RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: U początków wczesnonowożytnej refleksji dotyczącej własności intelektualnej François Douaren: „De plagiariis et scriptorum alienorum compilatoribus [...] epistola” (1550)

Creator:

Pawlak, Wiesław

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Autolykos. Hasło w: P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk. J. Łanowski. Wyd. 3. Wrocław 1997, s. 51 (przeł. M. Bronarska).
2. T. Bieńkowski, Rola pisarza i literatury w świetle wypowiedzi z XVI i XVII wieku. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Red. J. Pelc. Wrocław 1972, s. 223-267.
3. S. Bonaventura, Commentaria in „Quatuor libros sententiarum” Magistri Petri Lombardi Proemium in librum primum sententiarum, Quaestiones proemii. W: Opera omnia. T. 1, cz. 1. Ad Claras Aquas Quaracchi 1882.
4. W. L. Bullock, The Precept of Plagiarism in the Cinquecento. „Modern Philology” t. 25 (1927/28).
click here to follow the link
5. Byoung Jo Choe, Geistiges Eigentum im römischen Recht? – Unter besonderer Berücksichtigung des Urheberrechts. „Seoul Law Journal” 2010, nr 2.
6. G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej. Poznań 1613.
7. J. K. Dachnowski, Dyjalog o cudownym narodzeniu Syna Bożego [...] ([Poznań?] 1621).
8. Desiderius Erasmus Roterodamus, Opera omnia emendatiora et auctiora. T. 4. Lugduni Batavorum 1703.
9. F. Douarenowi, bezprawne wykorzystanie niektórych pism Kalwina w dziele De sacris Ecclesiae ministeriis ac beneficiis libri VIII [...] Lutetiae 1551.
10. F. Duarenus, De plagiariis et scriptorum alienorum compilatoribus, aliisque rebus cognitu dignis Fran[cisci] Duareni iureconsulti ad Fran[ciscum] Balduinum iureconsultum epistola. W: Opera quae ad hunc diem edita sunt [...]. Parisiis 1550.
11. A. Fulińska, Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu. Wrocław 2000.
12. L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich. Od starożytności do II wojny światowej. Wrocław 2013. Na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42471/Rozwoj_idei_praw_autorskich.pdf (data dostępu: 15 XI 2019).
13. Ł. Górnicki, Rzecz o dobrodziejstwach z Seneki wzięta [...]. W: Pisma. Oprac. R. Pollak. T. 2. Warszawa 1961.
14. N. Hathaway, Compilatio: From Plagiarism to Compilling. „Viator” t. 20 (1989), s. 19-44.
click here to follow the link
15. C. Hesse, The Rise of Intellectual Property, 700 B.C.–A.D. 2000: An Idea in the Balance. „Daedalus” 2002, s. 26-45.
click here to follow the link
16. E. Holthöfer, Baudouin François. Hasło w: Juristen. Ein biografisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. M. Stolleis. München 2001, s. 68.
17. Homer, Odyseja. Przeł., oprac. J. Parandowski. Warszawa 1998.
18. M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa. Warszawa 2011.
19. H. Jaumann, Öffentlichkeit und Verlegenheit. Frühe Spuren eines Konzepts öffentlichen Kritik in der Theorie des „plagium extrajudiciale” von Jakob Thomasius 1673. „Scientia Poetica” t. 4 (2000), s. 62-82.
20. O. Jochen, Duaren François. Hasło w: Juristen. Ein biografisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. M. Stolleis. München 2001.
21. H. Kallweit, Kompilation. Hasło w: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. H. Fricke. T. 2. Berlin – New York 2000.
22. K. Kanzog, Plagiat. Hasło w: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Hrsg. J.-D. Müller. T. 3 2003.
23. Kompilacja. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000.
24. Kompilacja. Hasło w: Słownik języka polskiego PWN. Red. nauk. M. Szymczak. T. 1. Red. H. Szkiłądź [i in.]. Oprac. haseł H. Ambroziak-Więckowska [i in.]. Warszawa 1978.
25. B. Legras, La Sanction du plagiat littéraire en droit grec et hellénistique. W zb.: Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Hrsg. G. Thür, F. J. F. Nieto. Köln 2003.
26. Liryka starożytnej Grecji. Oprac. J. Danielewicz. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1984. (przeł. W. Appel). BN II 92.
27. G. Long, Plagium. Hasło w: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. Ed. W. Smith. London 1875.
28. H. Łopaciński, Przyczynek do historyi plagiatów w piśmiennictwie polskim. – Kto był autorem „Bylicy świętojańskiej”? „Pamiętnik Literacki” 1902, s.265-275, przypis 3.
29. H. Markiewicz, Z dziejów plagiatu w Polsce. W: Zabawy literackie. Kraków 1992.
30. R. Mazurkiewicz, Jeszcze jeden przyczynek do dziejów plagiatu w literaturze polskiej XVII wieku. „Ruch Literacki” 2008, z. 6, s. 591-600.
31. S. McGill, Plagiarism or Imitation? The Case of Abronius Silo in Seneca the Elder’s „Suasoriae” 2. 19–20. „Arethusa” t. 43 (2010).
click here to follow the link
32. S. McGill, Seneca the Elder on Plagiarizing Cicero’s „Verrines”. „Rhetorica” 2005, nr 4.
click here to follow the link
33. Medieval and Early Modern Autorship. Ed. G. Bolens, L. Erne. Tübingen 2011.
34. F. O. Menckenius [właśc. Mencke], Criticae literariae specimen primum, exhibens plagiariorum duas decades. „Miscellanea Lipsiensia Nova, ad Incrementum Scientiarum ab his, qui sunt in Colligendis Eruditorum Novis Actis Occupati per Partes Publicata” t. 2, cz. 2 1742.
35. T. Michałowska, Oryginalność. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. Red. T. Michałowska, przy współudz. B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998.
36. A. J. Minnis, Medieval Theory of Authorship: Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages. London 1984.
37. Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Przegląd historyczny. Warszawa 1983.
38. A. Nowicka-Jeżowa, Nurty humanistyczne w kulturze polskiej. Perspektywy historii idei. W zb.: Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Cz. 1: Paradygmaty, tradycje, profile historyczne. Red. nauk. ... Warszawa 2010.
39. Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki. Przeł., oprac. E. Wesołowska. Wrocław 2008. BN II 256.
40. M. B. Parkes, The Influence of the Concepts of „Ordinatio” and „Compilatio” on the Development of the Book. W zb.: Medieval Learning and Literature. Essays presented to Richard William Hunt. Ed. J. J. G. Alexander, M. T. Gibson. Oxford 1976.
41. G. W. Pigman III, Versions of Imitation in the Renaissance. „Renaissance Quarterly” 1980, nr 1, s. 10–11.
click here to follow the link
42. M. Pignata, François le Douaren et le „Tractatus de Plagiariis” („Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique” 2017, nr 37, s. 623-637.
43. Plagiat. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wrocław 2000.
44. Plagiat. Hasło w: Słownik języka polskiego PWN, t. 2, s. 682.
45. Pliniusz, Historia naturalna. Wybór. Przekł., koment., wstęp I. i T. Zawadzcy. Wrocław 1961. BN II 128.
46. G. Post, K. Giocarinis, R. Kay, The Medieval Heritage of a Humanistic Ideal: „Scientia Donum Dei Est, Unde Vendi Non Potest”. „Traditio” t. 11 (1955), s. 195-234.
click here to follow the link
47. Pseudo-Longinos, O górności, 13. W zb.: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. Przekł., wstęp, objaśn. T. Sinko. Wrocław 2006.
48. F. Roscalla, Storie di plagi e di plagiari. W zb.: L’autore e l’opera: attribuzioni, appropriazioni, apocrifi nella Grecia antica. A cura di F. Roscalla. Pisa 2006.
49. F. Sacchini, De ratione libros cum profectu legendi libellus [...]. Ingolstadii 1614.
50. K. Schickert, Der Schutz literarischer Urheberschaft im Rom der klassischen Antike. Tübingen 2005.
51. S. H. Selle, Open Content? Ancient Thinking of Copyright. „Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” t. 55 2008.
52. L. A. Seneca, De beneficiis libri VII. W: De beneficiis libri VII. – De clementia libri II. Ed. C. Hosius. Lipsiae 1900.
53. L. A. Seneka, O dobrodziejstwach. W: Pisma filozoficzne. T. 2. Przekł., wstęp, komentarze, indeks L. Joachimowicz. Wyd. 2. Warszawa 1965.
54. A. Sitkowa, O pisarstwie Józefa Wereszczyńskiego. Wybrane problemy. Katowice 2006.
55. J. Sokolski, „Rzecz zmyślona i z innych uczonych zebrana”. O średniowiecznych źródłach techniki pisarskiej Mikołaja Reja compilatio i ordinato. W zb.: Mikołaj Rej w pięćsetlecie urodzin. Studia literaturoznawcze. Red. J. Sokolski, M. Cieński, A. Kochan. Wrocław 2007, s. 76-84.
56. E. Stemplinger, Das Plagiat in der griechischen Literatur. Hildesheim – Zürich – New York 1990.
57. I. Thomasius, Dissertatio philosophica de plagio litterario. Lipsiae 1679. Wyd. 1: 1673.
58. K. Visky, Geistiges Eigentum der Verfasser im antiken Rom. „Archiv für Urheber- und Medienrecht” t. 106 (1987).
59. W. Vogt, Franciscus Duarenus, 1509–1559. Sein didaktisches Reformprogramm und seine Bedeutung für die Entwicklung der Zivilrechtsdogmatik. Stuttgart 1971.
60. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć. Przeł. K. Kumaniecki. Red. P. Biegański. Warszawa 1956.
61. Z. Wojtkowiak, Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski. Dwaj autorzy jednego dzieła. Poznań 2014.

Issue:

2

Start page:

66

End page:

81

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137115 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Aug 31, 2020

Number of object content hits:

103

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/170696

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information