Object

Title: Style odbioru polskiej powieści o Zagładzie. Wokół „Tworek” Marka Bieńczyka i „Fabryki muchołapek” Andrzeja Barta

Creator:

Tomczok, Marta

Date issued/created:

2019

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004.
2. R. Barthes, Le Degré zero de l’écriture. Paris 1953.
3. K. Bartoszyński, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze. Kraków 2004.
4. M. Bieńczyk, Rue des Écoles [o nich tutaj]. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2, s. 414-433.
5. K. Bojarska, Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. „Tworki” Marka Bieńczyka w kontekście kultury posttraumatycznej. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s. 89-106.
6. S. Buryła, Bez wyroku. „Więź” 2009, nr 10, s. 130-132.
7. S. Buryła, Wokół Zagłady. Szkice o literaturze Holokaustu. Kraków 2016.
8. R. Caillois, Siła powieści. Przekł., posł. T. Swoboda. Gdańsk 2008.
9. K. Chmielewska, Klęska powieści? Wybrane strategie pisania o Szoa. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. M. Głowiński [i in.]. Kraków 2005, s. 245-264.
10. K. Chmielewska, Literackość jako przeszkoda, Literackość jako możliwość wypowiedzenia. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. M. Głowiński [i in.]. Kraków 2005, s. 21-32.
11. K. Chmielewska, Ukryte założenia i aporie teorii recepcji. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4, s. 5-27.
12. K. Cieślik, Proces, którego nie było. „Polityka”, 28 XI 2009. Na stronie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/274600,1,recenzja-ksiazki-andrzej-bart-fabrykamucholapek.read (data dostępu: 14 X 2019).
13. A. Czachowska, „Dlaczego, psiakrew, polski?” „Twórczość” 1999, nr 12, s. 125-127.
14. P. Czapliński, Zagłada – niedokończona narracja polskiej nowoczesności. W zb.: Ślady obecności. Red. S. Buryła, A. Molisak. Kraków 2010, s. 337-381.
15. M. Czemarmazowicz, Podmiot literacki wobec doświadczenia (post)traumy. Reprezentacje Holokaustu w perspektywie postpamięci (na podstawie „Zagłady” Piotra Szewca, „Tworek” Marka Bieńczyka i „Każdy przyniósł, co miał najlepszego” Mieczysława Abramowicza. W zb.: Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji. Red. nauk. Ż. Nalewajk. Warszawa 2011, s. 40-62.
16. B. Dąbrowski, Postpamięć, zależność, trauma. W zb.: Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze. Red. R. Nycz. Kraków 2011, s. 257-270.
17. R. Franklin, A Thousand Darkness: Lies and Truth in Holocaust Fiction. Oxford 2011.
18. M. Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej. Prace wybrane Michała Głowińskiego. Red. R. Nycz. T. 3. Kraków 1998.
19. M. Głowiński, Wprowadzenie. W zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. M. Głowiński [i in.]. Kraków 2005, s. 7-20.
20. M. Górecka, Sprzedać duszę za złudę przetrwania. „Akcent” 2009, nr 3, s. 138-141.
21. L. Hutcheon, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. Przeł. J. Margański. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedm. R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 1998.
22. A. Izdebska, D. Szajnert, The Holocaust – Postmemory – Postmodern Novel: „The Flytrap Factory” by Andrzej Bart, „Tworki” by Marek Bieńczyk and „Skaza” by Magdalena Tulli. W zb.: The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures since 1989 / Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989. Red. R. Ibler. Stuttgart 2014.
23. F. Jameson, The Antinomies of Realism. London – New York 2013.
24. A. Jarmuszkiewicz, Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku. Kraków 2019.
25. A. Jarmuszkiewicz, Współczesne badania nad recepcją literacką w kontekście literatury światowej oraz pamięci kulturowej. W zb.: Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze. Red. A. Jastrzębska. Kraków 2014, s. 15-32.
26. H. Kinder, H.-D. Weber, Badania literaturoznawcze nad recepcją zorientowaną na działanie. Przeł. W. Bialik. W zb.: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Wybór, oprac., wstęp H. Orłowski. Warszawa 1986, s. 274-290.
27. J. Kowalska-Leder, rec.: A. Bart, Fabryka muchołapek. Warszawa 2010. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 6 (2010), s. 319-322.
28. B. Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea. Przeł. A. Ziębińska-Witek. Lublin 2006.
29. M. Leciński, „Likwidacja przewagi”. Praca żałoby i empatia w „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Teksty Drugie” 2001, nr 1, s. 156-166.
30. J. Leociak, O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 6 (2010), s. 9-19.
31. J.-F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm? Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedm. R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 1998.
32. J.-F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda. Przeł. M. Bieńczyk. „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3, s. 173-189.
33. A. Mach, Świadkowie świadectw. Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej. Warszawa–Toruń 2016.
34. P. Małochleb, Murarz buduje, a ja majaczę. „FA-art” 2009, nr 1/2, s. 49-51.
35. P. Marecki, (Po)tworek Derridy. „Studium” 1999, nr 6 / 2000, nr 1, s. 175-181.
36. B. McHale, Powieść postmodernistyczna. Przeł. M. Płaza. Kraków 2012.
37. T. Mizerkiewicz, Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Kraków 2013.
38. A. Morawiec, Holokaust i postmodernizm. O „Tworkach” Marka Bieńczyka. W: Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora. Łódź 2009.
39. J. Muchowski, Figury czasowości w „Tworkach” Marka Bieńczyka. „Teksty Drugie” 2006, nr 3, s. 135-147.
40. K. Nadana, U Pana Boga za piecem. „Res Publica Nowa” 1999, nr 7/8, s. 103-105.
41. D. Nowacki, Z niezgody na nieobecność. „Tygodnik Powszechny” 2008, nr 48, s. 36.
42. M. Orski, O Jurku-ogórku głodnym przeżyć. „Nowe Książki” 1999, nr 11, s. 47.
43. M. Orski, Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wrocław 2010.
44. E. Padoł, Język i mesjanizm: (post)konteksty a problematyka żydowska w „Tworkach” Marka Bieńczyka. W zb.: Polacy–Żydzi: kontakty kulturowe i literackie. Red. E. Prokop-Janiec. Kraków 2014.
45. W. Paźniewski, Trybunał Barta. „Przegląd Polityczny” 2009, nr 94, s. 154-158.
46. K. Pietrych, (Post)pamięć Holocaustu – (meta)tekst a etyka. „Fabryka muchołapek” Andrzeja Barta a „Byłam sekretarką Rumkowskiego” Elżbiety Cherezińskiej. W zb.: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009. Red. Z. Andres, J. Pasterski. T. 1. Rzeszów 2010, s. 203-225.
47. M. Płaza, Tekst doświadczenia, doświadczenie tekstu – narracje Marka Bieńczyka. W zb.: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra. Red. nauk. H. Gosk, A. Zieniewicz. Warszawa 2007, s. 219-239.
48. M. Polit, „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie. Warszawa 2012.
49. Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. na stronie: http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Lista_hase%C5%82 (data dostępu: 17 X 2019).
50. M. Robert, rec.: A. Bart, Fabryka muchołapek. Warszawa 2010. „Notes Wydawniczy” 2009, nr 1.
51. G. Romanowski, Proces bez wyroku. Powrót Rumkowskiego. „Kronika Miasta Łodzi” 2009, z. 2, s. 269-272.
52. A. H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003.
53. D. Szajnert, Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litzmannstadt Getto (rekonesans). Część druga. „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 6 (2015), s. 7-25.
click here to follow the link
54. K. Szczuka, Miłość w czasach Zagłady. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27, s. 14.
55. A. Ubertowska, Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holocaustu. Kraków 2007.
56. K. Uniłowski, Czym są fabulacje i dlaczego się je lekceważy? W: Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury. Katowice 2013.
57. S. Vice, Holocaust Fiction. New York – London 2000.
58. S. Vice, Textual Deceptions: False Memoirs and Literary Hoaxes in the Contemporary Era. Edinburgh 2014.
click here to follow the link
59. M. Witkowski, Majstersztyk. „Odra” 2000, nr 3, s. 124-125.
60. M. Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków 2007.

Issue:

4

Start page:

255

End page:

268

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137518 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.4.17

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 2, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171161

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information