Object structure
Title:

A Life in Archaeology and the Specificity of Archaeological Research. Encounters with Stanisław Tabaczyński

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 50: 2012 (2019)

Creator:

Cyngot, Dorota ; Zalewska, Anna

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archaeological theory and practice ; archaeological research ; archaeology in Poland ; stratigraphy ; sociology of the past ; polysemantization of culture ; contemporary archaeology

References:

Bloch, M. 1960. Pochwała historii czyli o zawodzie historyka [Apologie pour l’Histoire ou Métier d’Historien / The historian’s craft, Manchester 1954]. Warszawa.
Cyngot, D. and Zalewska, A. 2015. O kluczowych dla archeologii zagadnieniach i terminach. W dialogu ze Stanisławem Tabaczyńskim. Archeologia Polski LX: 207–227.
Cyngot, D. and Zalewska, A. 2016. Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego. Eleonora Tabaczyńska in memoriam. 1931–2015. Archeologia Polski LXI: 307–358.
Gieysztor, A. 1954. Niektóre potrzeby badań nad materialnymi warunkami bytu we wcześniejszym średniowieczu polskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej II (4): 599–618.
Harris, E.C. 1989. Zasady stratygrafii archeologicznej. Tłum. Z. Kobyliński. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B. Warszawa.
Hensel, W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy. Przegląd Wielkopolski 2: 193–206.
Hensel, W., Donato, G. and Tabaczyński, S. (eds) 1986. Teoria i praktyka badań archeologicznych. T. 1: Przesłanki metodologiczne. Wrocław.
Hensel, W. and Tabaczyński, S. 1978. Rewolucja neolityczna i jej znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej. Wrocław.
Hodder, I. 2012. Entangled. An archaeology of the relationships between humans and things. Malden and Chichester.
Kłoskowska, A. 1962. Rozumienie kultury w antropologii kulturowej i socjologii. Przegląd Socjologiczny 16: 7–34.
Kula, W. 1960. Przedmowa. In M. Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, 5–21. Warszawa.
Renfrew, C. and Bahn, P. 2002. Archeologia. Teorie, metody, praktyka [Archaeology. Theories, methods and practice, London: Thames & Hudson 1991]. Warszawa.
Rutkowski, J. 1946. Historia gospodarcza a historia kultury materialnej. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych VIII (2): 259–273.
Rutkowski, J. 1959. Historia kultury i próba systematyzacji jej zagadnień. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 7 (1): 3–61.
Sowina, U. 1994. Ferdynand Braudel a koncepcje historii kultury materialnej. Dyskusja w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa, 7 grudnia 1993 r., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XLII (1994, 2): 153–158.
Tabaczyński, S. 1958. Z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami srebrnymi Wielkopolski. Warszawa–Wrocław.
Tabaczyński, S. 1962. En Pologne médiévale: l'archéologie au service de l'histoire. 2. Les fonctions pécuniaires des trésors. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 17(2): 223–238.
Tabaczyński, S. 1970. Neolit środkowoeuropejski. Podstawy gospodarcze. Wrocław.
Tabaczyński, S. 1972. Gesellschaftsordnung und Güteraustausch im Neolithikum Mitteleuropas. Neolitische Studien I, mit Beiträgen von L.S. Klejn und S. Tabaczyński. Berlin.
Tabaczyński, S. 1987. Archeologia średniowieczna. Problemy. Źródła. Metody. Cele badawcze. Wrocław.
Tabaczyński, S. 1993. Kultura i jej rzeczowe korelaty. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XLI (1993, 1): 5–21.
Tabaczyński, S. (ed.) 2000. Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa. Warszawa.
Tabaczyński, S. 2007. Polish archaeology in my lifetime. Antiquity 91(314): 1074–1082.
Tabaczyński, S. 2010. Processes of polysemantisation of culture and their fossil correlates. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, 13–25. Biskupin–Wrocław.
Tabaczyński, S. 2012. Szkoła „Annales”, la „Nouvelle Histoire” i archeologia polska. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, 117–136. Poznań.
Tabaczyński, S. 2012. Kultura i kultury. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, 571–604. Poznań.
Tabaczyński, S. 2012. Socjologia pradziejów. Zarys problematyki. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, 732–769. Poznań.
Tabaczyński, S. 2013. L’École des Annales, La «Nouvelle Histoire» et l’archéologie polonaise. In B.Sz. Szmoniewski (ed.), Archéologie. Centre Polonaise des Sciences. Centre Scientifique à Paris, 10–32. Varsovie–Paris.
Tabaczyński, S. 2015. The ‘Annales’ School, ‘la nouvelle histoire’ and Polish Archaeology. In K. Kristiansen, L. Šmejda and J. Turek (eds), Paradigm Found. Archaeological Theory – Present, Past and Future. Essays in Honour of Evžen Neustupný, 108–123. Oxford.
Tabaczyński, S., Cyngot, D. and Zalewska, A. (eds) 2006. Special theme: Archaeology – Anthropology –History. Parallel tracks and divergences. Archaeologia Polona 44: 2006. Warszawa.
Tabaczyński, S., Marciniak, A., Cyngot, D. and Zalewska, A. (eds) 2012. Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań.
Tabaczyński, S. and Pleszczyńska, E. 1974. O teoretycznych podstawach archeologii. Archeologia Polski 19(1): 7–94.
Tabaczyński, S. and Zalewska, A. 2012. Ku istotnościowej koncepcji źródła archeologicznego. Uwagi na temat aktualnej kondycji myśli teoretycznej w badaniu przeszłości społecznej. Wprowadzenie. In S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot and A. Zalewska (eds), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, 17–28. Poznań.
Topolski, J. 1976. Methodology of history. Warszawa.
Topolski, J. 1980. Jana Rutkowskiego koncepcja historii kultury materialnej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 28 (4): 461–467.
Walicki, A. 1993. Zniewolony umysł po latach. Warszawa.
Walicki, A. 1996. Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii. Warszawa.
Zalewska, A.I. 2003. Recenzja pracy Archaeologies of Contemporary Past, Victor Buchli, Gavin Lucas red. (2001). Archeologia Polski 48(1–2): 252–275.
Zalewska, A.I. 2016. Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz. In Zalewska A.I. (ed.), Archeologia współczesności, 21–39. Warszawa.
Zalewska, A.I. 2017. Archaeology of the contemporaneous times and the power(lessness) of physical traces of the Great War in Poland. Ochrona Zabytków 2(271) LXX: 47–77.
Zalewska, A.I. 2019. Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX w. jako prowokacje do refleksji nad naturą związków przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. In H. Mik, W. Węglińska (eds), Materialne pozostałości konfliktów i zbrodni XX wieku w świetle najnowszych badań archeologicznych, 159–182. Gdańsk.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

50

Start page:

185

End page:

205

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: