RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nowe stanowiska gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum i gwiazdosza czarnogłowego Geastrum melanocephalum w Polsce ; New localities of Geastrum striatum and Geastrum melanocephalum in Poland

Creator:

Stokłosa, Natalia ; Wilbrandt, Barbara

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 126-128 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Dahlberg A., Mueller G.M. 2011. Applying IUCN red-listing criteria for assessing and reporting on the conservation status of fungal species. Fungal Ecology 4: 147–162.
Dörfelt H. 1985. Die Erdsterne: Geastraceae u. Astraeaceae. Die Neue Brehm-Bücherei, Wittenberg.
Fiedorowicz G. 2007. Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3–8 września 2007.
Fiedorowicz G. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone. W: Ławrynowicz M., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I. (red.). Polskie tradycje użytkowania grzybów oraz ich ochrony wkładem do europejskiego dziedzictwa kultury. Streszczenia referatów i posterów, Sekcja Mikologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Katedra Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 43.
Fiedorowicz G., Juszczyński K., Szłykowicz W. 2009. Grzyby wielkoowocnikowe kampusu akademickiego Kortowo w Olsztynie. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne: Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn–Krutyń, 10–12 września 2009: 37.
Figarski T., Słupek J. 2011. Nowe stanowisko gwiazdosza prążkowanego Geastrum striatum na terenie projektowanego użytku ekologicznego „Stawy kolmatacyjne na Borkach” w Radomiu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67 (4): 373–376.
Friedrich S. 2007. Preliminary research results of macromycetes of the Dendrological Garden in Przelewice. W: Popiela A., Porembski S., Wieczorek A. (red.). 1st International Symposium Flora, Vegetation and Lanscape of Pomerania. Szczecin, 6–8 września 2007: 14.
Friedrich S. 2011. New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland. Polish Journal of Environmental Studies 20 (3): 559–564.
IUCN. 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3. 1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK [ http://www.iucnredlist.org/documents/ redlist_cats_crit_en.pdf]; dostęp: 13.06.2014 r.
IUCN Standards and Petitions Subcommittee. 2010. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Version 8. 1. Prepared by the Standards and Petotoions Subcommittee in March 2010 [http://www.iucnredlist. org/documents/RedListGuidelines.pdf]; dostęp: 13.06.2014 r.
Jeppson M., Nilsson R.H., Larsson E. 2013. European earthstars in Geastraceae (Geastrales, Phallomycetidae) – a systematic approach using morphology and molecular sequence data. Systematic and Biodiversity 11 (4): 437–465.
Kasuya T., Hosaka K., Uno K., Kakishima M. 2012. Phylogenetic placement of Geastrum melanocephalum and polyphyly of Geastrum triplex. Mycoscience 53: 411–426.
Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi, wyd. 10. CAB International, Wallingford.
Kujawa A. 2003. Gwiazdosz prążkowany Geastrum striatum DC. w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59 (4): 86–89.
Kujawa A. 2005. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegląd Przyrodniczy 16 (3–4): 17–52.
Kujawa A. 2006. Stan i perspektywy rozwoju amatorskiego ruchu mikologicznego w Polsce. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.). Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski”. Kraków, 30–31 maja 2006. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN: 20–21.
Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3–4): 3–70.
Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21 (1): 8–53.
Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22 (1): 17–83.
Kujawa A., Gierczyk B. 2011b. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22 (4): 16–68.
Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23 (4): 3–59.
Kujawa A., Gierczyk B., Szczepkowski A., Karasiński D., Wołkowycki M., Wójtowski M. 2012. Ocena obecnego stanu zagrożenia gatunków z rodzaju Geastrum w Polsce. Acta Botanica Silesiaca 8: 5–42.
Lisiewska M. 2004. Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią (Seria B) 53: 7–27.
Łyczek M., Domian G. 2010. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Domian G., Ziarnek K. (red.). Księga Puszczy Bukowej. Tom I: Środowisko przyrodnicze. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin: 161–169.
Pawłowski B., Adamska E. 2008. Nowe najliczniejsze w Polsce stanowisko gwiazdy wieloporowatej Myriostoma coliforme (Dicks) Corda w Toruniu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (2): 70–76.
Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną. Dz.U. Nr 168, poz. 1765.
Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Dz.U. 2014, poz. 1408.
Rudnicka-Jezierska W. 1991. Flora Polska. Purchawkowate (Lycoperdales), Tęgoskórowe (Sclerodermatales), Pałeczkowate (Tulostomatales), Gniazdnicowate (Nidulariales), Sromotnikowe (Phallales), Osiakowe (Podoxales). W: Skirgiełło A. (red.). Grzyby (Mycota). Tom 23: Podstawczaki (Basidiomycetes). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 61–85.
Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Stasińska M. 2007. Nowe stanowisko gwiazdosza rudawego Geastrum rufescens Pers.: Pers. i włosogwiazda czarnogłowego Trichaster melanocephalus Czern. na Pomorzu Zachodnim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (2): 87–90.
Sunhede S. 1989. Geastraceae (Basidiomycotina): morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North European species. Synopsis Fungorum 1: 1–534.
Szczepkowski A. 2007. Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University. Acta Mycologica 42 (2): 179–186.
Ślusarczyk T. 2009. Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”. Przegląd Przyrodniczy 20 (1–2): 11–33.
Wojewoda W. 2000. New localities of rare and threatened species of Geastrum (Lycoperdales) in Poland. Acta Mycologica 35 (2): 145–151.
Wojewoda W. 2002. Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce. Arboretum Bolestraszyce 9: 15–39.
Wojewoda W. 2003. Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów podstawkowych Polski. W: Mirek Z. (red.). Różnorodność biologiczna Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 262–269, 660.
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.). Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 54–70.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

71

Issue:

2

Start page:

122

End page:

128

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125585

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

May 29, 2020

Number of object content downloads / hits:

24

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/156767

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information