RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przestrzenne aspekty suburbanizacji w wybranych gminach wiejskich Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego = Spatial aspects of suburbanization in selected rural communes of the Białystok Functional Urban Area

Creator:

Mrozik, Karol : Autor ORCID ; Waszczuk, Magdalena : Autor

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 55

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The main purpose of the paper is to identify and evaluate the phenomenon of suburbanization in terms of sustainable spatial development of selected rural communes within the Białystok Functional Urban Area. Depending on data availability, analysis covers the years 2004‒2016. Particular attention was drawn on the impact of this process on establishing spatial order. By employing 8 indicators, suburbanization rate was calculated for all rural communes comprising the Białystok Functional Urban Area. Further analyzes were carried out for two communes, i.e. Juchnowiec Kościelny and Dobrzyniewo Duże, characterized by the highest intensity of the suburbanization process. Detailed analyses have indicated that both communes do not fully use the tools for shaping the spatial order and sustainable development. This is confirmed by a very low planning coverage (approximately 8% in Juchnowiec Kościelny and less than 2% in Dobrzyniewo Duże), as well as a large number of administrative decisions issued. Moreover, high values of population absorptive capacity prove that in the process of planning spatial development, reasonable demographic conditions were not taken into consideration in examined communes.

References:

Bagiński E., 2001, Suburbanizacja - nieunikniona przyszłość osadnictwa?, Studia Miejskie, 3, s. 11-16.
Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
Feltynowski M., 2010, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 13, s. 111-121.
Gałka J., Warych-Juras A., 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, Studia Miejskie, 3, s. 139-146.
Harańczyk A., 2015, Procesy suburbanizacyjne w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym, Studia Miejskie, 18, s. 85-102.
Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Miasto - region - gospodarka w badaniach geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 75-110. https://doi.org/10.18778/8088-005-4.05
Hudzik I., 2005, Strefa podmiejska - zarys problemu, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1, s. 147-158.
Idczak P., Mrozik K., 2017, Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywania w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 47, s. 55-65. https://doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-05
Kajdanek K., 2011, Suburbanizacja w Polsce - pejzaż społeczno-przestrzenny, Przegląd Socjologiczny, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 60, s. 303-320.
Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 1, s. 214-281.
Majewska A., 2014, Suburbanizacja w strefie metropolitalnej Warszawy jako zagrożenie zrównoważonego rozwoju, Arkhitektura,, 7, Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, s. 142-147.
Mrozik K., 2013, Zmiany jakości życia mieszkańców w gminie wiejskiej podlegającej suburbanizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320, s. 91-101.
Mrozik K., Idczak P., 2015, Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 42, s. 183-194. https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-16
Mrozik K., Noskowiak A., 2018, Suburbanizacja a możliwość zrównoważonego rozwoju przestrzennego wybranych gmin wiejskich Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 1, s. 755-769.
Mrozik K., Wiśniewska A., 2013, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjnego Skórzewo, Rocznik Ochrona Środowiska, 15, s. 2126-2141.
Musiał-Malago M., 2014, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 12, s. 63-77. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1205
Parysek J.J., 2013, Rozwój zrównoważony miast w kontekście współczesnej polskiej urbanizacji: aspekty przestrzenne, Studia Miejskie, 9, s. 9-24.
Przesmycka N., 2012, Krajobraz kulturowy nowych suburbii Lublina, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 8, s. 93-103.
Szukalski P., 2015, Suburbanizacja obszarów wielkomiejskich w Polsce, Demografia i Gerontologia Społeczna - Biuletyn Informacyjny, 4.
Śleszyński P. (red.), 2012, Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego, IGiPZ PAN, Warszawa.
Tokajuk J., 2011, Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białegostoku, Przestrzeń i Forma, 15, s. 311-320.
Topczewska T., Maliszewski C., 2014, Suburbanizacja a jakość dokumentów planistycznych gmin - na przykładzie gmin podwarszawskich, Człowiek i Środowisko, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 38, 1, s. 23-43.
Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P., 2014, Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37, s. 303-313.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

55

Start page:

53

End page:

68

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,8 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:135355 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.55.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information