RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wizerunek kobiety w amerykańskiej korespondencji Henryka Sienkiewicza

Creator:

Chomiuk, Aleksandra ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2019)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. O. Audouard, Podróż po Ameryce Północnej. Warszawa 1872. Na stronie: https://polona.pl/item/podroz-po-ameryce-polnocnej,MTE4OTUwNQ/2/#info:metadata (data dostępu: 5 IV 2019).
2. P. Bartley, Prostitution: Prevention and Reform in England, 1860–1914. London – New York 2000.
3. J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki. W zb.: Język a kultura. T. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Wrocław 1998, s. 63-83.
4. L. Bernstein, Sonia’s Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia. Berkeley 1995.
5. A. Budrewicz-Beratan, American Travel Books of Charles Dickens and Henryk Sienkiewicz. W zb.: Metamorphoses of Travel Writing: Across Theories, Genres. Centuries and Literary Tradition. Ed. G. Moroz, J. Sztachelska. Newcastle upon Tyne 2010.
6. T. Bujnicki, Pozytywista Sienkiewicz. Linie rozwojowe pisarstwa autora „Rodziny Połanieckich”. Kraków 2007.
7. T. Bujnicki, Sienkiewicz w „pozytywistycznym słoneczniku”. W zb.: Pozytywiści warszawscy „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria 1: Studia, rewizje, konteksty. Red. nauk., wstęp A. Janicka. Białystok 2015, s. 259-267.
8. M. Ciereszko, Popularna pornografia? O rodzajach pornografii funkcjonujących na ziemiach polskich na początku XX wieku i jej relacji z ówczesną kulturą popularną. „Kultura i Historia” 2016, nr 29. Na stronie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5720 (data dostępu: 10 II 2018).
9. J. Cleland, Pamiętniki Fanny Hill. Przeł. M. Sztycer. Warszawa 1989.
10. K. Dikkins (Ch. Dickens), Zarysy Ameryki. Warszawa 1844. Na stronie: https://polona.pl/item/zarysy-ameryki,OTAxMjIzNzg/#info:metadata (data dostępu: 5 IV 2019).
11. M. Dora, Ułomność (z) natury. Kobieta w dyskursie naukowym XIX wieku. „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” 2012, nr 2, s. 113-128.
12. M. Gloger, Sienkiewicz i Tocqueville. Studium ewolucji poglądów społeczno-politycznych Henryka Sienkiewicza. „Ruch Literacki” 2007, nr 1, s. 13-29.
13. G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa. Przeł. A. Landman. Warszawa 1969.
14. Ph. Howell, Prostitution and Racialised Sexuality: the Regulation of Prostitution in Britain and the British Empire before the Contagious Diseases Acts. „Environment and Planning D: Society and Space” 2000, z. 3.
click here to follow the link
15. http://victorianweb.org/authors/dickens/rogers/1.html (data dostępu: 5 II 2018).
16. http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/plintro.html (data dostępu: 5 II 2018).
17. E. Ihnatowicz, Miasto kryminalne? W zb.: Miasto, kultura, literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej. Red. J. Data. Gdańsk 1993, s. 113-124.
18. J. M. Kamiński, O prostytucji. Wyd. 2, znacznie powiększ. Warszawa 1875.
19. A. Kowalczykowa, Młodzi pozytywni – przecieranie dróg ku polskiej przyszłości. W zb.: Pozytywiści warszawscy „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Seria 1: Studia, rewizje, konteksty. Red. nauk., wstęp A. Janicka. Białystok 2015, s. 27-49.
20. N. Krzyżanowska, Kobiety w (polskiej) sferze publicznej. Toruń 2012.
21. C. Lombroso, G. Ferrero, Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka. Studia antropologiczne poprzedzone biologią i psychologią kobiety normalnej. Przeł. J. Szenhak. Warszawa 1895.
22. E. L. [E. Lubawski], „Pojęcia pani Aubray. Komedia w IV aktach” Alexandra Dumasa syna. Przeł. W. Umiastowski. „Biblioteka Warszawska” 1868, t. 3.
23. A. Maksimiuk, S. Pazura, Prohibita. Setka ksiąg zakazanych i pięćdziesiąt powodów ku temu. Warszawa 1993.
24. A. Mickiewicz, Dziady. Część II. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 3: Utwory dramatyczne. Warszawa 1955.
25. S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków. Warszawa 1982.
26. J. S. Mill, Poddaństwo kobiet. W: O rządzie reprezentatywnym. – Poddaństwo kobiet. Przekł. przejrz., wstęp J. Hołówka. Przeł. G. Czernicki, M. Chyżyńska. Kraków 1995.
27. Z. Najder, O „Listach z podróż do Ameryki” Henryka Sienkiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 1, s. 54-122.
28. K. Niedziałkowski, Nie tędy droga, Szanowne Panie! (Studium o emancypacji kobiet). Warszawa 1897. Na stronie: https://polona.pl/item/nie-tedy-droga-szanowne-panie-studyum-o-emancypacyi-kobiet,ODk3NTU2OTc/#info:metadata (data dostępu: 5 IV 2019).
29. B. Obsulewicz-Niewińska, „Nieobałamucona” wrażliwość. Pisarze okresu pozytywizmu o filantropii i miłosierdziu. Lublin 2008.
30. H. Parafianowicz, Ameryka i Amerykanie w świetle „Listów z podróży” Henryka Sienkiewicza. „Studia Podlaskie” T. 13 (2003), s. 5-22.
click here to follow the link
31. E. Prądzyński, O prawach kobiety. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1875. Na stronie: https://polona.pl/item/o-prawach-kobiety,ODg2MTgwOTc/193/#info:metadata (data dostępu: 5 IV 2019).
32. B. Prus, Kronika tygodniowa. „Kurier Warszawski” 1879, nr 268, z 17 (29) XI.
33. H. Sienkiewicz, List do M. i J. Szetkiewiczówien. W: Listy. T. 2, cz. 1. Oprac. wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 1996.
34. H. Sienkiewicz, Listy. T. 1, cz. 1. Red., wstęp, biogramy adresatów J. Krzyżanowski. Oprac., przypisy M. Bokszczanin. Konsult. M. Korniłowicz. Warszawa 1977.
35. H. Sienkiewicz, Listy. T. 5, cz. 2. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2009.
36. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki. T. 1. W: Dzieła. T. 41. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1950.
37. H. Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki. T. 2. W: Dzieła. T. 42. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1950.
38. H. Sienkiewicz, Listy z podróży i wycieczek. W: Dzieła. T. 44. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1950.
39. H. Sienkiewicz, Sprawy bieżące. W: Dzieła. T. 47. Red. J. Krzyżanowski. Warszawa 1950.
40. J. Sikorska-Kulesza, Zło tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku. Warszawa 2004.
41. Słownik języka polskiego [...] do podręcznego użytku. Wypracowany przez A. Zdanowicza [i in.]. Wyd. M. Orgelbrand. Cz. 2. Wilno 1861, s. 152. Na stronie: https://eswil.ijp.pan.pl/?str=otworz-slownik (data dostępu: 2 IV 2019).
42. Słownik języka polskiego. T. 4. Red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Warszawa 1908, s. 1027. Na stronie: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=237&from=publication (data dostępu: 2 IV 2019).
43. L. Sokół, Metafizyka płci: Strinberg, Weininger i Witkacy. „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 4, s. 3-15.
44. H. Spencer, O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym. Przeł. A. Peretiatkowicz. Wstęp, koment. R. Wroczyński. Warszawa 2002.
45. A. Szwarc, Krytyka kobiecości czy próżniaczego stylu życia? Stare i nowe wzorce życia codziennego kobiet w publicystyce i literaturze pięknej epoki pozytywizmu. W zb.: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 1997, s. 295-307.
46. A. Szwarc, Spory o granice pornografii – XIX i początek XX wieku. W zb.: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów. Red. A. Żarnowska, A. Szwarc. Warszawa 2006.
47. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce. Przeł. B. Janicka, M. Król. Warszawa 2005.
48. W. Tomasik, Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007.
49. O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Wiedeń 1903.
50. O. Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. Lipsk 1903.
51. O. Weininger, Płeć i charakter: rozbiór zasadniczy. Przeł. O. Ortwin. Łódź-Warszawa-Lwów 1911.
52. A. Wiślicki, Niezależność kobiety. „Przegląd Tygodniowy” 1866, nr 8. Na stronie: https://polona.pl/item/przeglad-tygodniowy-zycia-spolecznego-literatury-i-sztuki-r-1-nr-8-25-lutego-1866,NDkyNjQ2Mzk/2/#info:metadata (data dostępu: 5 IV 2019).
53. A. Żarnowska, Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery publicznej? Rola barier obyczajowych. „Rocznik Antropologii Historii” 2014, s. 279-290.

Issue:

2

Start page:

71

End page:

88

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:137752 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2019.2.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Sep 23, 2021

In our library since:

Sep 3, 2020

Number of object content hits:

97

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/171972

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information