Object

Title: „Polka z przekonań i języka” : Aleksandra z Pogodinów Pietrowa (1815–1883), filantropka, patriotka, wydawczyni i redaktorka

Subtitle:

“A Polish Woman by Conviction and Language”: Aleksandra Pietrov née Pogodin (1815–1883), a Philanthropist, Patriot, Publisher, and Editor ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 43-64 ; Abstracts in English and Russian

Abstract:

The article presents the life and activity of Aleksandra Pietrov née Pogodin (1815–1883). It was an extremely difficult period for the Polish people in the Russian partition – a period of the awakening of national consciousness and increasing resistance against the Russian rule before the January Uprising, followed by severe post-uprising reprisals, persecutions and intensified Russification of the Polish nation. Although Petrov was Russian by origin, the wife of a high official of the tsarist administration, above all she was a true friend of the oppressed Polish nation, among whom she spent most of her life and devotedly worked inmany domains: charity, education, journalism, editorial and publishing, and even political one.

References:

Bar A., Duchińska Seweryna z Żochowskich 1 v. Pruszakowa, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 440–441.
Biblioteka Rzemieślnika Polskiego, http://karo.umk.pl/K_3.02/Exec/z2w_f.pl?kl=12910-1558522005&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=& lang=pl&bib=NUKAT&detail=5&pp=1&qt=F&si=0&pm=b&st1=stBiblioteka%20Rzemie%C5%9Blnika%20Polskiego&di=sBiblioteka%20Rzemie%C5%9Blnika%20Polskiego (dostęp: 22.05.2019).
Bieńkowski W., Libera Anna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 279–280.
Bratkowski S., Orłowski B., Miecznikowski Aleksander Mikołaj, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, s. 734–735.
Burkot S., Sabowski Władysław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 34, Wrocław–Warszawa– Kraków 1992–1993, s. 248–250.
Chimiak Ł., Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim (1863–1915). Szkic do portretu zbiorowego, Wrocław 1999.
Ciechanowska Z., Krajewski Aleksander Albert, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 15, Wrocław– Warszawa–Kraków 1970, s. 103–105.
Dąbkowski W., Matwiej Bezkiszkin i ostatnia faza powstania styczniowego w Opoczyńskiem, „Przegląd Historyczny” 68 (1977), nr 3, s. 471–485.
Deresz E., Pietkiewicz Antoni, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław 1981, s. 150–152.
Dereżyński M., Grajnert Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 535.
Djakow W., Miller I., Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a powstanie styczniowe, Wrocław– Warszawa–Kraków 1967.
Dziedzic L., Gubernator kielecki Konstanty Chlebnikow i jego wspomnienia z Kielc, „Studia Muzealno-Historyczne” 3 (2011), s. 183–204.
Giełżyński W., Prasa warszawska 1661–1914, Warszawa 1962.
Gospodarek T., Walka o kulturę narodową ludu na Śląsku (1815–1863), Wrocław 1968.
Gzella A.L., Ścisłowska Zofia, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 2, red. T. Radzik, A. Witusik, J. Ziółek, Lublin 1996, s. 275–276.
Janas M., Społeczno-edukacyjna działalność zgromadzenia sióstr felicjanek w Warszawie w latach 1854–1864, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” (2018), nr 1–2, s. 195–213.
Jarnecki M., Agaton Giller (1831–1887), Kalisz 2016.
Kaniowska-Lewańska I., Lewocka z Lipińskich Katarzyna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 17, Wrocław 1972, s. 254–255.
Kaniowska-Lewańska I., Stanisław Jachowicz. Życie, twórczość i działalność, Warszawa 1986.
Kawyn S., Korzeniowski Józef, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 14, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, s. 169–172.
Kieniewicz S., Hennel Adolf, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 394–395.
Konarska-Pabiniak B., Seweryna Duchińska – literatka i patriotka, „Notatki Płockie” 60 (2015), nr 2, s. 11–17.
Konarski S., Machczyńska Antonina, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa– Kraków 1973, s. 626–627.
Konarski S., Papłoński Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980, s. 175–177.
Król S., Cytadela Warszawska. X Pawilon – carskie więzienie polityczne (1833–1856), Warszawa 1969.
Kukulski J., Donacje paskiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987.
Kulczycka-Saloni J., Prasa podziemna powstania styczniowego, „Kwartalnik Prasoznawczy” 2 (1958), nr 3, s. 9–27.
Lato S., Oblicze ideowe tajnej prasy czerwonych, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1 (1962), s. 128–154.
Litmanowicz W., Giżycki J., Szachy od A do Z, t. 2, Warszawa 1987.
Łossowski P., Młynarski Z., Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym, Wrocław 1959.
Matysik R., Agaton Giller – redaktor „Czytelni Niedzielnej”, w: Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015.
Niebelski E., Śladami wielkiego szachisty, „Tygodnik Nadwiślański” 13 (1993), nr 33, s. 8. Niebelski E., W dobrach Ossolińskich. Klimontów i okolice, Klimontów 1999.
Pająk J.Z., Podziały terytorialne na terenie regionu świętokrzyskiego w okresie zaborów, „Między Wisłą a Pilicą” 14 (2013), s. 37–64.
Petrani A., Kasata klasztoru ss. Felicjanek w Warszawie w 1864 r. w świetle źródeł rosyjskich, „Nasza Przeszłość” 35 (1971), s. 153–162.
Petrozolin-Skowrońska B., Inteligencja Warszawy przed powstaniem styczniowym (portret zbiorowy reprezentacji), w: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, [t.] 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985, s. 33–98.
Powstanie styczniowe. Strażnica (1 lipca 1861 – 22 maja 1863), https://www.bn.org.pl/powstanie/index.php?url=straznica (dostęp: 24.05.2019).
Poznański K., Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831–1869. Lata zmagań i nadziei, t. 2: Szkoły rzemieślniczo-niedzielne, Warszawa 2001.
Ramotowska F., Warszawa Przedstyczniowa. Przebudzenie: „rewolucja moralna”, oprac. D. Lewandowska, M. Osiecka, Warszawa 2018.
Red., Heurich Jan Kacper, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 489–490.
Reychman J., Turowicz M., Gralewski (Grala, Gralak) Mateusz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 540–541.
Romankówna M., Gosselin Emilia, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław–Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 357.
Romankówna M., Sprawa entuzjastek, „Pamiętnik Literacki” 48 (1957), nr 2, s. 516–537.
Rudzka W., Chmurzyński Leon, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 344.
Rzadkowska H., Marian Langiewicz, Warszawa 1967.
Sandel J., Hirszel (Hirschel) Władysław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 531.
Skręt R., Siwiński Edward, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 621–623.
Skręt R., Skimborowiczowa z Sokołowskich Anna, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 38, Warszawa–Kraków 1997–1998, s. 162–163.
Sokoł K., Sosna A., Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce w latach 1815–1915, Moskwa 2005.
Stawiarska T., Helena Tarczyńska – nauczycielka, społecznica, późna „Entuzjastka” (1850–1935), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 66 (2018), nr 2, s. 207–224.
Szczerbiński J., Człowiek swoich czasów (Agaton Giller), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30 (1991), nr 3–4, s. 50–55.
Śliwowska W., Organizacja pomocy dla ofiar represji postyczniowych, „Przegląd Historyczny” 82 (1991), z. 1, s. 93–105.
Tomaszewski E., Kucz Karol, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 66–68.
Tomaszewski E., Prasa Królestwa Polskiego i ziem litewsko-ruskich okresu międzypowstaniowego (1832–1864), w: Prasa polska w latach 1661–1864, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 110–198.
Wawrzykowska-Wierciochowa D., Rosyjskie przyjaciółki narodu polskiego w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 16/17 (1956), nr 3–4, s. 116–156.
Wawrzykowska-Wierciochowa D., Z umiłowania. Opowieść biograficzna o Wandzie z Wolskich Umińskiej (1841–1926), Lublin 1973.
Werner M., O. Honorat Koźmiński kapucyn 1829–1916, Warszawa 1972.
Zahorska J., Frankowski Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 93.
Zawadzki H.S., Józef Bogdan Wagner. Dyrektor tajnych drukarń Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, Toruń 1987.
Александр Петров, http://xn--80aaa5asd7agcy5a.xn--p1ai/Bases/Enz/P/PETROV_A/informacija.pdf (dostęp: 27.05.2019).
Берг Н.[В.], Петров в плену у польских инсургентов, „Шахматы в СССР” (1988), № 5, s. 28–29.
Герб баронов Истровых, https://gerbovnik.ru/arms/5839.html (dostęp: 23.06.2019).
Леонидов М.С., Погодин, Василий Васильевич, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/Погодин (dostęp: 16.05.2019).
Линдер И.М., А.Д. Петров. Пeрвый русский шахматный мастер, Москва 1952.
Нудельман Д.М., Александр Петров. Человек и шахматный мастер, „Художественный вестник. Годовой Российский Историко-Искусствоведческий Журнал Для Любителей Старины” (2018), № 5, s. 5–40.
Нудельман Д.М., Краткая история родословной Петрова Александра Дмитриевича, s. 17–26, https://studylib.ru/doc/453359/podvigi-slavnyh-predkov--2012(dostęp: 26.05.2019).
Нудельман Д.М., Псковские корни шахматиста А. Д. Петрова (в продолжение разговора), „Псков” (2014), № 41, s. 98–101.
Нудельман Д.М., Поправки к биографии. К 215-летию со дня рождения А.Д. Петрова „64-Шахматное обозрение” (2014), № 1, s. 74–75.
Свиридова С.Л., Псковские корни шахматиста А.Д. Петрова, „Псков” (2012), № 36, s. 115–123.
Сокол К., Монументалные памятники Российской Империи. Каталог, Москва 2006.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

43

End page:

64

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116636 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information