. Odgórne formowanie granicy, powoduje pomijanie jej znaczenia dla mieszkańców pogranicza, zmagających się z brakiem dostępu do stabilnej granicy. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja funkcji i stopnia przenikalności granicy polsko-rosyjskiej w latach 1990–2018.

Bibliografia:

Anisiewicz R., 2008, Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 141−148.
Anisiewicz R., Palmowski T., 2014, Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, Queastiones Geographicae, 33, 2, s. 79-85. https://doi.org/10.2478/quageo-2014-0017
Anisiewicz R., Palmowski T., 2016, Współpraca Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako istotny element integracji bałtyckiej, Prace i Studia Geograficzne, 61, 1, s. 13-28.
Archer C., Etzold T., 2010, The European Union and Kaliningrad: Taking the Low Road, Geopolitics, 15, 2, s. 329-344. https://doi.org/10.1080/14650040903486959
Bank Danych Lokalnych, 2019, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (15.10.2019).
Batyk I., 2013, Współpraca regionalna województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim w zakresie rozwoju turystyki, Europa Regionum, 14, s. 217-228.
Berger S., 2010, How to be Russian with a Difference? Kaliningrad and its German Past, Geopolitics, 15, 2, s. 345-366. https://doi.org/10.1080/14650040903486967
Browning C.S., Joenniemi P., 2004, Contending Discourses of Marginality: The Case of Kaliningrad, Geopolitics, 9, 3, s. 699-730. https://doi.org/10.1080/14650040490478747
Bürkner H.J., 2013, Graniczenie, krajobraz polityczny i areny społeczne: polsko-niemiecki obszar przygraniczny w ujęciu poststrukturalistycznym, Biuletyn Niemiecki, 36, s. 2-6.
CBOS, 2019, Stosunek do innych narodów, Komunikat z badań, Warszawa.
Complete statistics on short-stay visas issued by the Schengen States, 2019, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en (15.10.2019).
Czachor R., 2011, Miejsce Federacji Rosyjskiej w polskiej polityce wschodniej. Bilans 20-lecia, Wrocławski Przegląd Międzynarodowy, 2, s.. 109-131.
Decoville A., Durand F., 2018, Exploring cross-border integration in Europe: How do populations cross borders and perceive their neighbours? European Urban and Regional Studies, 26, 2, s. 134-157. https://doi.org/10.1177/0969776418756934
Dębicki M., 2019, Zawieszenie umowy o małym ruchu granicznym pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim. Próba rozpoznania zjawiska, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, 34 (w druku).
Dębicki M., Makaro J., 2016, Sąsiedztwo polsko-rosyjskie w aspekcie turystycznym, [w:] M. Dębicki, J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP - Rosja. Zagadnienia społeczne, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, s. 8−39.
Golunov S., 2013, EU−Russian Border Crossing: The Dialogical Perspective, Geopolitics, 18, 4, s. 933-953. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.789867
Gumenyuk I., Kuznetsova T., Osmolovskaya L., 2016, Local border traffic as an efficient tool for developing cross-border cooperation, Baltic Region, 8, 1, s. 67-82. https://doi.org/10.5922/2079-8555-2016-1-6
Holtom P., 2005, The Kaliningrad test in Russian-EU relations, Perspectives on European Politics and Society, 6, s. 31-54. https://doi.org/10.1080/15705850508438904
Jańczak J., 2015, The "Forgotten Border" between Poland and the Kaliningrad Oblast. De and Re-Boundarization of the Russia-EU Neighborhood, Cross Border Review Year Book, s. 27-50.
Kałuski S., 2017, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Kamiński K., 2019, Polskie sosiki i ruska benzyna. Mały ruch graniczny jako eksperyment prawny dobrego sąsiedztwa, NOMOS, Kraków.
Klemenshev A., Fedorov G., Fidrya E., 2017, Specific Kaliningrad character of the Russian identity, Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, 38, s. 47-55. https://doi.org/10.1515/bog-2017-0033
Kolosov V., Więckowski M., 2018, Border Changes in Central and Eastern Europe: an Introduction, Geographia Polonica, 91, 1, s. 5-16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106
Komornicki T., 1999, Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996, Geopolitical Studies, 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Komornicki T., 2008, Polska granica wschodnia - zmiany w natężeniu, strukturze i kierunkach interakcji w latach 1990-2007, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 109-120.
Komornicki T., 2010, Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union - results of a research project, Europa XXI, 20, s. 9-29. https://doi.org/10.7163/Eu21.2010.20.1
Komornicki T., 2016, Zmiany w ruchu przez polską granicę wschodnią w roku 2014 na tle sytuacji geopolitycznej, Prace i Studia Geograficzne, 61, 1, s. 103-119.
Komornicki T., 2018, Recenzja − S. Kałuski − Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Przegląd Geograficzny, 90, 2, s. 364−367.
Komornicki T., Miszczuk A., 2010, Eastern Poland as the borderland of the European Union, Quaestiones Geographicae, 29, 2, s. 55-69. https://doi.org/10.2478/v10117-010-0014-5
Kowalczyk K.A., 2019, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, Przegląd Geopolityczny, 27, s. 78-92.
Kropinova E.G., 2015, Evaluation of Tourism Development Situation in the Russian Federation in 2000−2015: The case of Kaliningrad Region, Mediterranean Journal of Social Sciences, 6, 7, s. 165-170. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s7p165
Kurcz Z., 1999, Pogranicza: modelowe euroregiony czy tereny tradycyjnej rywalizacji? [w:] Z. Kurcz (red.), Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 7-23.
Lakomy M., 2011, Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich na początku XXI wieku, [w:] M. Stolarczyk (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 69-112.
Lisakiewicz R., 2018, Poland's conception of European security and Russia, Communist and Post-communist Studies, 51, s. 113-123. https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2018.04.001
Łach H., 2011, Polsko-rosyjska granica państwowa w drodze do Schengen, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 161, s. 97−122.
Malkowski A., 2014, Mały ruch graniczny jako element kształtowania współpracy transgranicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, 190−199. https://doi.org/10.15611/pn.2014.348.17
Martinez O.J., 1994, Border People. Life and Society in the U.S.-Mexico borderlands, The University of Arizona Press, Tuscon&London.
Medeiros E., 2019, Cross-border transports and cross-border mobility in EU border regions, Case Studies on Transport Policy, 7, s. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.11.001
Moraczewska A., 2008, Transformacja funkcji granic Polski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Nielsen H.D., 2019, Encountering (un) familiar Russia: thresholds and perceptions when crossing the border, Journal of Borderlands Studies. https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1621765
Overcoming obstacles in border regions, 2015, Komisja Europejska, Luksemburg.
Paasi A., Prokkola E., 2008, Territorial Dynamics, Cross-border Work and Everyday Life in the Finnish-Swedish Border Area, Space and Polity, 12, 1, s. 13-29. https://doi.org/10.1080/13562570801969366
Palmowski T., 2013, Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin.
Prokkola E., 2009, Unfixing borderland identity: Border performances and narratives in the construction of self, Journal of Borderlands Studies, 24, 3, s. 21-38. https://doi.org/10.1080/08865655.2009.9695737
Ptáček P., Kladivo P., Roubínek P., Siwek T., Ziener K., 2017, Granica w świadomości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Studia Socjologiczne, 224,1, s. 167-193.
Rogoża J., Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I., 2012, Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Moskwą a UE, Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa.
Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Sagan I., Kolosov V., Studzińska D., Zotova M., Sebentsov A., Nowicka K., 2018, The local border traffic zone experiment as an instrument of cross-border integration: The case of Polish-Russian borderland, Geographia Polonica, 91, 1, s. 95−112. https://doi.org/10.7163/GPol.0102
Sakson A., 2011, Geostrategiczne aspekty "problemu Kaliningradzkiego", Przegląd Strategiczny, 2, s. 161-184. https://doi.org/10.14746/ps.2011.2.9
Sakson A., 2014, Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski, Przegląd Strategiczny, 7, s. 109-121. https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.8
Sakson A., 2015, Obwód kaliningradzki w otoczeniu NATO i Unii Europejskiej, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 9, 1, s. 44-52.
Sakson A., 2016, Współczesne oblicze mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, [w:] M. Dębicki, J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP - Rosja. Zagadnienia społeczne, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, s. 40−66.
Schiebel J., Omrani H., Gerber P., 2015, Border effects on the travel mode choice of resident and cross-border workers in Luxemburg, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 15, 4, s. 570-596.
Sebentsov A., Zotova M., 2013, Geography and economy of the Kaliningrad region: limitations and prospects of development, Baltic Region, 4, 18, s. 81-94. https://doi.org/10.5922/2079-8555-2013-4-8
Sebentsov A., Zotova M., 2017, Kaliningrad as a Tourism Enclave/Excalve? [w:] D. Hall (red.), Tourism and Geopolitics: Issues and concepts from Central and Eastern Europe, s. 191-204. https://doi.org/10.1079/9781780647616.0191
Sitek S., 2016, Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Stephenne N., Pesaresi M., 2006, Spatial permeability model at the European Union land border, European Commission, Luksemburg.
Straż Graniczna, 2019, Statystyki, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206, Statystyki-SG.html (10.10.2019).
Studzieniecki T., Palmowski T., Koreevets V., 2016, The system of cross-border tourism in the Polish-Russian borderland, Procedia Economics and Finance, 39, s. 545-552. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30298-2
Studzińska D., 2014, Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 525−540. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4
Studzińska D., Nowicka K., 2014, Mały ruch graniczny z perspektywy władz lokalnych i mieszkańców. Przykład granicy polsko-rosyjskiej, Prace i Studia Geograficzne, 54, s. 275−288.
Studzińska D., Sivkoz A., Domaniewski S., 2018, Russian cross-border shopping tourists in the Finnish and Polish borderlands, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 72, 2, s. 115-126. https://doi.org/10.1080/00291951.2018.1451365
Subocz E., Sternicka-Kowalska M., 2016, Mały ruch graniczny z perspektywy mieszkańców obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego (na przykładzie miasta Bartoszyce), [w:] M. Dębicki, J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP - Rosja. Zagadnienia społeczne, Wydawnictwo Gajt, Wrocław, s. 67-84.
Szul R., 2008, Europa bez granic językowych? [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 19−26.
Trojanowska-Strzęboszewska M., 2005, Granica z Obwodem Kaliningradzkim z perspektywy społeczności Braniewa i Bartoszyc, [w:] H. Bojar (red.), Trzy horyzonty czasowe. Granice na pograniczach: z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 319−350.
Varol C., Soylemez E., 2018, Border permeability and socio-spatial interaction in Turkish and the EU border regions, Regional Science Policy and Practice, 10, 4, s. 283−297. https://doi.org/10.1111/rsp3.12153
Więckowski M., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Prace Geograficzne, 195, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Włodkowska-Bagan A., 2017, Polityka Rosji na obszarze poradzieckim, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 14, 3, s. 61−87.
Wojnowski E., 1999, Granica polsko-kaliningradzka 1944−1997, [w:] Z. Kurcz (red.), Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 247−271.
Wojnowski E., 2006, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej - od obszaru zamkniętego ku regionowi współpracy (1946−2006), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

91

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

553

Strona końc.:

571

Format:

Rozmiar pliku 0,4 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:111574 ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2019.4.6

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji