Obiekt

Tytuł: „Zuzanna” Jana Kochanowskiego wobec konwencji wernakularnych pieśni hagiograficznych

Twórca:

Vincůrková, Dorota

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 4 (2018)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza.

Bibliografia:

1. E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. Przeł. R. Urbański. Kraków 2006. ; 2. B. Awianowicz, "La istoria della casta Susanna" Lucrezii Tornabuoni : możliwe źródło Zuzanny Jana Kochanowskiego? „Europa Orientalis” 2016, vol. 35, s. 267-278. ; 3. F. H. Bäuml, Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy. „Speculum” 1980, nr 2, p. 237-265. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 4. S. Bełdowski, Dziecię. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 6. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1972, s. 336-339. ; 5. Biblia sacra. Iuxta Vulgata versionem adiuvantibus B. Fischer, I. Gribomont, H. F. D. Sparks, W. Thiele. Recensuit et brevi apparatu critico instruxit R. Weber. Ed. 5. emendatam rectactatam praeparavit R. Gryson. Stuttgart 2007. ; 6. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski. Wyd. 8. Warszawa 2013. ; 7. A. M. S. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Przekł., oprac. G. Kurylewicz, M. Antczak. Przedm. A. Kijewska. Kęty 2006. ; 8. M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa 2005. ; 9. J. C. Bologne, Historia uwodzenia. Od antyku do dziś. Przeł. K. Marczewska. Warszawa 2012. ; 10. D. Chemperek, „Kalwińska święta”. Elżbiety z Szydłowieckich Radziwiłłowej ars bene vivendi w „Krótkim wypisaniu sprawy” Cypriana Bazylika. W zb.: Ars bene vivendi. Studia ofiarowane Profesorowi Maciejowi Włodarskiemu w 70. rocznicę urodzin. Red. E. Buszewicz, L. Grzybowska. Kraków 2017, s. 273-290. ; 11. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przekł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2, popr. Kraków 2005. ; 12. J. Czerwińska, M. Koźluk, „Quicquid in Euripide, tragicorum principe, memorabile est” – forma gnomiczna Eurypidesa oraz jej recepcja w XVI wieku. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” t. 18 (2008). ; 13. K. Data, Oralność tekstów Jana Kochanowskiego. „Quaestiones Oralitatis” 2015, nr 2, s. 85-99. ; 14. A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja – estetyka. Wyd. 2. Toruń 2013. ; 15. Dziecię. Hasło w: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 1. Red. M. Kucała. Kraków 199, s. 458. ; 16. N. Elias, O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz. Warszawa 2011. ; 17. E. Feistner, Historische Typologie der deutschen Heiligenlegende des Mittelalters von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zur Reformation. Wiesbaden 1995. ; 18. H. Grundmann, Litteratus–illitteratus. Der Wandel einer Bildungsnorm vom Altertum zum Mittelalter. „Archiv für Kulturgeschichte” 1958. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 19. R. Grześkowiak, „Zwyczajem kawalerów ziemskich postępuje z nią Oblubieniec”. Pierwotna dedykacja „Pobożnych pragnień” Aleksandra Teodora Lackiego jako autorski projekt lektury emblematów Hermana Hugona. „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 1, s. 199-227. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 20. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Wstęp H. Barycz. Posł. S. Herbst. Warszawa 1992. ; 21. M. Karpluk, J. Pirożyński, „O nieuwiarowaniu śmierci” – rękopiśmienna relacja świadka ostatnich dni Elżbiety z Szydłowieckich Radziwiłłowej (4–20 VI 1562). Miscellanea staropolskie. 6. Red. T. Ulewicz. Wrocław 1990. ; 22. A. Kijewska, Boecjusz. Kraków 2011. ; 23. J. Kochanowski, Na swe księgi do Łaskiego. W: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. T. 2. Wyd. 5. Warszawa 1967. ; 24. J. Kochanowski, Zuzanna. W: Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. T. 1. Wyd. 5. Warszawa 1967. ; 25. R. Krzywy, Zuzanna – biblijna miniatura epicka z tezą. W: Sztuka wyborów i dar inwencji. Studium o strukturze gatunkowej poematów Jana Kochanowskiego. Warszawa 2008. ; 26. J. Krzyżanowski, Poezja polska wieku XVI. W: W wieku Reja i Stańczyka. Szkice z dziejów odrodzenia w Polsce. Warszawa 1958. ; 27. J. Krzyżanowski, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962. ; 28. K. Kupisz, Dwie „Zuzanny“ – wokół poematu biblijnego. „Prace Polonistyczne” 1987, s. 9-38. ; 29. E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003. ; 30. L. Lévy-Bruhl, Działania umysłowości prelogicznej. Przeł. B. Szwarcman-Czarnota. W zb.: Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Wybór, red. nauk. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper. Warszawa 2007, s. 230-246. ; 31. A. B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść. Przeł. P. Majewski. Red. nauk. G. Godlewski. Warszawa 2010. ; 32. B. Łopatkówna, Czternastozgłoskowiec. W zb.: Sylabizm. Red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa. Wrocław 1956, s. 427-445. ; 33. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Przekł., wstęp, przypisy A. Chmielewski. Przekł. przejrz. J. Hołówka. Warszawa 1996. ; 34. J. L. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku. Warszawa 2002. ; 35. T. Michałowska, Bohater literacki – pojęcie. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok. Red. T. Michałowska, przy udz. B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 123-131. ; 36. T. Michałowska, Między słowem mówionym a pisanym. O poezji polskiej późnego średniowiecza. W zb.: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1993, s. 83-124. ; 37. A. Moss, Printed Commonplace – Books and the Structuring of Renaissance Thought. Oxford 1996. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 38. A. Moss, Les Recueils de lieux communs. Méthode pour apprendre à penser à la Renaissance. Trad. P. Eichel-Lojkine, M. Lojkine-Morelec, (M.-Ch. Munoz-Teulié), G.-L. Tin. Sous la dir. de P. Eichel-Lojkine. Genève 2002. ; 39. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003. ; 40. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekł., wstęp J. Japola. Lublin 1992. ; 41. W. J. Ong, Pismo a ewolucja świadomości. W: Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia. Wybór, wstęp, przekł., oprac. J. Japola. Warszawa 2009. ; 42. P. Ovidii Nasonis, Metamorphoses. Ed. W. S. Anderson. Wyd. 3. Leipzig 1985. ; 43. M. Parchem, Zagadnienia wstępne. W: Księga Daniela. Wstęp, przekł. z oryginału, koment. M. Parchem. Częstochowa 2008. ; 44. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5. Poznań 2013. ; 45. Z. Podhajecka, Rozważania nad sytuacją przekładu artystycznego w pierwszej fazie ery druku. Na materiale XVI-wiecznego romansu polskiego. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 9-28. ; 46. Polskie wierszowane legendy średniowieczne. Wyd., oprac. S. Wierczyński, W. Kuraszkiewicz, ze współudz. A. Sławskiej. BPP, A 2. Wrocław 1962. ; 47. L. Pszczołowska, Rym. Wrocław 1972. ; 48. L. Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 2001. ; 49. M. Rej, Żywot Józefa. W zb.: Dramaty biblijne XVI wieku. Oprac., wstęp, przypisy K. Wilczewska. Lublin 2000. ; 50. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. Eustachiewicz. Wyd. 2. Warszawa 1999. ; 51. Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym. W zb.: Proza polska wczesnego Renesansu. 1510–1550. Oprac., wstęp, przypisy J. Krzyżanowski. Wyd. 2. Warszawa 1954, s. 85-120. ; 52. J. A. Schultz, Classical Rhetoric, Medieval Poetics, and the Medieval Vernacular Prologue. „Speculum” 1984, nr 1. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 53. T. Sinko, wstęp w: J. Kochanowski, Pieśni i wybór innych wierszy. Oprac. T. Sinko. Wyd. 2, przejrz. BN I 100. Wrocław 1948. ; 54. J. Sokolski, Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich. Wrocław 1996. ; 55. M. Stuligrosz, Gnoma: definicje i zakres zastosowania. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” t. 11 (1997). ; 56. N. Terpstra, Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna. Cambridge 1995. ; kliknij tutaj, żeby przejść ; 57. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. K vydání připravili B. Havránek, J. Hrabák a spolupracovníci. Praha 1957. ; 58. W. Walecki, Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej. (Szkic zagadnienia). „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1972, s. 27-49. ; 59. W. Walecki, Zuzanna. W zb.: Jan Kochanowski. Red. A. Gorzkowski. Kraków 2001, s. 279-305. ; 60. W. Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2012. ; 61. W. Wojtowicz, Między oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym”. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 2, s. 185-206. ; 62. W. Wojtowicz, Prolog „Legendy o św. Aleksym”. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 153-166. ; 63. W. Wojtowicz, Tradycje tekstu staropolskiej „Legendy o świętym Aleksym”. Kilka uwag. „Wiener Slavistisches Jahrbuch” 2004. ; 64. J. Woronczak, Elementy średniowieczne w wersyfikacji polskiej XVI wieku i ich przemiany. W: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Wrocław 1993. ; 65. L. Woronczakowa, Łaska. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 12. Red. M. R. Mayenowa. Wrocław 1979, s. 479-511. ; 66. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984. ; 67. K. W. Zawodziński, Studia z wersyfikacji polskiej. Oprac. J. Budkowska. Wrocław 1954. ; 68. K. Ziemba, „Zuzanna” i gatunki. W zb.: Wyobraźnia epok dawnych. Obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001, s. 113-132. ; 69. J. Ziomek, O „Zuzannie” Jana Kochanowskiego. W zb.: Ze studiów nad literaturą staropolską. Red. K. Budzyk. Wrocław 1957, s. 115-139. ; 70. J. Ziomek, Renesans. Warszawa 1980. ; 71. P. Zumthor, Retoryka średniowieczna. Przeł. J. Arnold. „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 1, s. 221-234. ; 72. P. Zumthor, Właściwości tekstu oralnego. Przeł. M. Abramowicz. W zb.: Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Wstęp, red. G. Godlewski. Warszawa 2003.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

65

Strona końc.:

85

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:138725 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.4.4

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-09-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/173364

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Vincůrková D. - 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji