Obiekt

Tytuł: Innowacyjność w sferze usług = Innovation in services

Twórca:

Dominiak, Joanna

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 4 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

586 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Atuahene-Gima K., 1996, Differential potency of factors affecting innovation performance in manufacturing and services firms in Australia, Journal of Product Innovation Management, 13, s. 35–52. ; 2. Banachowicz E., 1998, Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją, Manager, 9, s. 17. ; 3. Banachowicz E., 2008, Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 313–326. ; 4. Barras R., 1986, Towards a theory of innovation in services, Research Policy, 15, 4, s. 161–173. ; 5. Barras R., 1990, Interactive innovation in financial and business services: The Vanguard of the service revolution, Research Policy, 19, 3, s. 215–237. ; 6. Bernardt Y., 2000, De innovativiteit van de Nederlandse dienstensector, EIM Business & Policy Research, Zoetermeer. ; 7. Brouwer E., 1997, Into Innovation: Determinants and Indicators, University of Amsterdam, Drukkerij Elinkwijk, Utrecht. ; 8. Clark C., 1940, The Conditions of Economic Progress, Macmillan, London. ; 9. Coombs R., Miles I., 2000, Innovation, measurement and services: the new problematique, [w:] J.S. Metcalfe, I. Miles (red.), Innovation Systems in the Service Economy, Measurement and Case Study Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston, s. 85–103. ; 10. Cooper R.G., de Brentani U., 1991, New industrial financial services: what distinguishes the winners, Journal of Product Innovation Management, 8, 2, s. 75–90. ; 11. Cyrek M., 2008, Poziom rozwoju sektora usług w Polsce w układzie międzywojewódzkim, [w:] A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Tom I, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 497, Ekonomiczne Problemy Usług, 20, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 239–245. ; 12. Daniels P.W., 1993, Services Industries in the World Economy, Blackwell, Oxford. ; 13. Daszkowska M., 1998, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 14. De Jong, J.P.J., Bruins, A.., Dolfsma, W., Meijaard, J., 2003, Innovation in Service Firms Explored: What, How and Why?, EIM Business & Policy Research, Zoetermeer. ; 15. Dominiak J. (red.), 2008, Przemiany w sferze usług w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 16. Drejer I., 2003, Identifying innovation in surveys of services: a Schumpeterian perspective, Research Policy, 33, 3, s. 551–562. ; 17. Fisher A.G.B., 1935, The Clash of Progress and Security, Macmillan, London. ; 18. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2005, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 19. Gadrey J., 1992, L’ Economie des services, La Decouverte, Paris. ; 20. Gallouj F., Weinstein O., 1997, Innovation in services, Research Policy, 26, 4–5, s. 537–556. ; 21. Hauknes J., 1998, Services in Innovation, Innovation in Services, SI4S Final Report, Studies in Technology, Innovation and Economic Policy (STEP) Group, Oslo. ; 22. Hertog P., 2000, Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation, International Journal of Innovation Management, 4, 4, s. 491–528. ; 23. Hill T.P., 1977, On goods and services, Review of Income and Wealth, 23, 4, s. 315–338. ; 24. Howells J.R.L., Tether B.S., 2004, Innovation in Services: Issues at Stake and Trends – A Report for the European Commission”, INNO-Studies 2001: Lot 3 (ENTR-C/2001), Brussels, www.archive.europeinnova.eu (portal Europe Innova, 12.04.2011). ; 25. Illeris S., 1996, The Service Economy. A Geographical Approach, John Wiley & Sons, Chichester-New York-Brisbane-Singapore. ; 26. Ilnicki D., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 11, Wrocław. ; 27. Jakubowicz E., 1993, Podstawy metodologiczne geografii usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. ; 28. Jakubowicz E., 2000, Rola usług „nowych” w przekształceniach systemu miast regionu dolnośląskiego, [w:] J. Słodczyk (red.), Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 177–186. ; 29. Kłos M., 2007, Outsourcing – koncepcja wzmocnienia konkurencyjności, [w:] T. Bernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 19–29. ; 30. Kuźnar A., 2008, Długofalowe tendencje wzrostu roli usług w handlu międzynarodowym, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 101–124. ; 31. Liberska B., 2008, Globalizacja a offshoring usług sektora IT, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 237–254. ; 32. Maleszyk E., 2009, Outsourcing i offshoring - swiatowe tendencje w polskim sektorze usług, [w:] B.Słomińska (red.), Usługi w Polsce 2006-2008, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 198-203. ; 33. Matusiak K.B. (red.), 2008, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. ; 34. Mielcarek P., 2008, Uwarunkowania zastosowania outsourcingu w działalności gospodarczej, [w:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 35. Miles I., 2000, Services innovation: coming of age in the knowledge-based economy’, International Journal of Innovation Management, 4, 4, s. 371–389. ; 36. Miles I., 2005, Innovation in services, [w:] J.Fagerberg, D. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, s. 433–458. ; 37. Niedzielski P., Rychlik K., Markiewicz J., 2008, Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług – nowe ścieżki rozwoju. Materiały IV Konferencji Naukowej z cyklu: Wiedza i Innowacje, Fundusze Unijne w rozwoju nauki i gospodarki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, http://www.instytut.info/IVkonf/referaty/Niedzielski.pdf (strona Instytutu Wiedzy i Innowacji, 12.04.2011). ; 38. Nowosielska E., 1994, Sfera usług w badaniach geograficznych: główne tendencje rozwojowe ostatniego dwudziestolecia i aktualne problemy badawcze, Zeszyty IGiPZ PAN, 22, Warszawa. ; 39. Nowosielska E., 2000, Sektor usług w aglomeracji warszawskiej 1992–1997: przemiany strukturalne i tendencje rozwoju, Dokumentacja Geograficzna, 17, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 40. OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data – Oslo Manual, 1992, 1997, 2005, OECD/Eurostat, Paris. ; 41. Oleński J., 2005, Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, www.e-administracja.org.pl/baza_wiedzy/, 10.04.2011. ; 42. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa (tłumaczenie OECD... Oslo Manual, 2005, OECD/Eurostat, Paris). ; 43. Promoting Innovation and Growth in Services, 2000, Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris. ; 44. Puślecki Z., 2008, Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 155–168. ; 45. Rogoziński K., 2000a, Usługi rynkowe, Wydawnictwo AE, Poznań. ; 46. Rogoziński K., 2000b, Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE, Poznań. ; 47. Rogoziński K., 2004, Innowacyjność i nowa taksonomia usług, Wiadomości Statystyczne, 4, 1, s. 43–55. ; 48. Rogoziński K. (red.), 2000, Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990–1999, Wydawnictwo AE, Poznań. ; 49. Rostropowicz P., 2002, Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usług, [w:] Materiały konferencji naukowej: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 26–28 IX 2002 r., Rzeszów, www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje (strona internetowa Uniwersytetu Rzeszowskiego, kwiecień 2011 r.). ; 50. Rybiński K., 2008, Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy i bariery rozwojowe, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług, outsourcing, offshoring i shared services centres, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 169–188. ; 51. Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa. ; 52. Sirilli G.,. Evangelista R ., 1998, Technological innovation in services and manufacturing; Results from an Italian study’, Research Policy, 27, 9, s. 881–899. ; 53. Tokarz A., 2009, Zasoby ludzkie jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstw usługowych, Materiały konferencji: Zarządzanie organizacjami usługowymi, Poznań http://www.uslugi.ue.poznan.pl/file/129_462938426.doc (12.04.2011). ; 54. Trocki M., 2001, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ; 55. Werner P., 2003, Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa. ; 56. Werwicki A., 1998, Zmiany paradygmatu geografii usług, Przegląd Geograficzny, 70, 3-4, s. 249–267. ; 57. Zimniewicz K., 2000, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Przegląd Geograficzny

Tom:

83

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

435

Strona końc.:

452

Format:

Rozmiar pliku 0,5 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:3492 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.4.1

Źródło:

kliknij tutaj, żeby przejść ; CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
Dominiak J. - Innowacyjność w sferze usług 2016-08-03

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji