Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Lwowska wyprawa króla Stanisława Leszczyńskiego w 1709 roku (czy zamierzano iść na pomoc Karolowi XII na Ukrainę?)

Twórca:

Dygdała, Jerzy (1945– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 4 (2019)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszczenie w jęz. angielskim. Abstrakt w jęz. angielskim i polskim ; s. 657-687

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł omawia szerzej nieznany epizod pobytu króla Stanisława Leszczyńskiego we Lwowie w 1709 r. Wiązał się on z wydarzeniami wielkiej wojny północnej i próbą przyjścia z pomocą szwedzkiemu królowi Karolowi XII, prowadzącemu wówczas wojnę z Rosją. Siły króla Stanisława i wspomagającego go korpusu szwedzkiego okazały się za słabe, by wypełnić to zadanie. Zresztą dowódcy szwedzcy zdawali sobie z tego sprawę i wyraźnie opóźniali marsz swych oddziałów w kierunku Ukrainy.

Bibliografia:

Achremczyk Stanisław, Stanisław Leszczyński w Prusach Królewskich i w Prusach Książęcych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2006, 1, s. 69–87.
Chodyniecki Ignacy, Historja stołecznego Królestw Galicyi i Lodomerii miasta Lwowa, Wyd. Karol Wild, Lwów 1865 [wyd. 2].
Ciesielski Tomasz, Kariera wojskowa Jana Kazimierza Sapiehy, w: Wielkie rody dawnej Rzeczypospolitej XVI–XIX wieku, t. 1: Sapiehowie, red. Tomasz Ciesielski, Mariusz Sawicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 333–371.
Ciesielski Tomasz, Ostatnie tryumfy bitewne oręża Wielkiego Księstwa Litewskiego – bitwy pod Lachowcami i Nakwaszą, w: Vaennyȃ tryumfy epohi Vȃlìkaga Knȃstva Lìtoŭskaga. Zbornìk navukovyh artykulaŭ, red. M.N. Gal’pȃrovìč, Mir 2017, s. 249–270.
Cieślak Edmund, Stanisław Leszczyński, Ossolineum, Wrocław 1994.
Dygdała Jerzy, Leszczyński w Saksonii, „Mówią Wieki” 2008, 11, s. 41–44.
Dygdała Jerzy, Wizyta króla Stanisława Leszczyńskiego w Wilnie w dniach 22–29 marca 1708 roku, w: Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Piotr Guzowski, Marzena Liedke, Krzysztof Boroda, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2018, s. 119–131.
Dygdała Jerzy, Z Torunia do Wilna podróż króla Stanisława zimą 1708 roku, ZH 82, 2017, 2, s. 85–99.
Feldman Józef, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704–1709, PAU, Kraków 1925.
Feldman Józef, Stanisław Leszczyński, PIW, Warszawa 1984.
From Peter, Klęska pod Połtawą. Kampania Karola XII w Rosji w latach 1707–1709, Inforteditions, Zabrze 2010.
Gierowski Józef Andrzej, Nieznany list miłosny Stanisława Leszczyńskiego do Marianny Denhoffowej, w: Ludzie, kontakty, kultura XVI–XVIII w. Prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej, red. Jerzy Kowecki, Janusz Tazbir, Semper, Warszawa 1997, s. 167–169.
Gierowski Józef Andrzej, Stanisław Leszczyński w latach 1707–1709 w opiniach dyplomatów francuskich, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 36, 1981, s. 155–164.
Gierowski Józef Andrzej, W cieniu Ligi Północnej, Ossolineum, Wrocław 1971.
Grauers Sven, Stosunek szwedzkich i polskich sił zbrojnych podczas wielkiej wojny północnej, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 20, 1976, s. 122–151.
Herlitz Nils, Den polska frågan 1708–1709, „Karolinska Forbundets Årsbok” 1914, s. 151–173.
Hultman Johan D., O panowaniu Karola XII króla Szwecji, wyd. i przetłum. Wojciech Krawczuk, Eternum, Kraków 2015.
Jarochowski Kazimierz, Stanisław Leszczyński po Pułtawie, w: idem, Opowiadania i studia historyczne, serya nowa, C.F. Piotrowski i Sp., Poznań 1884, s. 225–273.
Jaworski Franciszek, Królowie polscy we Lwowie, nakł. Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa, Księgarnia Gubrynowicza i Syna, Lwów 1912.
Józefowicz Jan Tomasz, Lwów utrapiony in anno 1704 albo Dyjaryjusz wziętego Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII die 6 mensis Septembris anno 1704, wyd. Piotr Borek, Collegium Columbinum, Kraków 2003.
Kamiński Andrzej, Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim 1706–1709, Ossolineum, PAN, Wrocław 1969.
Karpowicz Mariusz, Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku, Ossolineum, Wrocław–Warszawa 1974.
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. 1: Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726, wyd. Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby, DiG, La Rama, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.
Krzemiński Jan Michał, Od Sasa do Sasa. Królewskie popasy w Malborku, z kroniki malborskiej rezydencji jezuitów, „Rocznik Gdański” 45, 1985, 1, s. 173–193.
Lewenhaupt Adam, Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar, t. 2, P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1921.
Nordberg Georges A., Histoire de Charles XII, roi de Suede, La Haye 1748.
Nowiny z r. 1706, 1707, 1708, 1709, wyd. Sadok Barącz, w: idem, Pamiętnik dziejów polskich. Z aktów urzędowych lwowskich i z rękopisów, nakł. Wojciecha Manieckiego, Lwów 1855.
[tzw. Otwinowski Erazm], Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696–1728, nakł. i dr. Józefa Czecha, Kraków 1849.
Pabich Łukasz, Bitwa pod Koniecpolem 21 listopada 1708, Inforteditions, Zabrze–Tarnowskie Góry 2014.
Perłakowski Adam, Plotki, sprzeczne informacje i gra pozorów. Działalność Stanisława Krosnowskiego, regimentarza Adama Mikołaja Sieniawskiego, hetmana wielkiego koronnego w latach 1707–1709, w: Historia na źródłach oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę urodzin, red. Andrzej Stroynowski, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2017, s. 259–278.
Popiołek Bożena, Lwów w czasach Augusta II, w: Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 4, red. Kazimierz Karolczak, Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2002, s. 93–104.
Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706–1709), t. 1: Wyprawy do Saksonii i Litwy w latach 1706–1708. Listy królewskich sekretarzy Samuela Kazimierza Szwykowskiego i Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy, wyd. Jerzy Dygdała, IH PAN, Warszawa 2018; t. 2: W wędrówkach po Polsce między Gdańskiem a Lwowem w latach 1708–1709. Listy królewskiego sekretarza Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy, wyd. Jerzy Dygdała, IH PAN, Warszawa 2019.
Rakowski Wawrzyniec Franciszek, Pamiętnik Wielkiej Wojny Północnej, wyd. Mirosław Nagielski, Marek Wagner, DiG, Warszawa 2002.
Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii. Wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie 25 kwietnia – 10 lipca 2005 roku, red. katalogu Zofia Jurkowlaniec, Arx Regia, Warszawa 2005.
Strobach Berndt, Der Hofjude Berend Lehmann, de Gruyter, Berlin–Boston 2018.
Szydelski Stefan, Konstanty Zieliński arcybiskup lwowski, nakł. Akademii Umiejętności, Kraków 1910.
Widacka Hanna, Z króla książę. Stanisław Leszczyński w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2006.
Wimmer Jan, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700–1717), Wydawnictwo MON, Warszawa 1956.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

126

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

657

Strona końc.:

687

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116524 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.4.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/126/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/4 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji