Obiekt

Tytuł: Wokół „Zwierciadła kroniki litewskiej” Macieja Stryjkowskiego

Twórca:

Oszczęda, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2020

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2020)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. S. Baczewski, Heraldyka Wielkiego Księstwa Litewskiego i jej treści społeczno-ideowe w twórczości Bartłomieja Paprockiego. W: Socialnių tapatumų reprezentacijos: Lietuvos Didžosos Kunigaikštystės kultūroje. Vilnius 2010.
2. T. Bałuk-Ulewiczowa, Z dziejów zwierciadła władcy. W zb.: O senatorze doskonałym. Studia. Red. A. Stępkowsk i. Warszawa 2009, s. 35-79.
3. F. Bentkowski, Historia literatury polskiej [...]. T. 1. Warszawa–Wilno 1814.
4. A. Biedrzycka, Z. Wojtkowiak, Stryjkowski Maciej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 44. Warszawa 2006–2007, s. 536–541.
5. M. Bohonos, Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica XVI wieku. Wrocław 1965.
6. E. Brotuff, Genealogia und chronica des durchlauchten hochgebornen, königlichen und fürstlichen Hauses der Fürsten zu Anhalt [...] (Leipzigk 1556).
7. I. Chodynicki, Dykcjonarz uczonych Polaków [...]. T. 2. Lwów 1833.
8. M. Cytowska, Nowe uwagi o „Żywotach” Janickiego. W zb.: Europejskie związki literatury polskiej. Warszawa 1969, s. 77-88.
9. T. Dachtera, Konstanty Świdziński i jego zbiory. Przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich. „Biblioteka” nr 1 (10) (1997), s. 17-24.
10. Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku. Z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa oraz K. Korotajowa i W. Krajewski. Wrocław 1959.
11. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 29. Wyd. S. Estreicher. Kraków 1933.
12. F.M.S. [F. M. Sobieszczański], Stryjkowski Maciej. Hasło w: Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 24. Warszawa 1867, s. 245–246.
13. M. Gębarowicz, Z dziejów papiernictwa XVI–XVIII wieku. „Roczniki Biblioteczne” 1966, s. 1-83.
14. H. Grabes, The Mutable Glass. Mirror – Imagery in Titles and Texts of the Middle Ages and the English Renaissance. Cambridge 1982.
15. I.T. [I. Teresińska], Stryjkowski Maciej. Hasło w: Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Red. R. Loth. Red. działu T. Witczak. T. 4. Warszawa 2003, s. 166–167.
16. J. A. Jabłonowski, Museum Polonum [...]. Leopoli 1752.
17. J. Jurkiewicz, Tablice zamków inflanckich w dziełach Macieja Stryjkowskiego i Aleksandra Gwagnina. W zb.: Litwa w epoce Wazów. Red. W. Kriegseise n, A. Rachub a. Warszawa 2006, s. 376–380.
18. M. Karpluk, O języku Macieja Stryjkowskiego historyka i poety z drugiej połowy XVI wieku. Wrocław 1977.
19. A. Kochan, „Źwierciadło” Mikołaja Reja. Studium o utworze. Wrocław 2003.
20. Koło. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 10. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1976, s. 487.
21. S. Kowalow, Maciej Stryjkowski jako poprzednik Alberta Wijuka Kojałowicza: spojrzenie białoruskie. „Senoji Lietuvos Literatūra”. T. 27 (2009), s. 215-241.
22. R. Krzywy, Renesansowe poematy autobiograficzne Klemensa Janicjusza i Macieja Stryjkowskiego wobec wzorca owidiańskiego („Tristia” IV 10). W zb.: Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda. Red. nauk. B. Milewska-Waźbińska, przy współudz. J. Domańskiego. Warszawa 2006, s. 217-239.
23. M. Kuran, O wypowiedziach zalecających w polskich kronikach z XVI i początku XVII wieku. W zb.: Wypowiedzi zalecające w książce dawnej i współczesnej. Red. M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej. Katowice 2015, s. 71-115.
24. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 1. Warszawa 1851.
25. M. Malinowski, Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego. W: M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. Wyd. M. Malinowski. T. 1. Warszawa 1842.
26. M. Matwijów, Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 roku. „Rocznik Lwowski” 1995–1996.
27. J. Mączyński, Lexicon latino-polonicum ex optimis latinae linguae scriptoribus concinnatum [...]. Regiomonti 1564.
28. A. Michalewska, Świdziński Konstanty. Hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. T. 1. Warszawa 1972.
29. K. Niesiecki, Korona polska przy złotej wolności starożytnemi rycerstwa polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego klejnotami, najwyższemi honorami, heroicznym męstwem [...] ozdobiona [...]. T. 4. [Lwów 1743].
30. Nowa księga przysłów polskich. Red. J. Krzyżanowski. T. 3. Warszawa 1972.
31. R. Ocieczek, O listach dedykacyjnych twórców staropolskich. W: Studia o dawnej książce. Katowice 2002.
32. R. Ocieczek, Rama utworu i rama literacko-wydawnicza książki. W: Studia o dawnej książce. Katowice 2002.
33. B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, skąd herby rycerstwa sławnego Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Żmudzkiego i inszych państw do tego Królestwa należących książąt i panów początek swój mają. Kraków 1578.
34. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1584.
35. J. Radziszewska, Maciej Stryjkowski, historyk-poeta z epoki odrodzenia. Katowice 1978.
36. A. Sajkowski, Czytając Stryjkowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 4, s. 239–251.
37. F. M. Sobieszczański, Stryjkowski Maciej. Hasło w: Encyklopedia powszechna Orgelbrand a. T. 24. Warszawa 1867, s. 245–246.
38. Sz. Starowolski, Scriptorum Polonicorum Hecatontas seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Francoforti 1625.
39. Stryjkowski Maciej. Hasło w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie. T. 3. Oprac. zespół pod kier. R. Pollaka. Warszawa 1965, s. 297.
40. M. Stryjkowski, Goniec Cnoty. Kraków 1574.
41. M. Stryjkowski, Maciej Stryjkowski Osostevicius sam o sobie i przygodach swoich w zwiedzeniu rozmaitych krain świata. W: Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi [...]. Królewiec 1582.
42. M. Stryjkowski, Na herb Wielkiego Księstwa Litewskiego Pogonią [...]. [Łosk 1577].
43. M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego [...]. Oprac. J. Radziszewska. Warszawa 1978.
44. K. Szewczyk, Forma typograficzna „Biblii Brzeskiej” na tle druków szesnastowiecznych. „Tematy i Konteksty” nr 4 (2014), s. 54–66.
45. Tabula continet omnes reges Poloniae [...]. W: Monumenta Poloniae Historica. T. 3. Lwów 1878.
46. M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej. T. 7. Kraków 1845.
47. Z. Wojtkowiak, Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski – dwaj autorzy jednego dzieła. Poznań 2014.
48. Z. Wojtkowiak, Dziejopis w cieniu koryfeusza. „Lituano-Slavica Posnaniensia” t. 13 (2008).
49. Z. Wojtkowiak, Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko. Poznań 2010.
50. Z. Wojtkowiak, Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań 1990.
51. K. Zebrzydowski, Chronicon seu vera historiae tabula rerum polonicarum. Wyd., oprac. Z. Kowalska-Urbankowa, A. Kozłowska, Z. Pietrzyk. Kraków 1990.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

259

Strona końc.:

274

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:137129 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2020.2.19

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-08-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

12

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/170710

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji