Obiekt

Tytuł: Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań = The influence of relaxation of the border regime in Belarus on tourist traffic – introduction to the research

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 91 z. 4 (2019)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wypełnienia luki w badaniach zmian reżimu granicy polsko-białoruskiej i ich konsekwencji. Z drugiej strony opracowanie kontynuuje badania dotyczące zmienności granic polskich i ich sąsiadów. W artykule zawarto wyniki analizy zmian uregulowań prawnych, mających wpływ na rozwój zagranicznej turystyki przyjazdowej do Białorusi (takie jak wprowadzenie ruchu bezwizowego oraz stref bezwizowych). Przedstawiono istniejące przejścia graniczne oraz powstawanie nowych, wraz ze specyfiką stref bezwizowych i możliwościami funkcjonowania w nich turystyki. Ukazano także dynamikę natężenia i struktury turystyki przyjazdowej na Białoruś w okresie 2011–2019.

Bibliografia:

Anisiewicz R., Palmowski T., 2014, Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation, Quaestiones Geographicae 2, s. 79-86. https://doi.org/10.2478/quageo-2014-0017
Arreola D.D., Curtis J.R., 1993, The Mexican Border Cities: Landscape anatomy and place personality, University of Arizona Press, Tuscon.
Błaszczak D., 2017, Pogranicze w sieciach relacji Polski i Białorusi. Teraźniejszość perspektywy rozwoju, [w:] Z. Kurcz (red.), Polskie pogranicza w procesie przemian, 4, Acta Universitatis Wratislavensis, 3776, s. 167-184.
Ciok S., 1990, Problematyka obszarów przygranicznych Polski Południowo-Zachodniej. Studium społeczno-ekonomiczne, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1155, Studia Geograficzne, 68, PWN, Warszawa - Wrocław.
Dołzbłasz S., 2017, Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski, Rozprawy Naukowe IGiRR, 40, Uniwersytet Wrocławski.
Dołzbłasz S., 2018, A network approach to transborder cooperation studies as exemplified by Poland's eastern border, Geographia Polonica, 91, 1, s. 63-76. https://doi.org/10.7163/GPol.0091
Donnan H., Wilson T.M., 1999, Borders: frontiers of identity, Nation and State, Oxford, Berg.
Eriksson G.A., 1979, Tourism at the Finish-Swedish-Norwegian borders, [w:] G. Gruber, H. Lamping, W. Lutz, J. Matznetter, K. Vorlaufer (red.), Tourism and borders, Proceedings of the Meeting of the IGU Working Group - Geography of Tourism, s. 88-104.
Herzog L.A., 1990, Where North meets South: cities, space, and politics on the US - Mexico border, Center for Mexican America Studies, University of Texas, Austin.
Informacyja o punktach propuska, 2019, Gosudarstwiennyj pogranicznyj komitiet Riespubliki Biełarus, https://www.gpk.gov.by/situation-at-the-border/punkty-propuska/(18.10.2019).
Jakubowski A., Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., 2017, New borderland. Cross-border relations and regional development, Series: Regions and Cities, Regional Studies Association, Routledge, Oxon - New York.
Kałuski S., 2017, Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Kolosov V., Medvedev A., Zotova M., 2018, Comparing the development of border regions with the use of GIS (the case of Russia), Geographia Polonica, 91, 1, s. 47-61. https://doi.org/10.7163/GPol.0090
Kolosov V., Więckowski M., 2018, Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction, Geographia Polonica, 91, 1, s. 5-16. https://doi.org/10.7163/GPol.0106
Komornicki T., 2008, Granica polsko-białoruska jako bariera przestrzenna, [w:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 2008, 36, s. 55-61.
Komornicki T., 2010, Flows of persons and goods across the Polish segment of the outer boundary of the European Union - results of a research project, EUROPA XXI, 20, s. 9-29. https://doi.org/10.7163/Eu21.2010.20.1
Komornicki T., Miszczuk A., 2010, Eastern Poland as the borderland of the European Union. Quaestiones Geographicae, 29, 2, s. 55-69. https://doi.org/10.2478/v10117-010-0014-5
Komornicki T., Wiśniewski R., 2017, Border traffic as a measure of trans-border relations, Transport Geography, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, Wien, s. 151-172. https://doi.org/10.1553/moegg159s151
Leimgruber W., 1981, Political boundaries as a factor in regional integration: Examples from Basle and Ticino, Regio Basiliensis, 22, s. 192-201.
Marin A., 2017, Of barriers, breaches and bridges; Cross-border ecotourism and the prospect of horizontal governance acting as a bridge in Belarus-EU Neighbourhood relations, [w:] I. Liikanen, J.W. Scott, T. Sotkasiira (red.), The EU's Eastern Neighbourhood. Migration, borders and regional stability, Routledge, s. 115-133.
Minghi J.V., 1994, European borderlands: International harmony, landscape change and new conflict, [w:] C. Grundy-Warr (red.), World Boundaries, 3, Eurasia, London, Routledge, s. 89-98. https://doi.org/10.4324/9780203420454_chapter_5
Nacyonalnyj prawowoj Intierniet-portał Riespubliki Biełarus, 2019, http://pravo.by/ (14.10.2019).
Nacyonalnyj statisticzeskij komitiet Riespubliki Biełarus, 2019, http://www.belstat.gov.by/ (14.10.2019).
Ob ustanowlenii biezwizowogo poriadka wjezda i wyjezda inostrannych grażdan, Ukaz № 300 ot 7 awgusta 2019, 2019, http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-300-ot-7-avgusta-2019-g-21740/ (14.10.2019).
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia, 2015, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp? id=WMP20150000636 (14.10.2019).
Oficyalnyj Intierniet-portał Priezidienta Riespubliki Biełarus, 2019, http://president.gov.by/ (14.10.2019).
O razwitii turizma, diejatielnosti turisticzeskich organizacyj, kołlektiwnych sriedstw razmieszczenija Riespubliki Biełarus za 2018 god, 2019, Nacyonalnyj statisticzeskij komitiet Riespubliki Biełarus, Minsk.
Punkty tamożennogo oformlenija Briestskoj tamożni, 2019, http://www.brest.customs.gov.by/ru/brest-punkttam_oform-ru/ (14.10.2019).
Reynolds D.R., McNutty M., 1968, On the analysis of political boundaries as barriers: a perceptual approach, East Lakes Geographetr, 4.
Rieżym raboty Grodnienskoj riegionalnoj tamożni, 2019, http://www.grt.customs.gov.by/ru/grt-rabota-ru/ (14.10.2019).
Scott J., 2018, Border politics in Central Europe: Hungary and the role of national scale and nation-building, Geographia Polonica, 91, 1, s. 17-32. https://doi.org/10.7163/GPol.0101
Spierings B., van der Velde M., 2008, Shopping, borders and unfamiliarity: consumer mobility in Europe, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 99, 4, s. 497-505. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2008.00484.x
Suliga J., 1996, Polsko-białoruska współpraca przygraniczna w dziedzinie planowania przestrzennego, [w:] A. Miszczuk, R. Wiśniewski (red.), Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej, Norbertinum, 2, s. 91-92.
Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na granicy polsko-ukraińskiej [w:] Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe IGiRR UWr, 4, s. 121-129.
Timothy D.J., 1995, Political boundaries and tourism: borders as tourist attractions, Tourism Management, 16, 7, s. 525-532. https://doi.org/10.1016/0261-5177(95)00070-5
Timothy D.J., 2001, Tourism and political boundaries, Routledge Advances in Tourism, London and New York. https://doi.org/10.4324/9780203214480
Turizm i turisticzeskije riesursy w Riespublikie Biełarus, 2018, [w:] I.W. Miedwiediewa (red.), Statisticzeskij sbornik, Nacyonalnyj statisticzeskij komitiet Riespubliki Biełarus, Mińsk.
Turizm i turisticzeskije riesursy w Riespublikie Biełarus, 2019, [w:] I.W. Miedwiediewa (red.), Statisticzeskij sbornik, Nacyonalnyj statisticzeskij komitiet Riespubliki Biełarus, Mińsk.
Turystyka w 2018 roku, 2019, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Więckowski M., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych, Prace Geograficzne, 195, IGiPZ PAN, Warszawa.
Więckowski M., 2008, New international mobility of Poles, Espace, Populations, Societes, 2, s. 261-270. https://doi.org/10.4000/eps.2509
Więckowski M., 2010, Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geograficzne, 224, IGiPZ PAN, Warszawa.
Więckowski M., 2018, From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails: New cross-border tourism in Poland, [w:] D.K. Müller, M. Więckowski (red.), Tourism in transitions. Recovering decline, managing change, Geographies of Tourism and Global Change, Springer, Cham, s. 173-186. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64325-0_10

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

91

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

589

Strona końc.:

608

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,4 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:111576 ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2019.4.8

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji