Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego = Social participation in local development on the example of municipalities in the Special Inclusion Zone of Zachodniopomorskie Voivodeship

Twórca:

Mazurek, Damian : Autor ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 54

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Znaczenie społeczeństwa w kształtowaniu ładu przestrzennego jest coraz silniej akcentowane w badaniach, jak również w polityce lokalnej. Potencjał społeczny i jego znaczenie w rozwoju jest przedmiotem badań zarówno socjologów, jak i geografów. W artykule poruszone zostały kwestie relacji pomiędzy poziomem potencjału społecznego a stopniem zaangażowania społeczności lokalnych w rozwój. Dokonano także analizy wskazanych przez lokalne społeczności przedsięwzięć mających rozwiązać zdiagnozowane problemy. Wykorzystano dane dla gmin wskazanych jako obszary problemowe oraz zakwalifikowanych do tzw. Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego, pochodzące z programów rewitalizacji. W analizie posłużono się także danymi statystycznymi z GUS w celu obliczenia syntetycznego wskaźnika potencjału społecznego. Wyniki wskazują, że na obszarach o niskim potencjale społecznym mieszkańcy zgłaszają wprawdzie więcej inicjatyw rewitalizacyjnych, ale ograniczają się do potrzeb związanych z infrastrukturą.

Bibliografia:

Bank Danych Lokalnych, 2016, www.stat.gov.pl/BDL (12.07.2018).
Bański J., 1999a, Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce, Przegląd Geograficzny, 71, 4, s. 401-416.
Bański J., 1999b, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, Warszawa.
Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, [w:] J. Bański, E. Rydz. (red.), Społeczne problemy wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 2, Warszawa, s. 41-52.
Bański J., 2004, Obszary problemowe w Polsce, [w:] T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Biuletyn KPZK PAN, 211, s. 9-32.
Belniak S., 2009, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Białobrzeska K., Głuszak B., Kurkowski C., Maciejewska M., 2016, Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych - edukatorzy Silver Sharing (raport), Stowarzyszenie ESWIP, Olsztyn.
Campagna M., Massa P., Floris R., 2016, The Role of Social Media Geographic Information (SMGI) in Geodesign, Journal of Digital Landscape Architecture, 1, s. 161-168.
Flaxman M., 2010, Geodesign: Fundamental Principles and Routes Forward, Talk at GeoDesign Summit 2010, http://www.geodesignsummit.com/videos/day-one.html (12.07.2018).
Goodchild M.F., 2010, Towards Geodesign: Repurposing Cartography and GIS?, Cartographic Perspectives, 66, s. 7-22. https://doi.org/10.14714/CP66.93
Górczyńska M., 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych, [w:] P. Śleszyński (red.), Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, s. 87-109.
Idziak W., 2003, Aktywizacja społeczności wiejskich jako proces uczenia się, Zarządzanie rozwojem lokalnym, PWSZ, Sulejów.
Jastrzębska W., Lechwar M., 2009, Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego - wybrane aspekty, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 15, Rzeszów, s. 177-187.
Kaleta A., 2007, Odnowa wsi z perspektywy historycznej, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 77-86.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Monitor Polski, poz. 252.
Kukliński A., 1983, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne wyniki badań, Biuletyn KPZK PAN, 123, Warszawa.
Lorens P., 2010, Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Luc M., Trzepacz P., Kaim D., 2016, Geodesign a gospodarka przestrzenna, [w:] J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 85-103.
Mazurek J., 2010, Rozwój obszarów wiejskich w Polsce: przegląd koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe, Politechnika Koszalińska, 14, s. 61-81.
Miller W., 2012, Introducing Geodesign: The Concept Director Of Geodesign Services, Esri Press, Redlands, s. 1-36.
Noworól A., 2007, Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Pawlewicz K., Pawlewicz A., 2010, Rola partycypacji społecznej na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 83, SGGW, Warszawa, s. 71-80.
Pluta W., 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Psyk-Piotrowska E., 2011, Aktywizacja i rozwój lokalny jako program i metoda działania na rzecz zmian, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 87, s. 149-169.
Sekuła A., 2005, Bariery rozwoju lokalnego. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe, 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 587-600.
Serafin P., 2001, Identyfikacja podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i lokalnego, Zeszyty Naukowe, 568, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 85-90.
Steinitz C., 2012, A Framework for Geodesign: Changing Geography by Design, Esri, Redlands.
Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, Politechnika Białostocka, Białystok.
Śleszyński P., 2010, Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002, Polityka społeczna, 37, 1, s. 14-18.
Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., 2017, Delimitacja Obszarów Strategicznej Interwencji państwa: obszarów wzrostu i obszarów problemowych, Prace Geograficzne, 260, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Thlon M. (red.), 2015, Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność, Warszawa.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777.
Warren-Kretzschmar B., Von Haaren Ch., Hachmann R., Albert Ch., 2012, The Potential of GeoDesign for Linking Landscape Planning and Design, [w:] E. Buhmann, S.U. Ervin, M. Pietsch (red.), Digital Landscape Architecture 2012, Wichmann Verlag, VDE Verlag GmbH, Offenbach, Berlin, s. 168-179.
Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, 6, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
Wojewódzka-Wiewiórska A., 2015, Identyfikacja wiejskich obszarów problemowych i barier ich rozwoju na przykładzie województwa mazowieckiego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, 1, s. 123-132.
White S., 2011, Depoliticizing development: the uses and abuses of participation, [w:] A. Cornwall (red.), The Participation Reader, Zed Books, London, s. 57-69.
Woźniak M., 2015, Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią (Spatial order as a paradigm of sustainablespace), Białostockie Studia Prawnicze, 18, s. 169.https://doi.org/10.15290/bsp.2015.18.13
Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Szczecin, 2017.
Zaniewska H., Thiel M., Urbańska W., Barek R., 2010, Mieszkaniowe obszary problemowe w miastach i na terenach popegeerowskich. Raport z badań, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

54

Strona pocz.:

81

Strona końc.:

100

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,3 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:119989 ; 1642-4689 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji