Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim) = Application of RHS method in hydromorphological studies of a mountain river above and below a storage reservoir (as exemplified by Ropa River in the Beskid Niski Mts.

Twórca:

Kijowska, Małgorzata ; Wiejaczka, Łukasz

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 3 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Achrem E., Gierszewski P., 2007, Zbiornik Włocławski, Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz.
2. Adynkiewicz-Piragas M., 2006, Hydromorfologiczna ocena cieków wodnych w krajach Unii Europejskiej jako element wspierający ocenę ekologicznego stanu rzek zgodnie z wymogami ramowej dyrektywy wodnej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3.
3. Buffagni A., Erba S., Armanini. D., De Martini D., Somare S., 2004, Aspetti idromorfologici e carattere Lentico-lotico dei fiumi mediterranei: River Habitat Survey e descrittore LRD. Classificazione ecologica e carattere lentico-lotico in fiumi mediterranei, Quaderni Istituto Ricerca Acque, Roma, 122, s. 41–63.
4. CEN, 2003, Water quality – Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers, EN-14614.
5. Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., 2007, Biologiczna i hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie rzeki Mała Panew, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, Opole.
6. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
7. Hawley D., Raven P. J., Anstey K. L., Crisp S., Freeman D., Cullis J., 2002, Riverside Explorer: an educational application of River Habitat Survey information, Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Ecosystems, 12, 4, s. 457–469.
8. Gręplowska Z., Żołnacz J., 2006, Wstępna ocena metod waloryzacji morfologicznej rzek na przykładzie zlewni Raby, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, PAN, Oddział w Krakowie, s. 37–44.
9. Ilnicki P., 1995, Ekomorfologiczna waloryzacja cieków wodnych, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 38, 1, s. 5–7.
10. Ilnicki P., 2006, Terminologia stosowana w badaniach hydromorfologicznych rzek, Gospodarka Wodna, 3, s. 94–98.
11. Ilnicki P., Lewandowski P., 2008, Metody hydromorfologicznej oceny rzek stosowane w Europie przed i po ustanowieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej, Gospodarka Wodna, 10, s. 393–397.
12. Ilnicki P., Górecki K., Grzybkowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Sojka M., 2011, Badania hydromorfologii cieków nizinnych za pomocą metody MHR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, s. 97–112.
13. Jusik Sz., Szoszkiewicz K., 2009, Zastosowanie systemu River Habitat Survey (RHS) w ocenie warunków hydromorfologicznych wód płynących w Polsce, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 3, s. 106–110.
14. Kamykowska M., Kaszowski L., Krzemień K., 1999, River channel mapping instruction. Key to the river bed description, [w:] K. Krzemień (red.), River Channels – Pattern, Structure and Dynamics, Institute of Geography of the Jagiellonian University, Cracow, 104.
15. Lewandowski P., Olejnik M., Górecki K., 2006, Ekomorfologiczna waloryzacja Kanału Mosińskiego metodą terenową, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3.
16. Raven P.J., Holmes N.T.H., Naura M., Dawson F.H., 2000, Using river habitat survey for environmental assessment and catchment planning in the UK, Hydrobiologia, 422, Springer, s. 359–367.
17. Raven P.J., Holmes N.T.H., Scarlett P., Szoszkiewicz K., Ławniczak A., Dawson F.H, 2008, River habitat and macrophyte surveys in Poland. Results from 2003 and 2007, Environment Agency, 29.
18. Suchożebrski J., 2010, Ocena hydromorfologiczna rzek metodą RHS – problemy praktyczne, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 69, s. 333–340.
19. Szczerkowska-Majchrzak E., Grzybkowska M., 2008, Piętrzenia rzek i energia wodna: za i przeciw, Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych, 57, 3–4, s. 295–303.
20. Szoszkiewicz K., Leśny J., Staniszewski R., Mendyk D., 2004, Zróżnicowanie parametrów ekomorfologicznych w ocenie rzek niżowych metodą River Habitat Survey (RHS), Przegląd Naukowy, Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 30, s. 67–76.
21. Szoszkiewicz K., Staniszewski R., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T., 2005, Możliwości wykorzystania systemu River Habitat Survey w ocenie hydromorfologicznej rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej, [w:] Ecostatus. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce”, Łódź, 07–09.12.2005, Uniwersytet Łódzki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Łódź, s. 42–43.
22. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik Sz., Hryc-Jusik B., Raven P., Dawson F.H., 2007, Ocena hydromorfologiczna wód płynących (River Habitat Survey), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
23. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Giełczewski M., Stelmaszczyk M., 2009a, Zastosowanie metody River Habitat Survey do waloryzacji hydromorfologicznej i oceny skutków planowanych działań renaturyzacyjnych, Nauka Przyroda Technologie, 3, 3.
24. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik S., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven P., 2009b, Hydromorfologiczna ocena wód płynących, Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Warrington.
25. Szoszkiewicz K., Jusik S., Ławniczak A.E., Zgoła T., Szwabińska M., 2010, Zróżnicowanie makrofitów w różnych typach nizinnych rzek referencyjnych w Polsce, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 10, 3, s. 297–308.
26. Walker J., Diamond M., Naura M., 2002, The development of physical habitat objectives, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 12, 4, s. 381–390.
27. Wasilewicz M., Oglęcki P., 2006, Porównanie wybranych metod oceny stanu ekologicznego rzek na przykładzie badań środkowej Wkry, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4, 3.
28. Wiejaczka Ł., 2009, Wpływ zbiornika wodnego „Klimkówka” na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie Ropy, Stacja IGiPZ PAN, Szymbark, maszynopis.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

343

Strona końc.:

359

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:2643 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.3.3

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji