Obiekt

Tytuł: Zarastanie polan reglowych w polskich Karpatach w świetle istniejących badań ; Overgrowing of montane glads in the Polish Carpathians in the light of the existing research

Twórca:

Tokarczyk, Natalia

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 254-255 ; ISSN 0009-6172

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bartoszek L., Haberska A., Szwagrzyk J. 1990. Zarastanie przez drzewa i krzewy polan Łazek Niżnii Ligarki w Pienińskim Parku Narodowym.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46 (6): 17–31.
Bodziarczyk J., Drajewicz R. 2006. Dynamika roślinności na opuszczonych polanach Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 54 (1):13–46.
Bodziarczyk J., Kucharzyk S., Różański W. 1992. Wtórna sukcesja roślinności leśnej na opuszczonych polanach kośnych w Pienińskim Parku Narodowym.Pieniny – Przyroda i Człowiek 2: 25–41.
Bodziarczyk J., Michalcewicz J., Szwagrzyk J. 1999.Secondary forest succession in abandoned glades of the Pieniny National Park. Polish Journal of Ecology 47: 175–189.
Bodziarczyk J., Siedlarczyk E., Widlak M. 2013.Wpływ zaburzenia na przebieg sukcesji wtórnej na polanie Ligarki w Pienińskim Parku Narodowym.W: Karwowski K. (red.). Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej „Badanianaukowe w Pieninach 2013”. IX Konferencjanaukowa „Natura 2000 – doświadczenia pienińskie”,7 listopada 2013 r., Spišská Stará Ves.
Bukowski M. 2009. Dynamika zarastania polan tatrzańskich.W: Guzik M. (red.). Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu TPN. Wyd.TPN, Zakopane: 15–32.
Bukowski M. 2013. Analiza procesu zarastania polan reglowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Praca magisterska. Wydz. Leśny UR, Kraków (mscr).
Ciurzycki W. 2004a. Struktura przestrzenna naturalnych odnowień świerkowych na górnoreglowych polanach popasterskich w Tatrach Polskich. Sylwan 7: 20–30.
Ciurzycki W. 2004b. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na dynamikę wkraczania świerka pospolitego na górnoreglowe polany popasterskie w Tatrach Polskich. Sylwan 9: 20–28.
Ciurzycki W. 2004c. Wtórna sukcesja lasu na polanach górskich wyłączonych z gospodarki pasterskiej. Sylwan 11: 59–66.
Ciurzycki W. 2005. Dynamika zarastania przez las górnoreglowych polan popasterskich w Tatrach Polskich. Sylwan 2: 35–41.
Dziewolski J. 1985. Zagadnienia wtórnej sukcesji lasu na polanach Tatrzańskiego Parku Narodowego.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 41 (3): 5–10.
Filipek J., Dąbrowska L. 1978. Sukcesyjne zmiany charakteru zbiorowisk łąkowych na polanach Babiogórskiego Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Ser. Rolnictwo 18: 87–97.
Flizak S. 1966. Polany w Gorcach i Beskidzie Wyspowym.Wierchy 35: 159–168.
Frączek M. 1997. Proces wtórnej sukcesji leśnej na łące Kurnikówka w Pienińskim Parku Narodowym.Przegląd Przyrodniczy 8 (1/2): 121–131.
Frączek M. 2006. Rola rozmnażania wegetatywnego osiki Populus tremula L. w procesie zarastania nieużytkowanych polan. Studia Naturae 54 (1):47–57.
Frączek M., Zborowska M. 2010. Wtórna sukcesja leśna na terenie dawnej wsi Świerzowa Ruskaw Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18: 112–128.
Grynia M. 1995. Wprowadzenie. W: Grynia M.(red.). Łąkarstwo. Wyd. AR, Poznań: 1–34.
Holeksa J., Szwagrzyk J. 2006. Zakres, tempo i mechanizmy zmian w przyrodzie terenów chronionychw Polsce – wprowadzenie. Studia Naturae 54 (1): 7–11.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym. Ochrona Przyrody 41: 77–118.
Korzeniak J. 1997. Historyczne i współczesne przemiany łąk reglowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53 (6): 17–27.
Kucharzyk S., Augustyn M. 2010. Trwałość polan reglowych w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 18: 45–58.
Kuchnicka E. 1998. Wtórna sukcesja roślin drzewiastych na wybranych polanach w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny – Przyroda i Człowiek 6: 19–26.
Lach J. 1975. Ewolucja i typologia krajobrazu Beskidu Niskiego z uwzględnieniem gospodarczej działalności człowieka. Prace Monograficzne WSP 153.
Łabno G. 2006. Ekologia. Słownik encyklopedyczny.Wydawnictwo Europa, Wrocław.
Michalik S. 1986. Pasterstwo a ochrona przyrody w parkach narodowych polskich Karpat. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 42 (4): 19–29.
Michalik S. 1990. Sukcesja roślinności na polanie reglowej w Gorczańskim Parku Narodowymw okresie 20 lat w wyniku zaprzestania wypasu. Prądnik 2: 137–148.
Mirek Z., Holeksa J. 2003. Sukcesja świerka Picea abies na polanach Tatr Polskich w zależnościod warunków fitocenotycznych. W: Brzeg A., Lisiewska M. (red.). Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia roślinności borowej: konferencja naukowa poświęcona pamięci profesora Teofila Wojterskiego. Wyd. Sorus, Poznań: 40–41.
Norman S.P., Taylor A.H. 2005. Pine forest expansion along a forest-meadow ecotone in northeastern California, USA. Forest Ecology and Management 215 (1–3): 51–68.
Ostapowicz K., Szablowska-Midor A. 2005. Wpływ działalności człowieka na zmiany zasięgu polan w masywie Babiej Góry. W: Ptaszycka-Jackowska D. (red.). Babia Góra, nasze wspólne dziedzictwo.Wyd. BgPN, Zawoja: 105–110.
Ruskule A., Nikodemus O., Kasparinska Z., Kasparinskis R., Brūmelis G. 2012. Patterns of afforestation on abandoned agriculture land in Latvia. Agroforestry Systems 85: 215–231.
Soja M. 2001. Rozwój ludnościowy a zmiany użytkowania ziemi w Beskidzie Niskim w XIX i XX wieku. Problemy Ekologii Krajobrazu 10: 686––691.
Szwagrzyk J. 1995. Teoria sukcesji ekologicznej na tle współczesnych badań: Przykłady z lasów Ameryki Północnej. Wiadomości Botaniczne 39: 71–80.
Szwagrzyk J. 2004. Sukcesja leśna na gruntach porolnych; stan obecny, prognozy i wątpliwości.Sylwan 4: 53–59.
Szwagrzyk J., Frączek M., Puszczałowski T., Sojda T. 2004. Secondary forest succession on abandoned farmland of the Beskid Niski range. Folia Forestalia Polonica. Ser. A – Forestry 46: 5–20.
Szweykowska A., Szweykowski J. (red.). 2003. Słownik botaniczny. Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Tkaczyk M., Tomusiak R. 2013. Określanie wieku młodych brzóz Betula pendula Roth rosnących na gruntach porolnych. Leśne Prace Badawcze74 (4): 357–363.
Tokarczyk N. 2012. Zmiany powierzchni górnoreglowych polan gorczańskich w latach 1954–2003. Prace Geograficzne UJ 128: 7–16.
Tokarczyk N. 2013. Renaturalizacja górnoreglowych polan gorczańskich. Sylwan 2: 113–121.
Tompalski P., Wężyk P. 2014. Analizy struktury 2D i 3D roślinności drzewiastej. W: Wężyk P. (red.). Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa: 234–241.
Wesołowska M. 2009. Zmiany roślinności łąkowej Tatr Zachodnich i ich przedpola w ciągu ostatniego półwiecza. W: Guzik M. (red.). Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu TPN. Wyd. TPN, Zakopane: 91–104.
Wężyk P. 2006. Przemiany środowiska przyrodniczego Gorców na przykładzie użytkowania polan w latach 1954–1997. Studia Naturae 54 (1): 201–211.
Wężyk P., Pyrkosz R. 1999. Użytkowanie polan w Gorcach na przestrzeni lat 1954–1997 na podstawie fotogrametrycznego opracowania zdjęć lotniczych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 9: 223–232.
Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W. 2000. Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1964–1994. Ochrona Przyrody 57: 19–40.
Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W., Marciszewska K.D., Żyliński M. 2002. Zmiany roślinności na wybranych halach tatrzańskich w ciągu 35 lat po wyłączeniu z wypasu owiec. W: Borowiec W., Kotarba A., Kownacki A., Krzan Z., Mirek Z. (red.). Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. TPN, PTPNoZ Oddz. Kraków, Kraków–Zakopane: 365–371.
Wolski J. 2007. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 214.
Zajdel G. 1997. Wstępne wyniki badań nad sukcesją wtórną sukcesji roślinności na terenie dawnej wsi Ciechania w Magurskim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 6: 139–146.
Zarzycki J. 1999. Ekologiczne podstawy kształtowania ekosystemów łąkowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 45.
Zarzycki J. 2006. Dynamika roślinności na wybranych polanach Pienińskiego Parku Narodowego w końcu XX wieku. Pieniny – Przyroda i Człowiek 9: 87–90.
Zarzycki J., Kaźmierczakowa R. 2006. Przemiany łąk świeżych i pastwisk w Pienińskim Parku Narodowym w ciągu ostatnich 35 lat XX wieku. Studia Naturae 54 (1): 275–304.
Zarzycki J., Korzeniak J. 2013. Łąki w polskich Karpatach – stan aktualny, zmiany i możliwości ich zachowania. Roczniki Bieszczadzkie 21: 18–34.
Zarzycki K., Korzeniak U. 1992. Roślinność łąkowa Pienin i jej przemiany w ostatnim sześćdziesięcioleciu. Pieniny – Przyroda i Człowiek 2: 5–12.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

71

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

243

Strona końc.:

256

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:125735

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-12-07

Data dodania obiektu:

2020-05-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/157074

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji