Obiekt

Tytuł: Europa Środkowa/ Europa Środkowo-Wschodnia z perspektywy historii wyobrażonej : między historią, geografią a literaturą

Twórca:

Stobiecki, Rafał (1962- )

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 52 z. 1 (2020)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 273-300 ; Streszczenie angielskie.

Abstrakt:

Cel artykułu stanowi przedstawienie historii Europy Środkowej/ Środkowo-Wschodniej z perspektywy historii wyobrażonej. Przedmiotem rozważań jest zakorzeniony w dyskursie publicznym, obejmującym różne teksty kultury, sposób mówienia i opowiadania o pewnym fenomenie, jakim była/ jest Europa Środkowa/ Środkowo-Wschodnia. Jako kategorie organizujące narrację przywołane zostały trzy pojęcia: geografii, historii i tożsamości. To one, zdaniem autora, składają się na swoistą triadę organizującą nasz sposób myślenia o Europie Środkowej/ Środkowo-Wschodniej.

Bibliografia:

Andruchowycz J., Atlas medytacja, w: Sarmackie krajobrazy. Głosy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski, red. M. Pollack, Wołowiec 2006, s. 15–36 ; Andruchowycz J., Stasiuk A., Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2018 (pierwodruk 2000) ; Bieszk J., Słowiańscy królowie Lechii, Warszawa 2015 ; Brix E., Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, tłum. A. Śliwa, Kraków 2012 ; Brzezińska A.M., Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz, Łódź 2018 ; Czyżewski K., Europa Środkowo-Wschodnia roku 1994, czyli jak być sobą, „Krasnogruda” 1994, nr 2–3 ; Dvornik F., The Making of Central and Eastern Europe, London 1949 ; Filipowicz M., Emigranci i Jankesi. O amerykańskich historykach Rosji, Lublin 2007 ; Franaszek A., Miłosz. Biografia, Kraków 2011 ; Gorizontow L., Rosyjska wizja Europy Środkowej: tradycje i dzisiejsza perspektywa, „Sensus Historiae” 2013, nr 4 ; Górska U., Europa Środkowa jako kategoria artystyczna. Neuroza i wrażliwość, „Porównania” 2011, nr 8 ; Halecki O., Borderlands of Western Civilization. History of East Central Europe, New York 1952 ; Halecki O., Historia Europy – jej granice i podziały, tłum. J.M. Kłoczowski, Lublin 2002 ; Halecki O., Świat słowiański, Europa Wschodnia, Europa Środkowa, w: J. Cisek, Oskar Halecki. Historyk – Szermierz Wolności, Warszawa 2009, s. 208–214 ; Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. I–II, Lublin 2000 ; Historycy o historii, t. I, oprac. M.H. Serejski, Warszawa 1963 ; Hroch M., Małe narody Europy, tłum. G. Pańko, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003 ; Jančar D., Nowe lustro dla Europy Środkowej, w: idem, Terra incognita, tłum. J. Pomorska, Warszawa 1993, s. 72–91 ; Kiss C.G., Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice, Kraków 2009 ; Kłoczowski J., Europa Środkowo-Wschodnia w przestrzeni europejskiej, http://jazon.hist. uj.edu.pl/zjazd/materiały/kloczowski.pdf (dostęp: 17 XI 2019) ; Kłoczowski J., Wprowadzenie, w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. I–II, Lublin 2000, s. 7–20 ; Korek J., Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego, Lublin 2000 ; Kornat M., Historyk Europy Środkowo-Wschodniej. Oskar Halecki (1891–1973) w nauce i życiu Polski, w: Historik v proměnách doby aprostředi – 20. století, red. J. Hanuš, R. Vlček, Brno 2009, s. 305–338 ; Korolov G., „Dwie Europy Środkowe” Oskara Haleckiego w „cieniu imperializmów”, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 4 ; Kovács A., Horváth A., Vidra Z., The Ferry-Country between East and West. Debates on Modernity and Europe in Hungary, w: Europe, Nations and Modernity, red. A. Ichijo, London 2011, s. 158–182 ; Kowalczyk A.S., Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim, t. I–II, Warszawa 2014 ; Kukiel M., Uchodźstwo wojenne czy wielka emigracja, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1959, nr 287 ; Kundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5 ; Kundera M., Zasłona. Esej w sześciu częściach, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 2006 ; Łysiak-Rudnycki I., Ukraina między Wschodem a Zachodem, w: idem, Między historią a polityką, Wrocław 2012 (pierwodruk 1963), s. 27–36 ; Mękarski A., Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945–1989, Warszawa 2011 ; Miłosz C., O naszej Europie, „Kultura” (Paryż) 1986, nr 4. Miłosz C., Rodzinna Europa, Paryż 1989 ; Neumann I.B., Forgetting the Central Europe of the 1980s, w: Central Europe. Core or Periphery?, red. Ch. Lord, Copenhagen 2000, s. 207–218 ; Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2015 ; Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. I–III, Łódź–Warszawa 2012–2014 ; Parafianowicz H., Europa Środkowo-Wschodnia w amerykańskiej historiografii, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 6 ; Parfianowicz-Vertun W., Europa Środkowa w tekstach i działaniach. Polskie i czeskie dyskusje, Warszawa 2016 ; Pease N., Lessons Learned, Lessons Relearned. Piotr S. Wandycz on Recent East Central European History, „The Polish Review” 2013, t. LIII ; Podraza A., Co należy rozumieć pod pojęciem „Europa Środkowa” na przełomie XX i XXI wieku, w: Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa, red. J. Purchla, Kraków 2002, s. 1–14 ; Pomorski J., „Appeasement” jako ostrzeżenie. Rozważania o historiografii i polityce historycznej (Wokół „Pierwszej zdrady Zachodu” Andrzeja Nowaka), „Dzieje Najnowsze” 2017, nr 3 ; Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i oprac. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, tłum. Z. Choderny-Loew, P.O. Loew, Poznań 2000 ; Riabczuk M., Pokusa trzeciej drogi. Ukraina na rozdrożu cywilizacyjnym, „Tygiel Kultury” 2010, nr 10–12 ; Said E.W., Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005 (pierwodruk 1978) ; Schlögel, K., Środek leży na wschodzie. Europa w stadium przejściowym, tłum. A. Kopacki, Warszawa 2005 ; Skórczewski D., Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej, „Akcent” 2016, nr 4 ; Skórczewski D., Polska skolonizowana, Polska zorientalizowana. Teoria postkolonialna wobec innej Europy, „Porównania” 2009, t. VI ; Škrabec S., Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku, tłum. R. Sasor, Kraków 2013 ; Snyder T., Obca i niezrozumiała historia Europy Wschodniej, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 1 ; Sosnowska A., Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Warszawa 2004 ; Stasiuk A., W cieniu, w: Sarmackie krajobrazy. Głosy z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski, red. M. Pollack, Wołowiec 2006, s. 439–462 ; Stobiecki R., Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014 ; Stobiecki R., Klio za Wielką Wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Warszawa 2017 ; Stolarz A., „Nieznośny ciężar historii?” Dyskurs środkowoeuropejski od lat osiemdziesiątych do współczesności, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, z. 1 ; Sugar P.F., Treadgold D.W., Foreword, w: J. Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars. A History of East Central Europe, Seattle 1974, s. V–XII ; Szűcs J., Trzy Europy, tłum. J.M. Kłoczowski, Lublin 1995 ; Tazbir J., Polska przedmurzem Europy, Warszawa 2004 ; Todorova M., Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008 (pierwodruk 1997) ; Troebst S., Postkomunistyczne kultury pamięci w Europie Wschodniej. Stan, kategoryzacja, periodyzacja, Wrocław 2005 ; Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska, wstęp A. Michnik, Warszawa 2009 ; Wandycz P., Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza do współczesności, tłum. T. Wyrozumski, wyd. 2 uzup., Kraków 2003 ; Wandycz P., Odrodzenie narodowe i nacjonalizm (XIX–XX wiek), w: Historia Europy Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, t. II, Lublin 2000, s. 139–170 ; Wandycz P.S., The Treatment of East Central Europe in History Textbooks, „The American Slavic and East European Review” 1957, nr 4 ; Wierzbicki A., Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2009 ; Wolff L., Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford (Calif.) 1994 ; Woźniak M., Przeszłość jako przedmiot konstrukcji. O roli wyobraźni w badaniach historycznych, Lublin 2010 ; Wyrwa T., Posłannictwo historii czasu pogardy i zakłamania, Lublin 2004 ; Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną, Lublin 2010 ; Zaszkilniak L., Nacjonalizacja historii; państwo i historiografia we współczesnej Ukrainie, w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008, s. 27–34 ; Zaszkilniak L., Polska i Ukraina w Europie Środkowo-Wschodniej: spojrzenie z Ukrainy, „Sensus Historiae” 2013 nr 4 ; Życie to jednak strata jest. Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką, Warszawa– Wołowiec 2015 ; Żyliński L., Mitteleuropa (Europa Środkowa) i Międzymorze, w: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. III: Paralele, red. R. Traba, H.H. Hahn, współpr. M. Górny, K. Kończal, Warszawa 2012, s. 93–106

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

52

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

273

Strona końc.:

300

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:126877 ; 0419-8824 ; 10.12775/DN.2020.1.12

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/52/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/52/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji