RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Późnośredniowieczne testamenty z małopolskich miast górniczych

Creator:

Żurek, Dorota

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 1

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartoszewicz Agnieszka. 2012, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa
Cracovia artificum. 1988. Cracovia artificum: supplementa: teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433–1440, wyd. B. Przybyszewski, Wrocław
Fischer Stanisław. 1962. Dzieje bocheńskiej żupy solnej, Warszawa
Jíšová Kateřina. 2013. Późnośredniowieczne testamenty z ziem czeskich. Możliwości i ograniczenia badań, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 213–221
Kodeks. 1883. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej Św. Wacława, t. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków
Kubicki Rafał. 2010. Kultura materialna w testamentach elbląskich z XV–początku XVI w. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2, s. 197–210
Leszczyńska-Skrętowa Zofia. 1980. Bochnia, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 1, z. 1, Wrocław, s. 150–166
Liber Vetustissimus. 2017. Liber Vetustissimus Gorlicensis. Das älteste Görlitzer Stadtbuch. Najstarsza księga miejska zgorzelecka 1305–1416 (1423), cz. I, oprac. K. Fokt, Ch. Speer, M. Mikuła, Kraków
Majorossy Judit. 2013. Archiwa zmarłych. Administrowanie aktami ostatniej woli w miastach węgierskich późnego średniowiecza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 239–250
Manikowska Halina. 2002, Religijność miejska, [w:] Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa, s. 11–37
Materiały. 2014. Materiały do Kodeksu Dyplomatycznego Małopolski, t. V: 1461–1506, edycja elektroniczna, oprac. W. Bukowski, F. Sikora, J. Wroniszewski, red. W. Bukowski, współpr. J. Szyszka, Kraków
Mikuła Maciej. 2014. Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do k. XVI w.), „Z dziejów prawa”, t. 7 (15), s. 33–63
Molenda Danuta. 1991. Powstawanie miast górniczych w Europie Środkowej w XIII–XVIII w., [w:] Czas, przestrzeń, praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, s. 157–175
Możejko Beata. 2010. Rozrachunek z życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk
Mrozowski Krzysztof. 2010. Religijność mieszczan późnośredniowiecznej Warszawy w świetle najstarszych zachowanych testamentów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2, s. 191–196
Nodl Martin. 2010, Średniowieczny testament jako anomalia, [w:] Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej (XIII–XIX w.), red. M.R. Pauk, M. Saczyńska, Warszawa, s. 149–160
Sowina Urszula. 1991. Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIX, nr 1, s. 3–25
Sowina Urszula. 2002. Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa, s. 15–28
Sowina Urszula. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Socíalní svĕt středovĕkého mĕsta, „Colloquia mediaevalia Pragensia”, t. 5, Praha, s. 173–183
Sowina Urszula. 2009. Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa
Sowina Urszula. 2010. Testamenty krakowskie z przełomu średniowiecza i nowożytności wobec zasad dziedziczenia według prawa magdeburskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2, s. 185–189
Szende Katalin. 2013. Testamenty i ustne oświadczenia woli. Oralność i piśmienność w procesie sporządzania testamentów na Węgrzech w późnym średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 221–248
Testamenty. 2017. Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku, oprac. A. Bartoszewicz, K. Mrozowski, M. Radomski, K. Warda, red. A. Bartoszewicz, Warszawa. Warda Katarzyna. 2013. Testamenty mieszczan radziejowskich w późnym średniowieczu w świetle ksiąg ławniczych i radzieckich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXI, nr 2, s. 267–275
Wojas Zbigniew. 1994. Najstarsza księga ławnicza miasta Bochni, „Rocznik Bocheński”, t. 2, s. 55–64
Wółkiewicz Ewa. 2010. Forma dobroczynności w miastach śląskich w średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVIII, nr 2, s. 211–230
Wyrozumska Bożena. 1959. Fragmenty najstarszej księgi miejskiej Olkusza, „Małopolskie Studia Historyczne”, R. 2, z. 1, s. 49–57
Wyrozumska Bożena. 2018. Fragmenty najstarszej księgi miejskiej Olkusza, [w:] B. Wyrozumska, Fontes. Prace wybrane z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii, Kraków, s. 52–64
Wysmułek Jakub. 2015. Testamenty mieszczan krakowskich (XIV–XV wiek), Warszawa
Żurek Dorota. 2015. Kancelaria małego miasta — organizacja, funkcje, znaczenie na przykładzie Chrzanowa w XV–XVI w., „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 7 (11), s. 228–241
Żurek Dorota. 2015. Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego, Kraków
Żurek Dorota. 2016. Najstarsza księga miejska Chrzanowa. Studium źródłoznawcze, „Archeion”, nr 117, s. 421–439
Żurek Dorota. 2019. Rola Chrzanowa w górnictwie ołowiu w XV–XVI w., [w:] Miasta górnicze i górnictwo w Europie Środkowej. Pamięć — dziedzictwo — tożsamość, red. A. Barciak, Katowice–Zabrze, s. 173–182

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

1

Start page:

37

End page:

50

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:140028 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM68.2020.1.003

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information