RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku = From morphology via urban morphology through to the morphomark

Creator:

Pirveli, Marika

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 83 z. 4 (2011)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

586 s. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A Glossary of Urban Form, 1991, Historical Geography Research Series, 26/06/91, Urban Morphology Research Group, School of Geography, The University of Birmingham, Birmingham.
2. Boerefijn W., 2000, Designing the medieval new town, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 4, 2, s. 49–62.
3. Boudeville J. R., 1961, Les espaces économique. “Que sais-je?”, Presses Universitaires de France, Paris.
4. Cataldi G., Maffei G.L., Vaccaro P., 2002, Saverio Muratori and the Italian school of planning typology, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 6, 1, s. 3–20.
5. Conzen M.R.G., 1960a, The Plan Analysis of an English City Centre, Proceedings of the IGU Symposium in Urban Geography, Lund Studies in Geography, B, 24, Lund.
6. Conzen M.R.G., 1960b, Alnwick, Northumberland, A Study in Townplan Analysis, The Institute of British Geographers, 27, George Philip, London.
7. Conzen M.P., 2001, The study of urban form in the United States, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 5, 1, s. 3–14.
8. Corsini M.G., 1997, Residential building types in Italy before 1930, The significance of local typological processes, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 1, s. 34–48.
9. Dardel E., 1952, L’homme de la terre: nature de realite geographique, Presses Universitaires de France, Paris.
10. Dziewoński K., 1961, Elementy teorii regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 33, 4, s. 593–613.
11. Dziewoński K., 1962, Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, Czasopismo Geograficzne, 33, 4, s. 441–457.
12. Dziewoński K., 1967, Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, 39, 1, s. 33–50.
13. Ehlers E., 2011, City models in theory and practice: a cross-cultural perspective, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 2 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (2 IX 2011).
14. Einstein A., 1920, Relativity: The Special and General Theory, H. Holt and Company, New York za: Michio Kaku http://www.britannica.com/EBchecked/topic/181349/Albert-Einstein (22 IX 2011).
15. Einstein A., Infeld L., 1988, Ewolucja fizyki: rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów, Prószyński i S-ka, Warszawa.
16. Fehl G., 2011, Berlin and London: two cultures and two kinds of urban squares, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 2 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011).
17. Gądecki J., 2005, „Apator kocha Polonię” – o galeriach zewnętrznych w przestrzeni polskich miast, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta, Scholar, Warszawa. s. 314–323.
18. Gołka M., 2005, Przemiany polskiej ulicy, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta, Scholar, Warszawa. s. 159–168.
19. Hall E.T., 1959, The Silent Language, Doubleday. Garden City, New York.
20. Harvey D. W., 1973, Social Justice and the City, Arnold, London.
21. ISUF, International Seminar on Urban Form. Glossary, http://www.urbanform.org/glossary.html (22 IX 2011).
22. Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
23. Knox P., Pinch S., 2001, Urban morphology and the physical structure of cities, [w:] Urban Social Geography, Prentice-Hall, Harlow, s. 61–104.
24. Kopaliński W., 2000, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Bertelsmann Media, Warszawa.
25. Koter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, II, 55, Łódź.
26. Koter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Łódzki, Toruń-Łódź.
27. Koter M., Kulesza M., 2010, The study of urban form in Poland, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 1 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011).
28. Kropf K.S., 2001, Conceptions of change in the built environment, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 5, 1 s. 29–42.
29. Larkham P.J., 2011, Consolidated Urban Morphology reading list, Birmingham City University, UK. http://www.urbanform.org/bibliography.html (22 IX 2011).
30. Larkham P. J., Morton N., 2011, Drawing lines on maps: morphological regions and planning practices, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 2 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011).
31. Lin Y., Meulder B., Wang S., 2011, From village to metropolis: a case of morphological transformation in Guangzhou, China, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 1 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011).
32. Malinowski B., 1958, Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa.
33. Malinowski B., 1923 [2000], Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] B. Malinowski, Jednostka, społeczność, kultura, Dzieła, t. 8, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 317–369.
34. Miszewska B., 2010, Badanie morfologii miast w ośrodku wrocławskim; [w:] S. Ciok, P. Mikoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 133–145.
35. Obuchowski K., 1982, Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych, PWN, Warszawa.
36. Park R., 1926, The urban community as a spatial pattern and a moral order, [w:] E.W. Burgess (red.), The Urban Community, University of Chicago Press, Chicago, s. 3–18.
37. Pirveli M., 1999, Morfologia miast gruzińskich na tle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, maszynopis.
38. Pirveli M., 2000a, Miasto polskie – zmiany zachodzące w fizjonomii w latach 90-tych, Przestrzeń – Magazyn Planowania Przestrzennego, 11, 2, s. 23–29.
39. Pirveli M., 2000b, Podstawy teoretyczne urbanistyki socrealizmu, [w:] „Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany”. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 17–25.
40. Pirveli M., 2002a, Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej, Dialog, Warszawa.
41. Pirveli M., 2002b, Przemyślenia na temat badań morfologicznych formy urbanistycznej (osadniczej) w ujęciu włoskim i angielskim, Przestrzeń – Magazyn Planowania Przestrzennego, 16, 2, s. 20–25.
42. Pirveli M., 2005, Architektura mówi językiem symboli, [w:] B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Scholar, Warszawa, s. 95–103.
43. Pirveli M., 2006, Tożsamość kulturowa szczecinian – tezy badawcze, [w:] Cz. Koźmiński, M. Dutkowski, T. Radziejewska (red.), Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Środowisko przyrodnicze i problemy społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 194–200.
44. Pirveli M., 2008a, Miasto – przestrzeń semantyczna, Zapol, Szczecin.
45. Pirveli M., 2008b, Kultura a urbanizacja. Miasto bizantyjskie i muzułmańskie, Print Group, Szczecin.
46. Piszczek Z., (red.), 1983, Mała encyklopedia kultury antycznej, PWN, Warszawa.
47. Rego R.L., Meneguetti K.S., 2010, Planted towns and territorial organization: the morphology of a settlement process in Brazil, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 15, 1 http://www.urbanform.org/online_public/index.shtml (22 IX 2011).
48. Ritter C., 1852, Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie, Verlag von Dietrich Reimer, Berlin.
49. Rykiel Z., Pirveli M., 2005, Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne; ujęcie krytyczne, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1, ŁTN, Łódź-Toruń, s. 130–147.
50. Satoh S., 1996, The morphological transformation of Japanese castle-town cities, Urban Morphology. Journal of the ISUF, 1, s. 11–18.
51. Sawicka G., Pirveli M., 2005, Alternatywna morfologia przestrzeni zurbanizowanej, [w:] J. Adamowski (red.), Przestrzeń w języku i kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, UMCS, Lublin, s. 207–218.
52. Slater T.R., 1982, Urban genesis and medieval town planning in Warwickshire, [w:] T.R. Slater, P.J. Jarvis (red.), Field and Forest, GeoBooks, Norwich.
53. Suliborski A., 2004, Wnioski końcowe, [w:] A. Jackowski (red.), I Forum Geografów Polskich. Geografia u progu XXI wieku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 101–105.
54. Tomczak W., 1999, Inżynieria dusz, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
55. Tüan Y. F., 1975, Images and mental maps, Annals of the Association of American Geographers, 65, 2, s. 205–213.
56. Wallis A., 1967, Definicja miasta. Symbole, [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), 2001, Socjologia miasta. Wybór tekstów, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 67–83.
57. Whitehand J.W.R., red., 1981, The Urban Landscape: Historical Development and Management. Papers by M.G.R.Conzen, Institute of British Geographers, Special Edition, 13, London.
58. Whitehand J.W.R., Alauddin K., 1969, The town plans of Scotland: Some preliminary considerations, Scottish Geographical Magazine, 85, s. 109–121.
59. Xu Y., 2000, The Chinese City in Space and Time: The Development of Urban Form in Suzhou, University of Hawaii Press, Honolulu.
60. Znaniecki F., 1912, Humanizm i poznanie, Przegląd Filozoficzny, Warszawa.
61. Znaniecki F., 1975, Polityczne treści pojęcia Lebensraum oraz Grossraum, Przegląd Zachodni, 31, 1, 1–2, s. 117–137.
62. Znaniecki F., 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 89–119.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

83

Issue:

4

Start page:

507

End page:

529

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:3498 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2011.4.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information