Obiekt

Tytuł: Overbank sediments along the middle Wieprza as a record of flood phenomena

Twórca:

Kaczmarzyk, Jacek ; Florek, Wacław (1950-)

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 83 No. 1 (2010)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

69 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Biernat, B. (1977a), Typowe okresy występowania wezbrań [Typical periods of flood occurrences], Gazeta Obserwatora IMiGW 11.
2. Biernat, B. (1977b) Typowe okresy występowania niżówek [Typical periods of low water occurrences] Gazeta Obserwatora IMiGW 12.
3. Cyberski, J. (1984), Zasoby wodne zlewni rzecznych [Water resources of the river basins], in B. Augustowski (ed.), Pobrzeże Pomorskie [The Pomeranian Coastal Region], Ossolineum, Gdańsk, 189-213.
4. Dynowska, I. (1971), Typy reżimów rzecznych w Polsce [Types of the river regimes in Poland], Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne 28, Kraków.
5. Florek, E., Florek, W., Kaczmarzyk, J. (1998), Studia nad paleohydrologicznymi zmianami koryta Wieprzy i jej równi zalewowej w okresie subatlantyckim w kontekście funkcjonowania wczesnośredniowiecznego grodziska we Wrześnicy [Studies on the palaeohydrological changes of the Wieprza River and its floodplain in the Subatlantic Period in the context of functioning of the early medieval fortified site in Wrześnica], Acta Archaeologica Pomoranica, 1, Szczecin, 185-194.
6. Florek, W. (1991), Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza [Postglacial development of the river valleys in the middle part of the northern slope of the Pomerania], Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.
7. Florek, W., Kaczmarzyk, J. (2007), Współczesne formy i osady wezbraniowe Wieprzy na odcinku Staniewice – Kowalewice [Contemporary alluvial forms and sediments of the Wieprza River (Northern Poland) at the Staniewice-Kowalewice section], in R. Sołtysik (ed.), Systemy dolinne i ich funkcjonowanie [The Valley systems and their functioning], Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Akademia Świętokrzyska, No. 16, Kielce, 205-213.
8. Florek, W., Nadaczna, E. (1986), Zmiany biegu Parsęty i Wieprzy w ciągu ostatnich dwustu lat w świetle analizy materiałów kartograficznych [Changes in the course of the Parsęta and Wieprza rivers, Northern Pomerania (Poland), in the last 200 years in the light of cartographic material analysis], Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, 36A, 33-52.
9. Kaczmarzyk, J. (2004), Holoceńska paleohydrologia środkowej Wieprzy w świetle cech sedymentologicznych osadów korytowych [Paleohydrology of the Middle Wieprza River in Holocene in the light of features of particle-size parameters of its channel sediments], Prace Geograficzne 200, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN: 119-145.
10. Miall, A. D. (1978), Lithofacies types and vertical profile models in braided river deposits: a summary, in A.D. Miall (ed.), Fluvial sedimentology, Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoire, 5, 597-604.
11. Miall, A.D. (1985), Architectural-element analysis: a new method of facies analysis applied to fluvial deposits, Earth-Science Reviews 22, Amsterdam: 261-308.
12. Mycielska-Dowgiałło, E. (1995), Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna [Selected textural features of deposits and their interpretation value], in E. Mycielska-Dowgiałło, J. Rutkowski (eds.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników [Research studies of Quaternary sediments. Some methods and interpretation of the results], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 29-105.
13. Rączkowski, W., Sikorski, A. (1996), Datowanie grodziska wczesnośredniowiecznego we Wrześnicy, gmina Sławno, stanowisko 7 [The dating of the Early Medieval fortified settlement at Wrześnica, the Sławno commune, site 7], Geochronometria 14: 169-181.
14. Rocznik Hydrologiczny Wód Powierzchniowych. Dorzecze Odry i rzek Przymorza pomiędzy Odrą i Wisłą, rok 1983 (i starsze) [Hydrological Yearbook of Surface Waters. The Odra River's catchment as well as the catchments of the rivers lying between the Odra and the Vistula Rivers, as of 1983 (and earlier)], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.
15. Szmańda, J. (2006), Rytmika powodziowa w aluwiach pozakorytowych Wisły, Drwęcy i Tążyny [Flood occurrence rhytmicity in the flood alluvia of the Vistula, Drwęca and Tążyna rivers], in: 55 Zjazd PTG, Toruń. Przewodnik sesji terenowej [55th Congress of the Polish Geological Society. Field study guidebook], Toruń, 266-270.
16. Zieliński, T. (1995), Kod litofacjalny i litogenetyczny – konstrukcja i zastosowanie [Lithofacies and genetic codes: construction and application], in E. Mycielska- Dowgiałło, J. Rutkowski (eds.), Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników [Research studies of the Quaternary sediments. Some methods and interpretation of the results], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 220-234.
17. Zieliński, T. (1998), Litofacjalna identyfikacja osadów rzecznych [Lithofacial identification of alluvial sediments)], in E. Mycielska-Dowgiałło (ed.), Struktury sedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna [Sedimentological and postsedimentological structures in Quaternary sediments and their value for interpretation], Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 195-257.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

83

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

13

Strona końc.:

24

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2010.1.2 ; oai:rcin.org.pl:1927

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji