Obiekt

Tytuł: Polityczno-etniczny aspekt kształtowania się wschodnich granic Republiki Białorusi w latach 1918–1924

Twórca:

Boridczenko, Stanisław

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Political and Ethnic Aspects of the Establishing of Eastern Borders of the Belarusian Republic in 1918–1924 ; Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 54 z. 2 (2019), Artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 129-149 : mapa ; Abstrakty w języku angielskim i rosyjskim.

Abstrakt:

W artykule omówiono historyczny kontekst problemów granicznych Białorusi w latach 1918–1924. Skoncentrowano się głównie na źródłach archiwalnych opisujących debaty wewnątrz partii, które uwarunkowywały zmiany na mapie politycznej. Temat taki podjęto, gdyż w polskojęzycznej literaturze problematyka wymiany ziem między Białorusią a Rosją w latach dwudziestych XX w. została opisana w sposób ogólny, lekceważąc obecnie dostępne źródła i bez uwzględnienia czynników o charakterze etnicznym.

Bibliografia:

Ablamski P., Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polesia między dwiema wojnami, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 52 (2017). ; Borzęcki J., The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, New Haven 2008. ; Ciesielski S., Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji narodowej, w: Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, red. S. Ciesielski, Toruń 2003, s. 9–51. ; Gierowska-Kałłaur J., „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko-Grodzieńskiego, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 48 (2013), s. 44–73. ; Głogowska H., Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki, Białystok 1996. ; Kipel V., Kipel Z., Byelorussian Statehood. Reader and Bibliography, Michigan 1988. ; Marples D.R., Belarus. A Denationalized Nation, Abingdon 1999. ; Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010. ; Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa między Wschodem a Zachodem (1918–1919), „Studia Białorutenistyczne” 3 (2009), s. 63–101. ; Mironowicz E., Tokć, S., Radzik, R., Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Białystok 2005. ; Radzik R., Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000. ; Snyder T., The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999, Oxford 2003. ; Wróbel P., Kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej a Polska, Warszawa 1990. ; Басалай А., Развитие наций и их взаимоотношений в СССР, Москва 1998. ; Белявина В.Н., Беларусь в годы Первой мировой войны, Минск 2013. ; Борисёнок Ю.А., Белорусско-российское пограничье в 1918‒1944 годах, „Вопросы истории” (2004), nr 12. ; Брыгадзін П.І., Ладысеў У.Ф., Беларусь паміж Усходам і Захадам. Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.). Мiнск 2003. ; Волкава В.B., Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны (кастрычнік 1915 г. – люты 1918 г.), „Беларускi Гiстарычны Часопiс” (2017), № 10. ; Волкава B.B., Пашпартная сістэма зоны Обер Ост у гады Першай сусветнай вайны, „Беларускі гістарычны часопіс” (2015), № 3. ; Гринблат М.Я., Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории, Москва 1968. ; Коршук У.К., Платонаў Р.П., Раманоўскі I.Ф., Фалей Я.С., Беларусiзацыя. 1920-я гады. Дакументы і матэрыялы, Минск 2001. ; Лазько Р.Р., Кротаў А.М., Мязга М.М., Беларусь у еўрапейскай палітыцы, 1918–1925 гг. Нарысы, Гомель 2003. ; Требов О.В., Как большевики делили гомельскую губернию между Россией и Белоруссией, „Родина” (2003), № 8. ; Хомич С., Территория и государственные границы Беларуси в ХХ веке. От незавершенной этнической самоидентификации и внешнеполитического произвола к современному status quo, Минск 2011. ; Ціхаміраў А.В., Беларусь у сістэме міжнародных адносін перыяду пасляваеннага ўладкавання Еўропы і польска-савецкай вайны (1918–1921гг.), Мінск 2003. ; Штыхов Г.В., Археолагі дапаўняюць летапісцаў, Мiнск 2009.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

54

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

149

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116640 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.2.05

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/54/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/54/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji